.
.

Chức năng nhiệm vụ

ĐẢNG ỦY KHỐI

DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG

*

Số: 471- QĐ/ĐUK

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

V chc năng, nhim v và t chc b máy

ca Đảng u Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

- Căn c Điu l Đảng Cng sn Vit Nam (khóa X);

- Căn c Quyết định s 99 - QĐ/TW ngày 22/10/2007 ca B Chính tr v chc năng, nhim v và t chc b máy ca Đảng u Khi Doanh nghip Trung ương;

- Căn c Quy chế làm vic ca Ban Chp hành Đảng b Khi Doanh nghip Trung ương,

BAN THƯỜNG V ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG

QUYT ĐỊNH

Điu 1. V trí, chc năng ca Đảng u Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

- Đảng uNgân hàng Ngoại thương Việt Nam là cp u trc thuc Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, chu s lãnh đạo, ch đạo trc tiếp và thường xuyên của Ban Thường v Đảng u Khi; là cp u cp trên trc tiếp ca các t chc đảng trực thuc Đảng uỷ Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.

- Đảng u Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam có chc năng lãnh đạo và kim tra, giám sát các mặt công tác của các tổ chức đảng trực thuộc; lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức, cán bộ, các đoàn thể quần chúng và phối hợp với cấp uỷ các địa phương lãnh đạo các mặt công tác đảng trong toàn hệ thống Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam nhm t chc, giáo dc, động viên cán b, đảng viên và người lao động hoàn thành nhim v được giao, xây dng đng b trong sch, vng mnh gn vi xây dng chính quyền, các đoàn th qun chúng, đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động toàn hệ thống vng mnh; góp phần bảo đảm an ninh tài chính - tiền tệ, gi vng v trí then cht ca doanh nghip nhà nước trong nn kinh tế th trường định hướng xã hi ch nghĩa.

 

Điu 2. Nhim v ca Đảng u Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

1- Lãnh đạo việc chấp hành chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

- Quán trit và chấp hành đúng đường lối, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, định hướng chiến lược, chủ trương phát triển của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam; cụ thể hoá thành chương trình hành động và kế hoạch thực hiện sát hợp với hệ thống Ngân hàng.

- Lãnh đạo và kim tra, giám sát vic thc hin chc năng, nhim v, điu l t chc và hot động ca Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.

- Lãnh đạo vic tng kết thc tin, đề xuất vi các cấp có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam nâng cao sức cạnh tranh, chủ động hội nhập và phát triển an toàn, hiệu quả, đủ sức làm nòng cốt trong hệ thống ngân hàng thương mại.

2- Lãnh đạo việc đề ra và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

- Ban hành ngh quyết vviệc xây dựng và lãnh đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển chung và các lĩnh vực quan trọng của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam; về định hướng hoạt động của Ngân hàng bảo đảm hiệu quả, bền vững; về các ch trương quan trng có quan h nhiu mt nh hưởng đến quá trình phát trin toàn hệ thống để Hi đồng qun trị c th hoá, quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

- Lãnh đạo và kim tra, giám sát vic thc hin nghị quyết của Đảng uỷ, Hội đồng quản trị Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam về chiến lược, quy hoạch, kế hoch phát trin, định hướng hoạt động và các chủ trương quan trọng phát triển hệ thống ngân hàng; phát triển ngun nhân lc; ci tiến t chc qun lý; bo toàn và phát trin vn; thc hin nghĩa v đối vi Nhà nước và trách nhiệm xã hội; ci thin nâng cao đời sng vt cht, tinh thn ca người lao động trong toàn hệ thống.

- Lãnh đạo các sở giao dịch, chi nhánh, công ty, đơn v phi hp cht ch vi cấp uỷ các địa phương thc hin tt hoạt động Ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác được uỷ quyền gn lin vi công tác quc phòng, an ninh chính tr, trt t an toàn xã hi, đóng góp xây dng địa phương.

- Lãnh đạo tổ chức đảng và cán b, đảng viên làm nòng ct, gương mu, vn động thuyết phc qun chúng thc hin nhim v chính tr ca sở giao dịch, chi nhánh, công ty, đơn v.

3- Lãnh đạo công tác t chc, cán b

- Đề ra ch trương, phương hướng v kin toàn bộ máy quản lý, tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng; chủ trương, định hướng v công tác t chc, cán b ca toàn hệ thống, bo đảm nguyên tắc Đảng u thng nht lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đồng thi phát huy trách nhim, quyn hn ca Hi đồng qun tr và Tng giám đốc.

