.
.

Đảng uỷ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tiếp tục lãnh đạo Tổng công ty phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị 6 tháng cuối năm

Thứ Sáu, 29/07/2022|16:10

Ngày 28/07, tại Hà Nội, Đảng uỷ Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tới 3 điểm cầu. Đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, có đại diện lãnh đạo các vụ của Uỷ Ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương và đại diện các ban, đơn vị của Đảng uỷ Khối.

Về phía Đảng uỷ SCIC, có các đồng chí: Nguyễn Chí Thành, Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV; Nguyễn Quốc Huy, Phó Bí thư Đảng uỷ, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc; Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ; thành viên HĐTV, Ban Giám đốc, Kiểm soát viên; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ SCIC.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình thế giới có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, cạnh tranh chiến lược, xung đột giữa Nga - Ukraine và dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp đã làm cho giá nguyên liệu đầu vào, giá xăng dầu, lạm phát ở nhiều nước tăng cao... Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thống nhất, kịp thời của Chính phủ, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Trong bối cảnh đó, Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và các mặt công tác xây dựng đảng cơ bản hoàn thành các nội dung trong chương trình công tác đã đề ra. 

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Về kết quả công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc chấp hành nghiêm túc các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của Đảng uỷ Khối. Tăng cường công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Kịp thời nắm bắt thông tin dư luận, ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Thực hiện công tác bổ nhiệm, rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý, sắp xếp tổ chức bộ máy của các đơn vị trong hệ thống và rà soát chính trị nội bộ theo quy định của Đảng, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Tổng Công ty; Đảng uỷ Tổng công ty đã lãnh đạo thực hiện quy trình kiện toàn nhân sự Tổng Giám đốc, 01 Phó Tổng Giám đốc, 01 Thành viên Hội đồng Thành viên. Bên cạnh đó, Đảng uỷ Tổng công ty đã tập trung quán triệt, triển khai, thực hiện các văn bản, quy chế, quy định mới về công tác tổ chức, cán bộ; sửa đổi, bổ sung Quy chế phân cấp quản lý cán bộ của Đảng uỷ. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Tổng Công ty đã kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022; ban hành Chương trình công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2022; quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; rà soát, sửa đổi Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ nhiệm kỳ 2020-2025. Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Tổng Công ty đã kiểm tra 01 chi bộ, các chi bộ trực thuộc đã kiểm tra 06 đảng viên, giám sát 05 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát chưa phát hiện tổ chức đảng, đảng viên vi phạm đến mức phải xem xét kỷ luật hoặc chuyển sang kiểm tra dấu hiệu vi phạm; lãnh đạo, chỉ đạo cơ bản hoàn thành việc thực hiện, khắc phục các tồn tại, hạn chế theo theo Thông báo số 45-TB/ĐUK, ngày 02/12/2021 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối. 

Đồng chí Hồ Xuân Trường – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Công tác dân vận tiếp tục được tăng cường về chất lượng thông qua việc xây dựng, ban hành các văn bản cụ thể lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp uỷ trực thuộc; kiểm tra, giám sát cấp uỷ trong việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục triển khai việc thực hiện Chi thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới; chỉ đạo Công đoàn Tổng Công ty phối hợp với chính quyền chăm lo đời sống, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với cán bộ, người lao động Tổng Công ty và đã lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn Thanh niên tổ chức thành công Đại hội Đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tổ chức, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện với tổng trị giá đạt hơn 20 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo Tổng Công ty và các cấp ủy trực thuộc, các đơn vị thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trong hoạt động kinh doanh, tập trung công tác quản trị, tái cơ cấu doanh nghiệp, hoạt động đầu tư, bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Theo đó, tổng doanh thu của Tổng Công ty ước đạt 4.072 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2021; lợi nhuận trước thuế ước đạt 3.895 tỷ đồng, đạt 118% kế hoạch năm 2022, bằng 61% so với cùng kỳ năm 2021; nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 2.653 tỷ đồng, đạt 81% kế hoạch năm 2022, tăng hơn 250% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng Công ty tiếp tục tập trung thực hiện các biện pháp quản trị thông qua vai trò cổ đông nhà nước, tái cơ cấu để nâng cao hiệu quả hoạt động, xử lý tồn tại phát sinh tại các doanh nghiệp, đặc biệt là các Tập đoàn, Tổng công ty có quy mô vốn lớn, mới tiếp nhận có tình hình tài chính phức tạp.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham luận và cho ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm làm cơ sở quan trọng để Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra. Và nghe phổ biến Quy định số 48-QĐ/TW, ngày 20/12/2021 về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Phó Bí thư Đảng uỷ, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc SCIC báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2022 của Đảng uỷ Tổng công ty.
Đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Phó Bí thư Đảng uỷ, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc SCIC báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2022 của Đảng uỷ Tổng công ty.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối đã biểu dương Đảng bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên người lao động Tổng Công ty về những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022.

