.
.

Đo sức mạnh tài chính của 3 ngân hàng lớn nhất

Chủ Nhật, 18/08/2013|23:33
Ba ngân hàng BIDV, Vietcombank và Vietinbank vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2013. Dưới đây là các chỉ tiêu tài chính do các ngân hàng công bố .

Các chỉ tiêu tài chính của ba ngân hàng đến 30/6/2013 (đơn vị: tỷ đồng) - Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất của BIDV, Vietcombank, Vietinbank.

Đo sức mạnh tài chính của 3 “ông lớn” ngân hàng 2
Các chỉ tiêu tài chính của ba ngân hàng đến 30/6/2013 (đơn vị: tỷ đồng) -Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất của BIDV, Vietcombank, Vietinbank.
Đo sức mạnh tài chính của 3 “ông lớn” ngân hàng 3
Các chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, tiền gửi khách hàng của ba ngân hàng trong 6 tháng đầu năm - Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất của BIDV, Vietcombank, Vietinbank.
 
Đo sức mạnh tài chính của 3 “ông lớn” ngân hàng 4

Nợ xấu của ba ngân hàng tính đến 30/6/2013 (đơn vị: tỷ đồng) - Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất của BIDV, Vietcombank, Vietinbank.

Đo sức mạnh tài chính của 3 “ông lớn” ngân hàng 5
Tỷ lệ nợ xấu đến 30/6/2013 của ba ngân hàng - Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất của BIDV, Vietcombank, Vietinbank.
 
Đo sức mạnh tài chính của 3 “ông lớn” ngân hàng 6
Lợi nhuận sau thuế 6 tháng năm 2013 và lợi nhuận chưa phân phối của ba ngân hàng (đơn vị: tỷ đồng) - Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất của BIDV, Vietcombank, Vietinbank.
 
Đo sức mạnh tài chính của 3 “ông lớn” ngân hàng 7
Hệ số thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) - Đơn vị: đồng - Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất của BIDV, Vietcombank, Vietinbank.
 
Đo sức mạnh tài chính của 3 “ông lớn” ngân hàng 8
Chi phí lương và phụ cấp của ba ngân hàng trong 6 tháng đầu năm (đơn vị: tỷ đồng) - Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất của BIDV, Vietcombank, Vietinbank.

Theo báo cáo tài chính của Vietcombank thì tổng chi phí lương và phụ cấp cho 13.949 nhân viên trong 6 tháng đầu năm 2013 là 1.264 tỷ đồng, tương ứng 15,1 triệu đồng/tháng cho mỗi nhân viên.

Trong khi đó, chi phí lương và phụ cấp cho 19.651 nhân viên Vietinbank là 2.089 tỷ đồng, tương ứng 17,71 triệu đồng/tháng cho mỗi nhân viên.

Còn BIDV chi phí lương và phụ cấp trong 6 tháng là 1.622 tỷ đồng.
 
Theo TBKTVN
.
.
.
.