.
.

Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam xây dựng phương hướng triển khai năm 2012 việc thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW của Bộ Chính trị

Thứ Năm, 12/01/2012|22:15

(ĐUKDNTW) - Thực hiện Hướng dẫn số 07- HD/ĐUK ngày 20/12/2011 của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã tiến hành sơ kết 6 tháng cuối năm 2011 và xây dựng phương hướng triển khai năm 2012 việc thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Theo đó, Đảng uỷ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ Kế hoạch số 506-KH/ĐUTĐ ngày 31/08/2011 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015, với mục tiêu đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác thành nhiệm vụ thường xuyên, vào mọi hoạt động của toàn Đảng bộ Tập đoàn; tiếp tục làm cho cán bộ, đảng viên, người lao động tự giác và nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2010-2015, coi đây là giải pháp quan trọng của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng.

Việc tổ chức triển khai học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Chấp hành, đồng chí Bí thư Cấp uỷ các cấp trực tiếp chỉ đạo. Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Tập đoàn là cơ quan thường trực của Đảng uỷ Tập đoàn trong việc tổ chức, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng uỷ Tập đoàn đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng: Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức các đợt sinh hoạt để quán triệt các chuyên đề về học tập tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Căn cứ vào Kế hoạch số 506-KH/ĐUTĐ ngày 31/08/2011 của Đảng uỷ Tập đoàn và điều kiện cụ thể của đơn vị, các Đảng ủy, Chi uỷ trực thuộc xây dựng kế hoạch toàn khóa và kế hoạch hằng năm thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong quá trình thực hiện, các cấp ủy Đảng trực thuộc đã chủ động, sáng tạo, tìm, chọn các nội dung, hình thức tổ chức phù hợp, sinh động để đạt hiệu quả cao, thiết thực.

Đảng ủy Tập đoàn đã chỉ đạo các cấp uỷ trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng các hình thức, phù hợp với thực tế của đơn vị; tổ chức việc học tập và làm theo tấm gương của Bác thông qua các hoạt động học tập, quán triệt tập trung, sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Các cấp uỷ đảng, cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong từng đơn vị nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó đề cao trách nhiệm của cấp uỷ, thủ trưởng đơn vị, lãnh đạo các đoàn thể quần chúng và từng cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo, gương mẫu làm theo; kết quả tạo nhiều chuyển biến tích cực đáng ghi nhận. Nổi bật là thái độ nghiêm túc chấp hành nội quy lao động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết tốt mối quan hệ công tác; tình cảm đồng chí, đồng nghiệp được nâng lên.

Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và phản ánh dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và quần chúng được thực hiện thường xuyên thông qua các buổi họp của các đảng ủy, chi bộ hàng tháng, hàng quý để giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, nổi cộm.

Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã tổ chức thực hiện tốt các quy định của Điều lệ Đảng và quy định những điều đảng viên không được làm, gắn nội dung việc học tập, làm theo với xây dựng cơ quan, đơn vị và tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá X) về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ", Hướng dẫn 05-DH/BTCTW của Ban tổ chức Trung ương về "Nội dung sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng"; gắn với  việc thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" nhờ đó, chất lượng sinh hoạt được nâng lên, nền nếp sinh hoạt được duy trì tốt hơn.

Các tổ chức đảng lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại tổ chức đảng, đảng viên cuối năm.

Bên cạnh đó, Đảng uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Tập đoàn đã đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc triển khai các nội dung của Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" vào chương trình, kế hoạch năm 2011 và tổ chức thực hiện. Chỉ tính trong năm 2011, Đảng uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Tập đoàn đã tổ chức 5 đợt giám sát tại 9 đảng bộ, 26 chi bộ; 02 đợt kiểm tra chuyên đề tại 6 đảng bộ, 9 chi bộ trong đó có nội dung kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh”.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Đảng ủy Tập đoàn đã đề ra những công tác trọng tâm trong việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị thời gian tới, tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

- Tổ chức tốt việc học tập chuyên đề năm 2012: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc, tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng tư giản dị”.

- Làm tốt công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và  tấm gương tập thể, cá nhân điển hình, gắn với kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm, bằng những hình thức phong phú, đa dạng. Gắn “Xây” với “Chống”, trong công tác tuyên truyền, cấp ủy các cấp chủ động chỉ đạo công tác phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu. Đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc, phê phán các biểu hiện quan liêu, lãng phí.

- Chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể hưởng ứng và phát động phong trào thi đua làm theo tấm gương đạo đức của Bác với các hình thức phong phú, đa dạng. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chỉ đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện theo tấm gương của Bác phù hợp với nghề nghiệp, đơn vị mình.

- Tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng đơn vị trong giai đoạn hiện nay.

- Xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ  chủ chốt, người đứng đầu đơn vị, coi đây là một trong những giải pháp cơ bản để lôi cuốn, mở rộng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Từng đảng viên trong toàn đảng bộ chủ động lựa chọn 1-2 nội dung làm theo - theo chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc, tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng tư giản dị” - xây dựng kế hoạch thực hiện, đăng ký với chi bộ nơi sinh hoạt. Định kỳ cá nhân báo cáo, chi bộ theo dõi đánh giá kết quả thực hiện.

- Quán triệt và thực hiện chủ trương đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong toàn Đảng bộ, gắn với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ XXII và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng uy tín, thương hiệu của Tập đoàn; xây dựng văn hóa doanh nghiệp; giải quyết những vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong đơn vị.

 - Các cấp ủy đảng xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết. Trong nội dung kiểm tra, giám sát chú trọng việc đánh giá công tác tổ chức triển khai và kết quả thực hiện; ảnh hưởng tích cực của việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tạo điều kiện thuận lợi cho Bộ phận giúp việc Đảng ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ. Quan tâm đúng mức tới công tác chỉ đạo điểm, kịp thời đánh giá kết quả đạt được, tháo gỡ những hạn chế, khó khăn, rút kinh nghiệm để nhân rộng điển hình tốt ở đơn vị.

Qua đó, tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, trở thành ý thức tự giác trong toàn Đảng bộ.

Nguyễn Minh Nguyệt

    Văn phòng Đảng ủy

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

.
.
.
.