.
.

Chức năng nhiệm vụ

ĐẢNG ỦY KHỐI

DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG

*

Số: 469- QĐ/ĐUK

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày  18 tháng 3 năm 2008

 

QuyÕt ®Þnh

V chc năng, nhim v và t chc b m¸y ca

 Đảng u Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam

 

- Căn c Điu l Đảng Cng sn Vit Nam (khãa X);

- Căn c Quyết định s 99 - QĐ/TW ngày 22/10/2007 ca B ChÝnh tr v chc năng, nhim v và t chc b m¸y ca Đảng u Khi Doanh nghip Trung ương;

- Căn c Quyết định s 571 -QĐ/NHnn ngày 05/6/2002 ca Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n­íc vÒ viÖc chuÈn y §iÒu lÖ vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam; Quyết định s 192- QĐ/§UK ngày 24/7/2007 ca Ban Th­êng vô Đảng u Khi Doanh nghip Trung ương vÒ viÖc chuyÓn §¶ng bé Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam thµnh §¶ng bé cÊp trªn c¬ së;

- Căn c Quy chế làm vic ca Ban Chp hành Đảng b Khi Doanh nghip Trung ương,

 

BAN THƯỜNG V §¶ng uû Khèi Doanh nghiÖp Trung ­¬ng

 QUYT ĐỊNH

         Điu 1. V trÝ, chc năng ca Đảng u Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam

- Đảng uNg©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam là cp u trc thuc §¶ng uû Khèi Doanh nghiÖp Trung ­­¬ng, chu s l·nh đạo, ch đạo trc tiếp vµ th­­êng xuyªn cña Ban Thường v Đảng u Khi; là cp u cp trªn trc tiếp ca c¸c t chc đảng trùc thuc Đảng uû Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam.

- Đảng u Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam cã chc năng l·nh đạo và kim tra, gi¸m s¸t c¸c mÆt c«ng t¸c cña c¸c tæ chøc ®¶ng trùc thuéc; l·nh ®¹o viÖc thùc hiÖn ho¹t ®éng ng©n hµng vµ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt; l·nh ®¹o c«ng t¸c tæ chøc, c¸n bé, c¸c ®oµn thÓ quÇn chóng vµ phèi hîp víi cÊp uû c¸c ®Þa ph­¬ng l·nh ®¹o c¸c mÆt c«ng t¸c ®¶ng trong toµn hÖ thèng Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam nhm t chc, gi¸o dc, động viªn c¸n b, đảng viªn và người lao động hoàn thành nhim v được giao, x©y dng ®ng b trong sch, vng mnh gn vi x©y dng chÝnh quyÒn, c¸c đoàn th qun chóng, đội ngũ c¸n bé, viªn chøc vµ ng­êi lao ®éng toµn hÖ thèng vng mnh; gãp phÇn thùc hiÖn chÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia, phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc, nhÊt lµ trong lÜnh vùc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, n«ng th«n; gi vng v trÝ then cht ca doanh nghip nhà nước trong nn kinh tế th trường định hướng x· hi ch nghĩa.

    Điu 2. Nhim v ca Đảng u Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam

          1- L·nh ®¹o viÖc chÊp hµnh chñ tr­­¬ng, ®­­êng lèi, chØ thÞ, nghÞ quyÕt cña §¶ng, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ n­­íc

          - Qu¸n trit vµ chÊp hµnh ®óng ®­­êng lèi, chÝnh s¸ch, chØ thÞ, nghÞ quyÕt cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ n­­íc, ®Þnh h­­íng chiÕn l­îc, chñ tr­¬ng ph¸t triÓn  Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam; cô thÓ ho¸ thµnh ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng vµ kÕ ho¹ch thùc hiÖn s¸t hîp víi hÖ thèng Ng©n hµng.

          - L·nh đạo và kim tra, gi¸m s¸t vic thc hin chc năng, nhim v, §iu l vÒ t chc và hot động ca Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam.