Để hoàn thành được mục tiêu, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí Hồ Xuân Trường đề nghị Đảng uỷ Tổng công ty tiếp tục tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII cũng như các quy định của Đảng, trong đó tập trung triển khai Quy định số 48-QĐ/TW; tăng cường đoàn kết nội bộ, mở rộng dân chủ đi đôi với nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật. Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá. Thực hiện tốt việc rà soát, bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn cán bộ. Công tác cán bộ phải được thực hiện theo đúng quy trình, quy định; đảm bảo dân chủ, công tâm, khách quan. Chăm lo công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch số 50-KH/ĐUK, ngày 31/5/2022 của Đảng uỷ Khối về triển khai thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Đảng bộ. 

Đồng chí lưu ý, để việc triển khai Đề án của Tổng công ty theo tinh thần Quy định số 60-QĐ/TW của Ban Bí thư đúng tiến độ đề ra, Đảng uỷ SCIC cần triển khai đề án dựa trên nguyên tắc, đảm bảo đúng quy định của Đảng cũng như hướng dẫn của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương cho các Đảng ủy trực thuộc; thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ để bảo toàn, phát triển vốn nhà nước; giải quyết hài hoà mô hình từ hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Chí Thành, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV SCIC phát biểu Kết luận Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Chí Thành, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV SCIC phát biểu Kết luận Hội nghị.

Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương yêu cầu, Đảng uỷ SCIC thực hiện và chỉ đạo Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, các chi bộ trực thuộc thực hiện, hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát theo đúng Chương trình Công tác đã đề ra; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022. Bên cạnh đó, thực hiện tốt Kế hoạch năm 2022, trong đó tập trung vào lĩnh vực đầu tư và kinh doanh, việc cơ cấu, bán vốn. Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm. Đẩy mạnh tiến độ triển khai cổ phần hóa và bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng như cơ cấu lại tại các tổng công ty đã chuyển giao vốn nhà nước về SCIC và tổ chức đảng đang là đầu mối thuộc Đảng bộ Khối theo kế hoạch; đầu tư kinh doanh vốn hiệu quả, tập trung nguồn lực vào những ngành, lĩnh vực mang tính dẫn dắt của nền kinh tế. Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện ngay sau khi cấp có thầm quyền phê duyệt Chiến lược phát triển SCIC giai đoạn 2020 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2035 và Kế hoạch Đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; Đề án cơ cấu lại SCIC giai đoạn 2021-2025.

Tiếp tục quan tâm lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong Đảng bộ. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn Thanh niên Tổng Công ty triển khai các nhiệm vụ sau Đại hội Đoàn, xây dựng chương trình công tác toàn khoá bám sát với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Tổng Công ty.

Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Thành, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV SCIC đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương và sẽ bổ sung vào nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Chí Thành đề nghị các chi, đảng bộ và toàn thể đảng viên tập trung quán triệt các nghị quyết, kết luận của Trung ương và Đảng uỷ Khối để làm cơ sở xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết gắn với nhiệm vụ chính trị của SCIC. Đặc biệt hoàn thành việc sửa đổi bổ sung bộ quy chế của Đảng uỷ theo Quy định 48-QĐ/TW của Ban Bí thư, trong đó có quy chế làm việc, quy chế về mối quan hệ công tác, công tác cán bộ; tăng cường công tác quản trị đối với các doanh nghiệp quy mô lớn, có vốn nhà nước chi phối và có vai trò trong danh mục của SCIC; tiếp tục tái cơ cấu, xử lý dứt điểm tồn tại kéo dài tại một số doanh nghiệp trong đó có tập đoàn, tổng công ty mới tiếp nhận, các doanh nghiệp thuộc diện giám sát đặc biệt; tăng cường giám sát thực hiện Quy chế Người đại diện và kiện toàn nâng cao chất lượng hệ thống Người đại diện.

Đối với công tác đầu tư kinh doanh vốn, triển khai sửa đổi bổ sung Quy chế ra quyết định đầu tư phù hợp với Nghị định 147/2017/NĐ-CP và Nghị định 148/2017/NĐ-CP và các văn bản pháp luật mới ban hành; xây dựng hoàn thiện Khung quản trị rủi ro nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh triển khai hoạt động đầu tư kinh doanh vốn của SCIC.

Tại Hội nghị, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao tặng Bằng khen cho Đảng uỷ Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh năm 2021; tặng Giấy khen của Đảng uỷ Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước cho 5 chi bộ và 29 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương Hồ Xuân Trường và Chủ tịch HĐQT VRG trao Bằng khen cho 6 cơ sở Đảng đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021.
Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương Hồ Xuân Trường trao Bằng khen của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương cho Đảng uỷ SCIC vì đã có thành tích xuất sắc năm 2021.
Trao tặng Giấy khen của Đảng uỷ SCIC cho các tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.
Trao tặng Giấy khen của Đảng uỷ SCIC cho các tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

P.V

 
.
.
.
.