.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020:

Đảng bộ Tập đoàn VNPT: Đổi mới mô hình, chuẩn bị nguồn nhân lực cho chuyển đổi số

Thứ Bảy, 15/08/2020|22:02

Trong những năm qua, Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) xác định nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng là khâu then chốt của công tác xây dựng Đảng. Trước yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới, Đảng bộ VNPT tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt vấn đề này, coi đó là nhân tố quyết định để xây dựng Tập đoàn vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng
 
Trong suốt nhiệm kỳ 2015-2020, công tác đảng luôn gắn liền với hoạt động chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức đảng trong Đảng bộ Tập đoàn theo hướng vừa mở rộng dân chủ, vừa tăng cường kỷ cương, siết lại kỷ luật, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, ỷ lại cấp trên, tinh thần phê bình và tự phê bình yếu. Khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt, công tác đảng phải gắn liền với hoạt động chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, tính sáng tạo trong sinh hoạt đảng.
 
Việc nhất thể hóa giữa hai chức vụ về đảng và chuyên môn cũng tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chỉ đạo thực hiện thông suốt tại các đơn vị cơ sở. Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát trong công tác cán bộ, gắn với vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng và người đứng đầu về lãnh đạo thực hiện cơ cấu lại và kiểm soát quyền lực, quản trị rủi ro trong công tác cán bộ; đưa vào nội dung kiểm tra, giám sát định kỳ hàng năm. Gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng ở cơ sở, lãnh đạo của Đảng bộ đã đi sát với thực tế hơn và đồng hành với các hoạt động SXKD, thống nhất tư tưởng và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đó cũng là cầu nối đưa các nội dung của Nghị quyết vào thực tiễn.
Cùng với đó, Đảng bộ Tập đoàn VNPT gắn việc thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII với việc rà soát, bổ sung nội dung các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển” của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam lần thứ XXIII. Cụ thể hóa Chỉ thị số 05 -CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, đảm bảo môi trường làm việc minh bạch, công bằng, không thiên vị, tạo điều kiện và động lực phát triển cho toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động. Người đứng đầu cấp ủy, đơn vị chủ trì, chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các loại quy trình, thủ tục, cơ chế quản lý, điều hành nội bộ đảm bảo công khai, minh bạch; ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, trục lợi trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản công, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.
 
Thực hiện nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ
 
Thực hiện đồng bộ công tác tổ chức cán bộ và đổi mới phương thức lãnh đạo, phục vụ mục tiêu nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, VNPT thực hiện mạnh mẽ chủ trương trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa, thể chế hóa và từng bước nhất thể hóa chức danh cán bộ; tạo bước chuyển có tính đột phá về xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh, gắn lý thuyết với thực hành và kỹ năng xử lý những tình huống nảy sinh trong thực tiễn đối với từng chức danh, ở từng cấp, từng lĩnh vực công tác. Thực hiện nghiêm túc việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý theo quy hoạch, gắn với rèn luyện qua thực tiễn ở các lĩnh vực, địa bàn khác nhau.
 
Xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ
 
Để đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, Đảng ủy Tập đoàn đã chỉ đạo Hội đồng thành viên ban hành Quy chế quản trị nhân sự quản lý, đồng thời, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn xây dựng quy định, đánh giá người đứng đầu không hoàn thành nhiệm vụ. Từ đó, đội ngũ cán bộ các cấp của Tập đoàn từng bước được kiện toàn và đảm bảo thực hiện công tác cán bộ nghiêm túc, đúng thủ tục, quy trình quy định.
 
Tập đoàn đã ban hành và triển khai quy chế về quản trị tài năng nhằm phát hiện, bồi dưỡng nhân tài; xây dựng đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực, đội ngũ lãnh đạo các cấp của VNPT đủ về số lượng và chất lượng; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao đủ sức thay thế nguồn nhân lực thuê của nước ngoài. Tập đoàn có chế độ ưu đãi về tiền lương, phúc lợi, cơ hội học tập, giao nhiệm vụ phù hợp nên đã bước đầu thu hút được đội ngũ nhân lực có chất lượng cao. Qua đó quy định rõ về ưu tiên tuyển dụng đối với nhân sự  trình độ cao, chuyên gia, người đạt giải thưởng quốc tế, lộ trình học tập chứng chỉ quốc tế và khen thưởng… 
 
Kiện toàn bộ máy, thống nhất mô hình tổ chức, cơ cấu nhân sự
 
Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã thực hiện việc hợp nhất các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Tập đoàn với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của Tập đoàn để thực hiện công tác xây dựng đảng và công tác chuyên môn theo Hướng dẫn số17-HD/BTCTW, ngày 05/10/2018, của Ban Tổ chức Trung ương. Qua đó, tổ chức bộ máy của cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng với cơ quan chuyên môn trong doanh nghiệp tinh gọn, không trùng lắp chức năng, nhiệm vụ, giảm bớt những quy trình trung gian, nâng cao chất lượng tham mưu.
 
