.
.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam: Mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng tăng trưởng

Thứ Hai, 13/02/2012|12:57

Năm 2011, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/ĐUTĐ về lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của VRG giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến năm 2020 với mục tiêu Góp phần thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp-nông thôn-nông dân; Đạt tốc độ tăng trưởng trung bình 10%/năm, tạo thêm 50.000-70.000 việc làm mới; Đạt 500.000 ha cao su vào năm 2015; Chú trọng phát triển lĩnh vực công nghiệp cao su.

Công nhân chăm sóc vườn cây giống cao su
Công nhân chăm sóc vườn cây giống cao su

 

Góp phần thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp-nông thôn-nông dân

Duy trì và phát triển vị thế VRG là một Tập đoàn kinh tế nông nghiệp đứng đầu cả nước và khu vực, góp phần quan trọng thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp-nông thôn-nông dân của VN.

VRG phát triển sản xuất kết hợp với xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, sử dụng lực lượng lao động là đồng bào dân tộc thiểu số, không ngừng tăng năng suất và nâng cao thu nhập cho người lao động, kết hợp hài hòa phát triển kinh tế với nhiệm vụ chính trị, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh.

Tăng cường hàm lượng khoa học kỹ thuật trong sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng trong chuỗi giá trị của sản phẩm; tăng tỉ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp, dịch vụ trong tổng giá trị sản phẩm của VRG.

Tiếp tục thực hiện chủ trương đa dạng hóa sở hữu trong VRG thông qua việc cổ phần hóa để nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả doanh nghiệp và tạo nguồn vốn mở rộng quy mô Tập đoàn.

Đạt tốc độ tăng trưởng trung bình 10%/năm, tạo thêm 50.000-70.000 việc làm mới

Trong giai đoạn này, VRG phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trung bình trên 10%/năm với tổng doanh thu đạt xấp xỉ 50.000 tỉ đồng vào năm 2015, trong đó xuất khẩu trực tiếp trên 1 tỉ USD. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu đạt trên 20%. Tổng tài sản và vốn của Nhà nước tăng trưởng bình quân 15%/năm, đến năm 2015 tổng tài sản đạt 100.000 tỉ đồng, trong đó vốn Nhà nước đạt trên 40.000 tỉ đồng. Giai đoạn 2016-2020, nâng tốc độ tăng trưởng trung bình lên 15-20%/năm. Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng tài sản và vốn Nhà nước, tổng doanh thu đạt từ 60.000-80.000 tỉ đồng; tổng tài sản từ 140.000-180.000 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu từ 60.000-80.000 tỉ đồng.

Tạo thêm 50.000-70.000 việc làm mới cả trong nước và ngoài nước, đến năm 2015 nâng tổng số lao động lên 160.000-180.000 người. Mức tăng lương bình quân 5%/năm, đạt mức bình quân 350 USD/lao động/tháng vào năm 2015.

Đạt 500.000 ha cao su vào năm 2015

Về lĩnh vực trồng và khai thác cao su, VRG phấn đấu đến năm 2015 đạt tổng diện tích 500.000 ha, trong đó ở trong nước khoảng 300.000-320.000 ha, ở nước ngoài từ 180.000-200.000 ha. Giai đoạn 2016-2020 tiếp tục đầu tư trồng cao su ở nước ngoài từ 50.000-100.000 ha, đưa tổng diện tích cao su VRG quản lý lên 550.000-600.000 ha và hỗ trợ cao su tiểu điền trong nước phát triển thêm khoảng 100.000 ha.

Sản lượng cao su tăng bình quân 5%/năm. Đến năm 2015 đạt 330.000-340.000 tấn. Phấn đấu giai đoạn 2015-2020 sản lượng sẽ tăng trên 10%/năm để đến năm 2020 đạt 500.000 tấn. Bên cạnh đó, tăng cường công tác thu mua cao su tiểu điền, phấn đấu sản lượng từ 30.000 tấn như hiện nay tăng lên trên 50.000 tấn vào năm 2015 và 100.000 tấn vào năm 2020.

Chú trọng phát triển lĩnh vực công nghiệp cao su

Về lĩnh vực công nghiệp cao su, phấn đấu đến năm 2015 sản xuất 1 triệu bộ vỏ xe ô tô và nâng lên 5-10 triệu bộ vào năm 2020 theo chất lượng quốc tế. Quan tâm đến các sản phẩm như chỉ thun, găng tay, nệm với công suất dự kiến năm 2015 đạt 10.000-20.000 tấn/năm và 50.000 tấn vào năm 2020.

Về lĩnh vực chế biến gỗ, tăng gấp đôi công suất tinh chế, sản lượng quy đổi 80.000 m³. Tiếp tục mở rộng sản xuất gỗ nhân tạo MDF, wood pallet, okan. Sản lượng gỗ MDF đạt khoảng 500.000 m³ vào năm 2015 và nếu thị trường thuận lợi sẽ nâng lên 1 triệu m³ vào năm 2020.

Khai thác hiệu quả các khu công nghiệp, khu dân cư hiện có. Trong giai đoạn 2011-2015, dự kiến đầu tư, cho thuê khoảng 2.300 ha trên 4.500 ha đất khu công nghiệp và 200 ha trên 850 ha đất khu dân cư theo quy hoạch được duyệt.

Về thủy điện, tiếp tục thực hiện hiệu quả các dự án đang đầu tư, khai thác thêm các điều kiện hạ tầng của các dự án để tăng hiệu quả đầu tư.

Các chỉ tiêu chính trong 5 năm (2011-2015)

» Diện tích cao su khai thác: Từ 160.000 ha năm 2011 lên 200.000 ha năm 2020.

» Tái canh, trồng mới: 200.000 ha

» Năng suất vườn cây bình quân: 1,7 tấn/ha

» Sản lượng gỗ chế biến: 1.140.000 m³

» Diện tích khai thác các khu công nghiệp: 2.300 ha

» Sản lượng điện: 3.300.000 KW

» Doanh thu: 200.000 tỉ đồng

» Lợi nhuận trước thuế: 60.340 tỉ đồng

» Lợi nhuận sau thuế: 46.000 tỉ đồng

» Tiền lương bình quân: 7 triệu đồng/người/tháng

PV

.
.
.
.