.
.
Tổng công ty Sông Đà-CTCP tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh
Ngày 4/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà-CTCP đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty lần thứ 6, Khóa XII (mở rộng) bằng hình thức trực tuyến tới 30 điểm cầu đơn vị, trong đó có 2 điểm cầu tại dự án nước ngoài ở Nepal. Đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự Hội nghị.
.
Tổng công ty Sông Đà triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
Vừa qua, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà-CTCP đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu tại Hội nghị.
.
Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, giữ vững thương hiệu hàng đầu của Tổng công ty Sông Đà ở trong nước, khu vực và quốc tế
Đó là mục tiêu tổng quát được thông qua tại Đại hội đại biểu Tổng công ty Sông Đà - CTCP lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, vừa được tổ chức tại Hà Nội.
.
Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà triển khai nhiệm vụ năm 2020
Ngày 20/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà-CTCP đã tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác sản xuất kinh doanh năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
.
Khi đề cập về thanh niên và công tác thanh niên, Đảng ta đã nêu rõ: "Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực đảm bảo cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước" (Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa).
.
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nhất là từ khi lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước, Đảng ngày càng nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về tầm quan trọng và nội dung, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng. Đảng ta luôn nhất quán khẳng định: Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đảng ta luôn coi công tác xây dựng Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên là vấn đề then chốt, sống còn có ý nghĩa quyết định đến sự tồn tại, phát triển của Đảng. Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng bảo đảm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh ngang tầm với sự lãnh đạo.
.
Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà triển khai đồng bộ các giải pháp, lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng
Ngày 4/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Sơ kết công tác xây dựng Đảng và sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.
.
Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà-CTCP: Tăng cường vai trò và sự lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp
Ngày 17/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà - CTCP đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.
.
Tuyên dương học sinh giỏi năm học 2017 - 2018
Nhằm động viên, khích lệ kịp thời các em học sinh có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, ngày 04/8/2018, Đoàn thanh niên Tổng công ty Sông Đà đã tổ chức Lễ tuyên dương học sinh giỏi năm học 2017 – 2018 cho các em là con cán bộ công nhân viên đang công tác tại Tổng công ty. Trong năm học này với ý nghĩa năm 2018 là năm kỷ niệm 70 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, Đoàn thanh niên Tổng công ty đã bình xét và chọn ra 70 em học sinh, sinh viên có thành tích học tập tiêu biểu xuất sắc tham dự Lễ Tuyên dương và hành trình về nguồn, báo công tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên công trình nhà máy Thủy điện Hòa Bình.
.
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối làm việc với Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà
Ngày 8/12, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) do đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà.
.
.
.
.
.
.