Tính đồng bộ giữa sự lãnh đạo của Đảng và công tác điều hành của chuyên môn là điều kiện tiên quyết để sản xuất kinh doanh thành công. Trong điều kiện Tập đoàn thực hiện phân tách các công việc về kỹ thuật và kinh doanh theo chuỗi giá trị, Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn đã có chủ trương chuẩn hóa mô hình tổ chức và cơ cấu nhân sự cấp ủy các Đảng bộ VNPT tỉnh, thành phố. Tới nay, được sự ủng hộ của các đảng ủy cấp trên tại các địa phương, phần lớn các Đảng bộ VNPT tỉnh, thành phố đã triển khai thành công theo chủ trương của Đảng uỷ Tập đoàn, tăng cường sự gắn kết giữa kinh doanh và kỹ thuật, làm tiền đề để thống nhất mô hình chỉ đạo của Đảng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của VNPT tại tất cả các tỉnh thành phố. Việc triển khai chủ trương này đồng thời cũng thắt chặt hơn mối liên hệ giữa tổ chức Đảng tại doanh nghiệp với tổ chức Đảng tại địa phương, tạo điều kiện để thực hiện tốt Quyết định số 197- QĐ/TW ngày 24/11/2008 của Ban Bí thư về Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước với cấp ủy địa phương đồng thời giúp VNPT tại các địa bàn phục vụ cấp ủy và chính quyền địa phương được tốt hơn.
 
Quản trị doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực
 
Đảng ủy Tập đoàn VNPT đã lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt việc áp dụng các tiêu chuẩn, phương pháp công cụ quản trị hiện đại trong điều hành, quản trị doanh nghiệp từ cấp Tập đoàn đến các đơn vị và đến từng người lao động; tạo những chuyển biến tích cực trong việc bố trí, sử dụng lao động hiệu quả.
 
Với chiến lược chuyển đổi Tập đoàn từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống sang nhà cung cấp dịch vụ Số hàng đầu, Tập đoàn đã triển khai áp dụng các quy trình nghiệp vụ theo Khung mô hình kinh doanh eTOM (Enhanced Telecom Operations Map) và bộ thư viện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin ITIL (Information Technology Infrastructure Library) đối với dịch vụ CNTT. Bên cạnh đó, việc triển khai công cụ BSC tại Tập đoàn đã phát huy tác dụng, đã xác định mục tiêu và chi tiết hóa các KPI cho phù hợp mục tiêu chiến lược hàng năm; triển khai cơ chế tạo động lực, trả lương cho người lao động theo phương pháp 3P (theo vị trí công việc, năng lực cá nhân và kết quả công việc), với việc ứng dụng hệ thống CNTT quản trị nguồn nhân lực, giao và đánh giá thực hiện KPIs...
 
Nâng cao năng lực tổ chức, chuẩn bị nguồn nhân lực cho chuyển đổi số
 
Đảng bộ Tập đoàn VNPT đã nhận thức đầy đủ và tham gia có trách nhiệm đối với Đề án chuyển đổi số quốc gia, để tiến tới một Việt Nam Số trong Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư; nhằm mục tiêu trở thành nhà cung cấp hàng đầu về dịch vụ Số tại Việt Nam vào năm 2025 và trở thành Trung tâm giao dịch Số tại Châu Á vào năm 2030.
 
Để đạt được mục tiêu này, VNPT đang tập trung triển khai Chiến lược VNPT4.0 với quan điểm VNPT đầu tư mạnh mẽ cho nguồn vốn phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao nhằm tạo bước phát triển đột phá và bền vững của VNPT trong Kỷ nguyên số. VNPT xác định nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao các cấp, nhất là nguồn nhân lực quản trị, nguồn cán bộ chủ chốt, trọng dụng nhân tài thông qua việc quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm, trọng dụng cán bộ có năng lực, cán bộ trẻ - là một trong bốn đột phá phát triển của Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trong nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Với tinh thần đổi mới cùng với việc tiếp tục triển khai quy chế về quản trị tài năng với mục tiêu trọng tâm là phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, xây dựng đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực và lãnh đạo các cấp của VNPT đủ về số lượng và chất lượng, xây dựng đội ngũ cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ, tin rằng đội ngũ cán bộ của VNPT không chỉ có tính ổn định và kế thừa, mà còn đảm bảo năng lực và phẩm chất đáp ứng với tiến trình không ngừng đổi mới và phát triển bền vững của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Minh Nguyệt - Ban Tuyên giáo Truyền thông, Đảng ủy VNPT

.
.
.
.