.
.
Thêm 3 dịch vụ công trực tuyến, mỗi năm tiết kiệm khoảng 2.000 tỉ đồng
Với việc có thêm 3 dịch vụ công trực tuyến được tích hợp lên cổng dịch vụ công quốc gia từ ngày 19/8, ước tính mỗi năm xã hội sẽ tiết kiệm khoảng 2.000 tỉ đồng.
.
Giới thiệu
.
Chức năng nhiệm vụ
.
.
.
.
.
.