          - L·nh đạo vic tng kết thc tin, ®Ò xuÊt vi c¸c cÊp cã thÈm quyÒn hoµn thiÖn c¬ chÕ, chÝnh s¸ch th¸o gì khã kh¨n, v­­íng m¾c ®Ó Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam n©ng cao søc c¹nh tranh, chñ ®éng héi nhËp vµ ph¸t triÓn an toµn, hiÖu qu¶, ®ñ søc lµm nßng cèt trong hÖ thèng ng©n hµng th­¬ng m¹i.

2- L·nh ®¹o viÖc ®Ò ra vµ thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ nhiÖm vô chÝnh trÞ cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n

- Ban hµnh ngh quyết vx©y dùng vµ l·nh ®¹o thùc hiÖn chiÕn l­îc, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn chung vµ c¸c lÜnh vùc quan träng cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam; vÒ ®Þnh h­íng ho¹t ®éng cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam b¶o ®¶m hiÖu qu¶, bÒn v÷ng; vÒ c¸c ch trương quan trng cã quan h nhiu mt nh hưởng đến qu¸ tr×nh ph¸t trin toµn hÖ thèng ®Ó Hi đồng qun trị cô thÓ ho¸, quyÕt ®Þnh theo thÈm quyÒn hoÆc tr×nh c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh.

          - L·nh đạo và kim tra, gi¸m s¸t vic thc hin nghÞ quyÕt cña §¶ng uû, Héi ®ång qu¶n trÞ Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam vÒ chiÕn l­îc, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn, ®Þnh h­íng ho¹t ®éng vµ c¸c chñ tr­¬ng quan träng ph¸t triÓn hÖ thèng Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam; ph¸t trin ngun nh©n lc; ci tiến t chc qun lý; bo toàn vµ ph¸t trin vn; thc hin nghĩa v đối vi Nhà nước; ci thin n©ng cao đời sng vt cht, tinh thn ca người lao động trong toµn hÖ thèng vµ thùc hiÖn c«ng t¸c x· héi.

          - L·nh đạo c¸c së giao dÞch, chi nh¸nh, c«ng ty, đơn v phi hp cht ch vi cÊp uû địa phương thc hin tt ho¹t ®éng ng©n hµng vµ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c ®­îc uû quyÒn gn vi c«ng t¸c quc phßng, an ninh chÝnh tr, trt t an toàn x· hi, đãng gãp x©y dng địa phương.

          - L·nh đạo tæ chøc ®¶ng vµ c¸n b, đảng viªn làm nßng ct, gương mu, vn động thuyết phc qun chóng thc hin nhim v chÝnh tr ca së giao dÞch, chi nh¸nh, c«ng ty, đơn v.

3- L·nh đạo c«ng t¸c t chc,  c¸n b

          - Đề ra ch trương, phương hướng v kin toàn bé m¸y qu¶n lý, tæ chøc ®¶ng, ®oµn thÓ quÇn chóng; chñ tr­¬ng, ®Þnh h­íng v c«ng t¸c t chc, c¸n b ca toµn hÖ thèng, bo đảm nguyªn t¾c Đảng uthng nht l·nh đạo c«ng t¸c c¸n bé vµ qu¶n lý ®éi ngò c¸n bé, đồng thi ph¸t huy tr¸ch nhim, quyn hn ca Hi đồng qun tr và Tng gi¸m đốc.

          - Đề ra ch trương, ngh quyết vÒ đào to, bi dưỡng và s dng ngun nh©n lc đ¸p ng yªu cu ph¸t trin ca toµn hÖ thèng. L·nh đạo vic x©y dùng vµ thc hin quy chế, quy tr×nh đ¸nh gi¸, quy hoch, đào to, bi dưỡng, lu©n chuyn, b nhim, min nhim, khen thưởng, k lut c¸n bộ, kÓ c¶ c¸n bé ®¹i diÖn phÇn vèn cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam ë c¸c doanh nghiÖp kh¸c để thc hin thng nht trong toµn hÖ thèng theo ph©n cp qun lý c¸n b và quy định ca Trung ương.

