.
.

Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước:

Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị và học tập Chuyên đề năm 2024

Thứ Bảy, 18/05/2024|21:59

Ngày 17/5/2024, Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và học tập Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam và văn hóa doanh nghiệp”.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, Giảng viên cao cấp, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc SCIC; cùng đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ SCIC.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Báo cáo tóm tắt 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc SCIC cho biết: Thời gian qua, Đảng ủy SCIC đã phổ biến, quán triệt Kết luận số 01 tới toàn thể các tổ chức đảng và đảng viên; đồng thời đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Kết luận 01 tại Đảng bộ SCIC và đạt được một số kết quả nổi bật. Giai đoạn từ 2021 - 2024, Đảng ủy SCIC đã tổ chức các hội nghị học tập chuyên đề toàn khóa và hằng năm; rà soát, bổ sung nội dung Kết luận số 01 vào Chương trình hành động toàn khóa, các nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ công tác năm gắn với bảo vệ nên tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Lãnh đạo, chỉ đạo Tổng Công ty thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về Hiến pháp, pháp luật; cụ thể hoá kịp thời, đầy đủ chủ trương, quan điểm của Đảng, quy định của pháp luật vào các quy chế, quy định nội bộ của Tổng Công ty; tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật, nhất là các nội dung liên quan đến phạm vi, lĩnh vực hoạt động của Tổng Công ty gắn với việc triển khai thực hiện chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng ủy. Hằng năm, ngay từ đầu năm, Tổng Giám đốc phát động thi đua đến các đơn vị phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm.

Theo đó, hằng năm các chi bộ trực thuộc đã xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề, trong đó có ít nhất 01 kỳ có chủ đề sinh hoạt về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện sinh hoạt chuyên đề gắn với nghiên cứu, liên hệ việc thực hiện nhiệm vụ tại chi bộ, đơn vị mình đồng thời đề ra các giải pháp cụ thể thiết thực để hoàn thành nhiệm vụ KPI được giao và công tác Đảng tại Chi bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ và Tổng công ty vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao hằng năm.

PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, Giảng viên cao cấp, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt nội dung chuyên đề năm 2024.

Hằng năm, Đảng viên trong Đảng bộ SCIC đã xây dựng Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân đảng viên có nội dung thực hiện Kết luận số 01 gắn với đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên theo hướng dẫn chung của Đảng ủy; thực hiện nghiêm Quy định 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm. Các đồng chí cấp ủy tham gia học tập chuyên đề tại Chi bộ. Bên cạnh đó, đảng viên là các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên và đồng chí Tổng Giám đốc; các đồng chí Bí thư Chi bộ, lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc đã xây dựng kế hoạch cá nhân cụ thể hóa việc thực hiện một số chuyên đề theo đúng chỉ đạo của Đảng ủy.

Bên cạnh đó, các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên SCIC thường xuyên tổ chức tuyên truyền và đưa nội dung thực hiện Chuyên đề vào kế hoạch từng năm của tổ chức mình gắn với các phòng trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng chi bộ, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tổ chức, triển khai xây dựng kế hoạch và thực hiện vai trò giám sát theo đúng Quy định số 06-QĐ/ĐUK ngày 13/10/2022 của Đảng ủy Khối về giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và người lao động đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống.

Qua 03 năm thực hiện Kết luận số 01 đã tiếp tục tạo sự chuyển biến tích cực, về nhận thức, tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tu dưỡng rèn luyện, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trong thực các phong trào thi đua lao động giỏi, ý thức trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu các cấp, góp phần xây dựng Đảng bộ, doanh nghiệp trong sạch vững mạnh; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ thời gian qua.

Trên cơ sở nắm vững nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đối chiếu với chức trách, nhiệm vụ được giao, mỗi cán bộ, đảng viên tại Đảng bộ SCIC đã cơ bản “tự soi”, “tự sửa” và tự phấn đấu; coi đó là công việc thường xuyên, hằng ngày, là trách nhiệm cụ thể, thiết thực của mình để hoàn thành nhiệm vụ cá nhân được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Tổng công ty. Với những kết quả đã đạt được nêu trên, Đảng ủy SCIC đã được Đảng ủy Khối quyết định khen thưởng tập thể Đảng ủy SCIC có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2024.

a

Đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc SCIC phát biểu tại Hội nghị.

* Nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, Đảng ủy SCIC tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2024 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam và văn hóa doanh nghiệp”.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày Chuyên đề năm 2024 với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam và văn hóa doanh nghiệp”.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc SCIC nhấn mạnh: Đảng ủy SCIC xác định học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa trong đó thực hành văn hóa chính trị, văn hóa công vụ và văn hóa doanh nghiệp là những việc làm hết sức quan trọng. 

Để việc học tập chuyên đề năm 2024 của đảng bộ đạt kết quả thiết thực, đồng chí đề nghị các cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nghiêm túc tiếp thu các nội dung chuyên đề; đồng thời sau hội nghị này, yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc tiếp tục đưa nội dung chuyên đề năm 2024 của Đảng ủy Khối vào sinh hoạt chuyên đề, gắn với việc thực hiện các nghị quyết, Kết luận của Đảng ủy SCIC về xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện tốt bản cam kết rèn luyện, tu dưỡng của bản thân và trách nhiêm nêu gương, đặc biệt là người đứng đầu các cấp trong toàn Đảng bộ SCIC; thực hiện tốt kế hoạch KPI được giao. Kết quả thực hiện các nội dung trên là tiêu chí trong đánh giá, xếp loại, khen thưởng tổ chức Đảng, đảng viên cuối năm. 

Đồng chí giao Văn phòng Đảng – Đoàn xây dựng nghị quyết chuyên đề về Văn hóa và trình Đảng ủy SCIC, theo phương châm: “Tinh thông về nghề, vững vàng trong xử lý nghiệp vụ, quyết đoán trong hoạt động kinh doanh vốn, tiên phong trên lĩnh vực đầu tư” gắn với “Chiến lược phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2035" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

P.V

.
.
.
.