.
.

Đảng bộ Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)

Thứ Tư, 19/03/2014|16:51

Ngày 18/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) và các Nghị quyết, Kết luận của BCH, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã nghe truyền đạt và quán triệt các nghị quyết, kết luận được Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (khóa XI) thảo luận và thông qua, đó là: chuyên đề về “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013, nhiệm vụ năm 2014 và đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội trọng tâm là ba khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế đổi mới mô hình tăng trưởng”; chuyên đề về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; một số vấn đề về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội thông qua;…

Báo cáo viên Đảng ủy Khối DNTW truyền đạt các Nghị quyết, Kết luận Trung ương 8 (khóa XI)
Báo cáo viên Đảng ủy Khối DNTW truyền đạt các Nghị quyết, Kết luận Trung ương 8 (khóa XI)

Bên cạnh đó, các đại biểu còn nghe Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối triển khai thực hiện 04 Nghị quyết và 03 kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối vừa ban hành: Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK về “Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK về “Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối DNTW”; Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK về “Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong Khối DNTW”; Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ đến năm 2020”; Kết luận số 11-KL/ĐUK về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của đảng trong Đảng bộ Khối DNTW”; Kết luận số 12-KL/ĐUK về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và chủ trương các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau”; Kết luận số 13-KL/ĐUK về “Tái cơ cấu tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối DNTW”.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đại diện Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng Công ty nêu rõ: Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) đã bàn và quyết định những vấn đề hệ trọng liên quan đến sự phát triển của đất nước trong những năm tới. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng Công ty cũng lưu ý các cán bộ, đảng viên trong Tổng Công ty đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, nắm vững nội dung các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) và của Đảng ủy Khối; tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở đơn vị mình nghiêm túc, thiết thực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Lan Hương

.
.
.
.