          - Quyết định v t chc b m¸y và c¸n b chuyªn tr¸ch c«ng t¸c ®ng, ban hµnh nghÞ quyÕt vÒ c¸n bé chñ chèt cña c¸c đoàn th quÇn chóng thuc thm quyn; chñ ®éng phèi hîp víi cÊp ñy c¸c ®Þa ph­¬ng trong viÖc thµnh lËp, kiÖn toµn tæ chøc ®¶ng, chuÈn bÞ nh©n sù chøc danh bÝ th­ cÊp ñy c¬ së trong c¸c së giao dÞch, chi nh¸nh, c«ng ty, ®¬n vÞ trong hÖ thèng. Đề ngh vi c¸c cơ quan cã thm quyn v chế độ, chÝnh s¸ch đối vi c¸n b chuyªn tr¸ch c«ng t¸c ®ng, ®oàn th.

          - Kim tra, gi¸m s¸t c«ng t¸c c¸n b và vic thc hin chÝnh s¸ch c¸n b trong hÖ thèng; định k tng kết, đ¸nh gi¸ rót kinh nghim để b sung, hoàn thin c¸c quy chế, quy tr×nh s¸t hp vi thc tế.

4-  L·nh ®¹o c«ng t¸c gi¸o dc chÝnh trị, tư tưởng; n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n

          L·nh đạo c¸c tæ chøc ®¶ng trong §¶ng bé th­êng xuyªn thc hin tt c«ng t¸c gi¸o dc chÝnh trị, tư tưởng, phm cht đạo đức, li sng đối vi c¸n b, đảng viªn vµ ng­êi lao ®éng; x©y dùng v¨n ho¸ doanh nghiÖp. Båi d­­ìng n©ng cao n¨ng lùc ho¹t ®éng thùc tiÔn, tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô, tay nghÒ; ý thøc tæ chøc kû luËt ®èi víi c¸n bé, ®¶ng viªn vµ ng­êi lao ®éng trong hÖ thèng Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam.

          5- L·nh ®¹o c«ng t¸c tæ chøc x©y dùng ®¶ng bé

- Đề ra ch trương, nhim v và t chc thc hin tt vic n©ng cao năng lc l·nh đạo, sc chiến đấu ca t chc ®ng, x©y dng c¸c ®ng b, chi b trong sch, vng mnh. L·nh đạo, ch đạo c¸c ®ng b, chi b thc hin Điu l Đảng, båi d­­ìng cÊp uû viªn vµ c¸n bé chuyªn tr¸ch c«ng t¸c ®¶ng; thc hin qun lý toµn diÖn t chc đảng và đảng viªn, gi mi liªn h vi cp u địa phương nơi cư tró, thc hin chế độ t phª b×nh và phª b×nh, làm tt c«ng t¸c ph¸t trin đảng viªn. Thc hin đ¸nh gi¸ cht lượng t chc ®ng và đảng viªn, c«ng t¸c thi ®ua khen thưởng b¶o ®¶m ®óng thùc chÊt, đóng quy định; k lut trong §ng nghiªm minh.

          - X©y dng tp thc¸c cp utrong ®¶ng bé cã đủ phm cht, tr×nh độ, năng lc, uy tÝn và hot động cã hiu qu; lµ trung t©m ®oµn kÕt néi bé l·nh ®¹o, trong tæ chøc ®¶ng vµ doanh nghiÖp, ®¬n vÞ.

          - L·nh đạo c¸c t chc qun chóng tÝch cùc tham gia x©y dùng tæ chøc ®¶ng vµ ®¶ng viªn.

          - L·nh đạo thc hin tt c«ng t¸c bo v chÝnh tr ni b.

          6- L·nh ®¹o c«ng t¸c kim tra, gi¸m s¸t

          - L·nh đạo và t chc thc hin tt c«ng t¸c kim tra, gi¸m s¸t theo quy định ca §iu l Đảng, gi nghiªm k lut Đảng, ph¸p lut ca Nhà nước. Chèng suy tho¸i vÒ t­­ t­­ëng, phÈm chÊt, ®¹o ®øc, lèi sèng; phßng chèng tham nhòng, l·ng phÝ cã hiÖu qu¶.

          - Ch động ph¸t hin, kp thi ngăn chn t chc ®ng và c¸n b, đảng viªn cã biu hin vi phm; x lý nghiªm minh t chc ®ng và c¸n bé, đảng viªn vi phm c¸c quy định ca Đảng, ph¸p lut ca Nhà nước.

