.
.
Phát huy vai trò mạng lưới bưu chính công ích, đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới
Với hơn 233 điểm phục vụ, cùng hệ thống phương tiện, máy móc hiện đại, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, Bưu điện tỉnh Lạng Sơn không chỉ thực hiện tốt các nhiệm vụ bưu chính công ích, đa dạng hóa dịch vụ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh mà còn góp phần đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới.
.
Trên tinh thần "Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", Đảng ủy Công ty Cổ phần Công nghệ công nghiệp Bưu chính Viễn thông (VNPT Technology) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Công ty ngày càng lớn mạnh, thương hiệu VNPT Technology ngày càng được nâng cao, văn hóa doanh nghiệp tiếp tục được giữ vững, đời sống của cán bộ đảng viên và người lao động được đảm bảo. Các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng và các chỉ tiêu kinh tế về sản xuất - kinh doanh đều hoàn thành và tăng trưởng so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.
.
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vai trò, vị trí hạt nhân của Chi bộ trong hệ thống chính trị cơ sở. Người viết: "Chi bộ là nền tảng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt". Chi bộ có vai trò hết sức quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Vì vậy, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ là một đòi hỏi khách quan mang tính quy luật. Trong mỗi thời kỳ khác nhau, cần phải nâng cao chất lượng sinh hoạt cho phù hợp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ đó.
.
Nữ đảng viên trẻ trưởng thành từ công tác đoàn
Có lẽ khi nói về những gương đảng viên trẻ trưởng thành từ công tác đoàn chắc chắn không phải là ít. Tuy nhiên, với 1 nữ phó bí thư đoàn có vóc dánh mảnh mai và làm việc tại một doanh nghiệp mà thiên nhiều về nam giới thì mới thấy hết sự nỗ lực của cô gái này. Đó là chị Lê Minh Hạnh, hiện đang công tác tại công ty TNHH Thiết bị Viễn thông ANSV - Công ty thành viên của VNPT Technology.
.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phát triển sản phẩm, giải pháp công nghệ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ Công ty VNPT Technology lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2025
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ tạo ra những thời cơ và thách thức trong phát triển kinh tế-xã hội. Các xu hướng công nghệ như băng rộng cố định, băng rộng không dây, công nghệ 5G, trí tuệ nhân tạo và các giải pháp ngành dọc ứng dụng IoT đang phát triển mạnh. Thị trường dịch vụ sản xuất (EMS) tiếp tục phát triển và đang mở ra nhiều cơ hội cho các công ty trong ngành điện tử trên thế giới. Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành nhiều văn bản quan trọng nhằm chủ động thúc đẩy cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư, đặc biệt là nhưng vấn đề liên quan để việc phát triển hạ tầng số, chuyển đổi số, an toàn thông tin và công nghiệp ITC.
.
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nhất là từ khi lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước, Đảng ta ngày càng nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về tầm quan trọng và nội dung, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng. Đảng luôn nhất quán khẳng định: Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng.
.
Theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc".
.
ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM: NHIỆM KỲ ĐỔI MỚI
Nhiệm kỳ 2015-2020 là một nhiệm kỳ đổi mới của Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.
.
NỀN TẢNG MÃ ĐỊA CHỈ BƯU CHÍNH: DẤU ẤN SÁNG TẠO CỦA VNPOST
Nền tảng mã địa chỉ Bưu chính: Dấu ấn sáng tạo của VNPost.
.
Khi cuộc Cách mạng 4.0 đang từng bước thay đổi cách thức thế giới vận hành thì những doanh nghiệp trong ngành viễn thông như MobiFone càng phải nhanh chóng nắm bắt cơ hội để dẫn dắt thị trường. Một trong những yếu tố giúp MobiFone tăng năng lực cạnh tranh, mở rộng tập khách hàng và phát triển thị phần là phải tự chủ mạng truyền dẫn quang để kinh doanh các dịch vụ trên nền di động băng rộng.
.
.
.
.
.
.