.
.

SCIC tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thứ Tư, 23/05/2012|20:18

Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên Tổng công ty.

Trong thời gian một ngày, các đại biểu dự Hội nghị đã tập trung quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trong đó chú ý 4 vấn đề lớn: Sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết; Mục đích, yêu cầu và phạm vi của Nghị quyết; Những nội dung cơ bản của Nghị quyết; Một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết. Qua đó xác định rõ, việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ trong năm 2012. Thông qua việc nghiên cứu, quán triệt các nội dung Nghị quyết giúp toàn thể cán bộ nhân viên Tổng công ty nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết trong công tác xây dựng Đảng; tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện Nghị quyết, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Nguyên Học, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đề nghị các đồng chí cấp ủy, toàn thể cán bộ đảng viên, đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tư tưởng, thời gian để tiếp thu đầy đủ, sâu sắc các nội dung của Nghị quyết; đồng thời, phát huy tính chủ động sáng tạo, suy nghĩ độc lập, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến để làm sáng tỏ những nội dung cơ bản, điểm mới mà Nghị quyết đã đề ra. Có vấn đề gì còn vướng mắc, bất cập, hoặc chưa rõ, cần mạnh dạn đề xuất, thẳng thắn trao đổi để nhận thức sâu sắc và tự giác thực hiện, vận dụng Nghị quyết có hiệu quả trên mỗi cương vị, lĩnh vực công tác, góp phần đưa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa  XI) của Đảng vào thực tế ở Tổng công ty, đơn vị mình./.

SCIC 

.
.
.
.