          7- L·nh đạo c¸c đoàn th chÝnh trÞ - x· héi

          - L·nh đạo, ch đạo c¸c đoàn th quÇn chóng trong toµn hÖ thèng thc hin tt chc năng, nhiÖm vô theo lut định và điu l cña mçi t chc ®oµn thÓ; x©y dùng t chc chÝnh trÞ - x· héi vng mnh, x©y dùng ®éi ngò c¸n bé, viªn chøc hÖ thèng Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam thêi kú ®Èy m¹nh CNH, H§H ®Êt n­íc.

          - L·nh đạo x©y dùng vµ thùc hiÖn Quy chế d©n ch cơ së; ph¸t huy quyn làm ch ca người lao động; b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng, hîp ph¸p cña ng­­êi lao ®éng vµ c¸c nhµ ®Çu t­. Đẩy mnh c¸c phong trào thi đua lao động s¸ng to, n©ng cao năng sut, cht lượng, hiu qu ho¹t ®éng ng©n hµng vµ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c; x©y dùng t¸c phong c«ng nghiÖp, kû luËt lao ®éng; tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng ®Òn ¬n ®¸p nghÜa, tõ thiÖn, nh©n ®¹o.

Điu 3. T chc b m¸y tham mưu gióp vic và điu kin làm vic ca Đảng u  Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam

          1. V b m¸y tham mưu gióp vic

          - C¸c cơ quan tham mưu gióp vic cña §¶ng uû Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam gm: Văn phßng, Ban T chc, Ban Tuyªn gi¸o, Ban D©n vËn vµ cơ quan Uû ban KiÓm tra. Mçi c¬ quan tham m­u gåm mét sè c¸n b chuyªn tr¸ch vµ kiªm nhiÖm theo quyÕt ®Þnh cña Ban Th­êng vô §¶ng ñy. Sè l­îng c¸n bé chuyªn tr¸ch thùc hiÖn theo h­íng dÉn cña Trung ­¬ng.

            - C¸n b chuyªn tr¸ch c«ng t¸c ®ng, chuyªn tr¸ch c«ng t¸c §oµn Thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh ®­îc hưởng lương vµ c¸c chÕ ®é kh¸c theo quy ®Þnh chung ®èi víi c¸n bé, viªn chøc cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam, do Ban Thường v §¶ng ñy thng nht vi L·nh đạo Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam quyÕt ®Þnh.

            - C¸c ban x©y dùng §¶ng ca §ng ñy Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam cã con du riªng theo quy định; đưîc huy ®éng c¸c đơn v chuyªn m«n ca Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam làm nhim v tham mưu theo chØ ®¹o cña Ban Th­êng vô.

          2- §iu kin làm vic ca Đảng u Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam

          Đảng u được trang bph­¬ng tiÖn lµm viÖc theo chế độ chung ca Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam. Ngun kinh phÝ đảm bo hot động ca §ng b thc hin theo quyết định ca Trung ­­¬ng v chế độ chi hot động c«ng t¸c ®ng.

Điu 4. C¸c mi quan h ca Đảng u Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam

          1- Quan h cña Đảng u vi Hi đồng qun trị, Tng gi¸m đốc vµ c¸c tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi trong Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam

          - Là quan h l·nh đạo ca cp u đối vi hÖ thèng chÝnh trÞ cïng cp. Đảng u l·nh đạo bng ban hành c¸c ngh quyết, bng t chc ®ng và b»ng chøc tr¸ch, nhiÖm vô cña tõng đảng viªn lµ viªn chøc l·nh ®¹o Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam, c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn vµ c¸c tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi. Hi đồng qun tr, Tng gi¸m đốc vµ c¸c tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi thc hin tr¸ch nhim, quyn hn theo Ngh quyết ca Đảng, c¸c quy định ca ph¸p lut, ®iÒu lÖ cña mçi tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi.

