.
.

Tiếp tục thực hiện tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác

Thứ Hai, 16/01/2012|23:59

 

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chỉ đạo tiếp tục thực hiện tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo quy định của Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Phó Thủ tướng giao NHNN Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng Nhà nước (kể cả các tổ chức tín dụng Nhà nước đã thực hiện cổ phần hóa và Nhà nước giữ cổ phần chi phối) tiếp tục duy trì số dư tiền gửi tại NHCSXH bằng 2% số dư nguồn vốn huy động theo quy định tại Nghị định số 78/2002/NĐ-CP.

Đồng thời, NHNN Việt Nam sớm nghiên cứu ban hành quy định về việc các tổ chức tín dụng tham gia các chương trình tín dụng chính sách, an sinh xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 7396/VPCP-KTTH ngày 15/10/2010.

Hội đồng quản trị NHCSXH xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc điều chỉnh lãi suất của một số chương trình tín dụng ưu đãi cho phù hợp với thời kỳ hiện nay và khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển của NHCSXH.

Căn cứ Chiến lược phát triển của NHCSXH được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với NHNN Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác cho phù hợp.

Cổng TTĐTCP

 

.
.
.
.