.
.

Thủ tướng đôn đốc dự thảo Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu

Chủ Nhật, 29/06/2014|13:18

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 là cơ sở pháp lý quan trọng để hoạt động kinh doanh xăng dầu vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước và trên thực tế đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, quá trình thi hành Nghị định số 84/2009/NĐ-CP còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, đặt ra yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, như về nguyên tắc điều hành giá xăng dầu, điều kiện kinh doanh và hệ thống phân phối xăng dầu, việc khuyến khích sử dụng xăng sinh học…

Để hoàn thiện dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số nội dung của dự thảo Nghị định theo hướng, về cơ quan điều hành giá bán lẻ xăng dầu, Bộ Công Thương chủ trì Tổ liên ngành điều hành giá xăng dầu và điều hành Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Bộ Tài chính thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giá; chủ trì hướng dẫn việc trích lập, quản lý, sử dụng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Về biên độ điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng dầu, thực hiện theo 3 mức: ≤3%, từ trên 3% đến ≤7%, từ trên 7%; trong đó xác định rõ thẩm quyền điều chỉnh giá xăng dầu và hình thức quản lý tương ứng với từng mức điều chỉnh (thương nhân đầu mối được quyền quyết định tăng giá trong phạm vi ≤3%; từ trên 3% đến ≤7% báo cáo Liên Bộ; từ trên 7% báo cáo Thủ tướng Chính phủ).

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu dự thảo Nghị định hoàn thiện theo hướng thương nhân đầu mối được quyền chủ động giảm giá bán lẻ xăng dầu; đồng thời báo cáo việc thực hiện với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Về giá cơ sở, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu không bổ sung mức chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá là yếu tố cấu thành giá cơ sở. Về chu kỳ tính giá cơ sở hoàn thiện theo hướng giá cơ sở được tính bình quân của 15 ngày sát với ngày tính giá cơ sở.

Đối với việc sử dụng xăng sinh học, Nghị định cần quy định nguyên tắc để khi cần thiết có thể sử dụng các công cụ phù hợp hỗ trợ việc sử dụng xăng sinh học. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện cụ thể, bảo đảm phù hợp với lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phan Hiển (Theo Chinhphu.vn)

.
.
.
.