.
.

Đảng ủy SCIC quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Thứ Hai, 11/04/2022|22:30

Ngày 08/4/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Mạnh Khởi - Vụ trưởng Vụ cơ sở đảng, đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương; đại diện Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Về phía Đảng bộ SCIC, có đồng chí Nguyễn Chí Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Nguyễn Quốc Huy- Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc; các đồng chí là Ủy viên BCH Đảng bộ, Thành viên HĐTV, Ban Giám đốc, Kiểm soát viên, BCH Công đoàn, BCH Đoàn thanh niên cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động SCIC.

Đồng chí Nguyễn Chí Thành- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV SCIC phát biểu khai mạc Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Chí Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV SCIC phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV nhấn mạnh: Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 37-KH/ĐUK, ngày 28/01/2022 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Hướng dẫn số 01-HD/ĐUK, ngày 26/01/2022 của Đảng ủy Khối nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII (HNTW4). Để giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những điểm mới, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XIII), Đảng uỷ SCIC tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022 và là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp nắm vững và thực hiện đúng các nghị quyết, kết luận của Đảng vào tình hình cụ thể của từng cơ quan, đơn vị đang công tác; taọ sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn mới.

Đồng chí đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động SCIC nêu cao tinh thần tích cực, tự giác, nghiêm túc học tập, nghiên cứu các nội dung của Hội nghị, nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương từ đó có nhận thức sâu sắc tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình hiện nay; tạo bước chuyển biến rõ rệt, hiệu quả, thiết thực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tại SCIC.

Đồng chí Phạm Mạnh Khởi- Vụ trưởng Vụ cơ sở đảng, đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương trình bày báo cáo tại Hội nghị
Đồng chí Phạm Mạnh Khởi - Vụ trưởng Vụ cơ sở đảng, đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương phổ biến, quán triệt nội dung các kết luận và quy định của BCH Trung ương Đảng Khoá XIII tại Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Mạnh Khởi - Vụ trưởng Vụ cơ sở đảng, đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương trình bày toàn văn các nội dung của Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đây là Kết luận đặc biệt quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, cũng là nhằm thực hiện triển khai tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện.

Kết luận và bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV một lần nữa nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Kết luận số 21-KL/TW. Đồng chí đề nghị sau khi kết thúc học tập, toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động hoàn thành việc viết thu hoạch cá nhân với yêu cầu bản thu hoạch phải thể hiện được nhận thức cá nhân về những nội dung Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

P.V

.
.
.
.