- Đề ra ch trương, ngh quyết về đào to, bi dưỡng và s dng ngun nhân lc đáp ng yêu cu phát trin ca Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Lãnh đạo vic xây dựng và thc hin quy chế, quy trình đánh giá, quy hoch, đào to, bi dưỡng, luân chuyn, b nhim, min nhim, khen thưởng, k lut cán bộ, kể cả cán bộ đại diện phần vốn của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam ở các doanh nghiệp khác để thc hin thng nht trong toàn hệ thống theo quy định ca Trung ương.

- Quyết định v t chc b máy và cán b chuyên trách công tác đng, ban hành nghị quyết về cán bộ chủ chốt của các đoàn thể quần chúng thuc thm quyn; chủ động phối hợp với cấp ủy các địa phương trong việc thành lập, kiện toàn tổ chức đảng, chuẩn bị nhân sự chức danh bí thư cấp ủy cơ sở trong các sở giao dịch, chi nhánh, công ty, đơn vị trong hệ thống. Đề ngh vi các cơ quan có thm quyn v chế độ, chính sách đối vi cán b chuyên trách công tác đng, đoàn th.

- Kim tra, giám sát công tác cán b và vic thc hin chính sách cán b trong Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam; định k tng kết, đánh giá rút kinh nghim để b sung, hoàn thin các quy chế, quy trình sát hp vi thc tế.

4- Lãnh đạo công tác giáo dc chính trị, tư tưởng; nâng cao trình độ chuyên môn

Lãnh đạo các tổ chức đảng trong Đảng bộ thường xuyên thc hin tt công tác giáo dc chính trị, tư tưởng, phm cht đạo đức, li sng đi vi cán b, đảng viên và người lao động; xây dựng văn hoá doanh nghiệp. Bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề; ý thức tổ chức kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên và người lao động trong Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.

5- Lãnh đạo công tác tổ chức xây dựng đảng bộ

- Đề ra ch trương, nhim v và t chc thc hin tt vic nâng cao năng lc lãnh đạo, sc chiến đấu ca t chc đng, xây dng các đng b, chi b trong sch, vng mnh. Lãnh đạo, ch đạo các đng b, chi b thc hin Điu l Đảng, bồi dưỡng cấp uỷ viên và cán bộ chuyên trách công tác đảng; thc hin qun lý toàn diện t chc đảng và đảng viên, gi mi liên h vi cp u địa phương nơi cư trú, thc hin chế độ t phê bình và phê bình, làm tt công tác phát trin đảng viên. Thc hin đánh giá cht lượng t chc đng và đảng viên, công tác thi đua khen thưởng bảo đảm đúng thực chất, đúng quy định; k lut trong Đng nghiêm minh.

- Xây dng tp thcác cp utrong đảng bộ có đủ phm cht, trình độ, năng lc, uy tín và hot động có hiu qu; là trung tâm đoàn kết nội bộ lãnh đạo, trong tổ chức đảng và doanh nghiệp, đơn vị.

- Lãnh đạo các t chc qun chúng tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng và đảng viên.

- Lãnh đạo thc hin tt công tác bo v chính tr ni b.

6- Lãnh đạo công tác kim tra, giám sát

- Lãnh đạo và t chc thc hin tt công tác kim tra, giám sát theo quy định ca Điu l Đảng, gi nghiêm k lut Đảng, pháp lut ca Nhà nước. Chống suy thoái về tư tưởng, phẩm chất, đạo đức, lối sống; phòng chống tham nhũng, lãng phí có hiệu quả.

- Ch động phát hin, kp thi ngăn chn t chc đng và cán b, đảng viên có biu hin vi phm; x lý nghiêm minh t chc đng và cán bộ, đảng viên vi phm các quy định ca Đảng, pháp lut ca Nhà nước.

7- Lãnh đạo các đoàn th chính trị - xã hội

- Lãnh đạo, ch đạo các đoàn th quần chúng trong toàn hệ thống thc hin tt chc năng, nhiệm vụ theo lut định và điu l của mỗi t chc đoàn thể; xây dựng t chc chính trị - xã hội vng mnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức trong hệ thống Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.

- Lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân ch cơ sở; phát huy quyn làm ch ca người lao động; bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động và các nhà đầu tư. Đẩy mnh các phong trào thi đua lao động sáng to, nâng cao năng sut, cht lượng, hiu qu kinh doanh, dịch vụ; xây dựng kỷ cương, tác phong công nghiệp; tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo.

Điu 3. T chc b máy tham mưu giúp vic và điu kin làm vic ca Đảng uNgân hàng Ngoại thương Việt Nam

1. V b máy tham mưu giúp vic

- Các cơ quan tham mưu giúp vic của Đảng uỷ Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam gm: Văn phòng, Ban T chc, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận và cơ quan Uỷ ban Kiểm tra. Mỗi cơ quan tham mưu gồm một số cán b chuyên trách và kiêm nhiệm theo quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Số lượng cán bộ chuyên trách thực hiện theo hướng dẫn của Trung ương.