          - Đảng u ®Þnh kú th«ng b¸o víi Hi đồng qun trị, Tng gi¸m đốc nh÷ng ý kiÕn cña c¸n bé, ®¶ng viªn, c«ng nh©n viªn chøc vÒ nhiÖm vô chÝnh trÞ vµ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch trong hÖ thèng. Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp th«ng tin h»ng quý, 6 th¸ng, n¨m vµ khi cÇn thiÕt theo yªu cÇu cña §¶ng ñy; b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng cña §¶ng bé theo quy ®Þnh cña Trung ­¬ng. Định k h»ng quý (®ét xuÊt khi cÇn) Ban Thường v Đảng u và Hi đồng qun tr, Tng gi¸m đốc t chc hp liªn tch để trao đổi, thng nht nhng vn đề ln trong c«ng t¸c l·nh đạo, qun lý. Ban Th­êng vô (Th­êng trùc) c¸c tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi thùc hiÖn viÖc b¸o c¸o §¶ng ñy theo ®Þnh kú h»ng quý, 6 th¸ng, n¨m; Ban Th­êng vô §¶ng ñy Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam phèi hîp víi c¸c cÊp cã liªn quan trong viÖc x¸c ®Þnh ph­¬ng h­íng nhiÖm vô vµ chuÈn bÞ nh©n sù khi tiÕn hµnh ®¹i héi tæ chøc ®oµn thÓ chÝnh trÞ - x· héi.

- Th«ng qua hot động ca c¸c đồng chÝ ®¶ng viªn trong Hi đồng qun tr, Ban ®iÒu hµnh, ban chp hành c¸c ®oµn thÓ chÝnh trÞ - x· héi b¶o đảm c¸c ngh quyết, quyết định ca Hi đồng qun tr, ca Tng gi¸m đốc, c¸c phong trµo CNVC được thc hin theo đóng ngh quyết, định hướng ca Đảng u.

            2- Quan hphèi hîp c«ng t¸c vi Ban c¸n sù ®¶ng bé, ngµnh Trung ­¬ng

          Lµ quan hÖ phèi hîp c«ng t¸c, thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña Trung ­­¬ng vµ ChÝnh phñ.

3- Quan hphèi hîp c«ng t¸c vi cp u địa phương

          Là quan h phi hp nhm gióp c¸c së giao dÞch, chi nh¸nh, c«ng ty, đơn v trong hÖ thèng hoàn thành tèt nhim v ho¹t ®éng ng©n hµng vµ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c; b¶o ®¶m an toµn cho ho¹t ®éng ng©n hµng; thùc hiÖn tèt c«ng t¸c quc phßng an ninh trªn đÞa bàn. Phi hp víi cÊp ñy ®Þa ph­¬ng trong viÖc triÓn khai thùc hiÖn c¸c nghÞ quyÕt cña §¶ng, ChÝnh phñ, nghÞ quyÕt cña Héi ®ång qu¶n trÞ Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam trªn ®Þa bµn; thc hin c«ng t¸c c¸n b theo quy tr×nh vµ ph©n cp qun lý cña Trung ­¬ng; qun lý đảng viªn nơi cư tró.

Điu 5. Điu khon thi hành

        - Căn c Quyết định này, Đảng u Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam, c¸c ban x©y dng ®ng và c¸c cp u trc thuc x©y dng quy chế làm vic c th, phï hp vi t×nh h×nh ca së giao dÞch, chi nh¸nh, c«ng ty, đơn v và ch đạo thc hin cã hiu qu quy chế đ· đề ra.

          - Quyết định này cã hiu lc k t ngày ký, được ph biến đến c¸c cp uđảng viªn trong §¶ng bé Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam để thc hin. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh nµy, nÕu cã v­íng m¾c hoÆc ph¸t sinh vÊn ®Ò míi, Đảng u Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam ®Ò xuÊt víi §¶ng uû Khèi Doanh nghiÖp Trung ­¬ng b sung, sa đổi cho phï hp vi c¸c quyết định ca cp trªn và thc tin.

   Nơi nhn:

- Ban TCTW, UBKTTW,

- Đảng u Ng©n hµng NN&PTNT VN,

- H§QT, TG§ NH NN&PTNT VN,

- C¸c ®ång chÝ Uû viªn BCH §¶ng bé Khèi,

- C¸c ban, ®¬n vÞ  ĐUK,

- Lưu: VP, TC ĐUK.

T/M BAN th­êng vô

BÍ THƯ

 

§· ký 

 

                            Đức Huy

.
.
.
.
.