- Cán b chuyên trách công tác đng, chuyên trách công tác Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định chung đối với cán bộ, viên chức của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, do Ban Thường v Đảng ủy thng nht vi Lãnh đạo Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam quyết định.

- Các ban xây dựng Đảng ca Đng ủy Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam có con du riêng theo quy định; được huy động các đơn v chuyên môn ca Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam làm nhim v tham mưu theo chỉ đạo của Ban Thường vụ.

2- Điu kin làm vic ca Đảng u Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

Đảng u được trang bphương tiện làm việc theo chế độ chung ca Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Ngun kinh phí đảm bo hot động ca Đng b thc hin theo quyết định ca Trung ương v chế độ chi hot động công tác đng.

Điu 4. Các mi quan h ca Đảng u Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

1- Quan h của Đảng u vi Hi đồng qun trị, Tng giám đốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong Ngân hàng Ngoại thương Việt nam

- Là quan h lãnh đạo ca cp u đối vi hệ thống chính trị cùng cp. Đảng u Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam lãnh đạo bng ban hành các ngh quyết, bng t chc đng và bằng chức trách, nhiệm vụ của từng đảng viên là viên chức lãnh đạo Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, các đơn vị thành viên và các tổ chức chính trị - xã hội. Hi đồng qun tr, Tng giám đốc và các tổ chức chính trị - xã hội thc hin trách nhim, quyn hn theo Ngh quyết ca Đảng, các quy định ca pháp lut, Điều lệ của mỗi tổ chức chính trị - xã hội.

- Đảng u định kỳ thông báo với Hi đồng qun trị, Tng giám đốc những ý kiến của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức về nhiệm vụ chính trị và các chế độ chính sách trong trong hệ thống. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc có trách nhiệm cung cấp thông tin hằng quý, 6 tháng, năm và khi cần thiết theo yêu cầu của Đảng ủy; bảo đảm các điều kiện hoạt động của Đảng bộ theo quy định của Trung ương. Định k hằng quý (đột xuất khi cần) Ban Thường v Đảng u và Hi đồng qun tr, Tng giám đốc t chc hp liên tch để trao đổi, thng nht nhng vn đề ln trong công tác lãnh đạo, qun lý. Ban Thường vụ (Thường trực) các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện việc báo cáo Đảng ủy theo định kỳ hằng quý, 6 tháng, năm; Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam phối hợp với các cấp có liên quan trong việc xác định phương hướng nhiệm vụ và chuẩn bị nhân sự khi tiến hành đại hội tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội.

- Thông qua hot động ca các đồng chí đảng viên trong Hi đồng qun tr, Ban điều hành, ban chp hành các đoàn thể chính trị - xã hội bảo đảm các ngh quyết, quyết định ca Hi đồng qun tr, ca Tng giám đốc, các phong trào CNVC được thc hin theo đúng ngh quyết, định hướng ca Đảng u.

2- Quan hphối hợp công tác vi Ban cán sự đảng bộ, ngành Trung ương

Là quan hệ phối hợp công tác, thực hiện theo quy định của Trung ương và Chính phủ.

3- Quan hphối hợp công tác vi cp u địa phương

Là quan h phi hp nhm giúp các sở giao dịch, chi nhánh, công ty, đơn v trong hệ thống hoàn thành tốt nhim v hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác; bảo đảm an toàn cho hoạt động ngân hàng; thực hiện tốt công tác quc phòng an ninh trên địa bàn. Phi hp với cấp ủy các địa phương trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, Chính phủ, nghị quyết của Hội đồng quản trị Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trên địa bàn; thc hin công tác cán b theo quy trình và phân cp qun lý của Trung ương; qun lý đảng viên nơi cư trú.

Điu 5. Điu khon thi hành

- Căn c Quyết định này, Đảng u Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, các ban xây dng đng và các cp u trc thuc xây dng quy chế làm vic c th, phù hp vi tình hình ca sở giao dịch, chi nhánh, công ty, đơn v và ch đạo thc hin có hiu qu quy chế đã đề ra.

- Quyết định này có hiu lc k t ngày ký, được ph biến đến các cp uđảng viên trong Đảng bộ Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam để thc hin. Trong quá trình thực hiện Quyết định này, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh vấn đề mới, Đảng u Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đề xuất với Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương b sung, sa đổi cho phù hp vi các quyết định ca cp trên và thc tin.

Nơi nhn:

- Ban TCTW, UBKTTW,

- Đảng u Ngân hàng Ngoại thương VN,

- HĐQT, TGĐ NHNTVN,

- Các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối,

- Các ban, đơn vị ĐUK,

- Lưu: VP, TC ĐUK.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

Đã ký

Đức Huy

.
.
.
.
.