.
.

Tổng công ty Lương thực miền Bắc đề ra các giải pháp phấn đấu thực hiện thắng lợi "nhiệm vụ kép" trong năm 2021

Thứ Tư, 21/07/2021|14:51

Đảng ủy Tổng công ty Lương thực miền Bắc vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Đ/c Bùi Thị Thanh Tâm, Ủy viên BTV Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty phát biểu khai mạc hội nghị.
Đồng chí Bùi Thị Thanh Tâm, Ủy viên BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, Ủy viên UBKT Đảng ủy Tổng công ty, Bí thư, Phó Bí thư các đảng ủy, chi ủy cơ sở trực thuộc, các đồng chí Chủ tịch HĐQT, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty thống nhất đánh giá, những tháng đầu năm 2021, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty gặp nhiều khó khăn thách thức mới, nhu cầu nhập khẩu gạo của các nước trầm lắng, giá gạo thương mại thế giới giảm sâu, cạnh tranh giữa các quốc gia xuất khẩu gạo cũng như thương nhân xuất khẩu gạo trong nước hết sức khốc liệt. Kết quả xuất khẩu gạo của Việt Nam trong những tháng đầu năm giảm cả về sản lượng và giá trị. Bên cạnh đó, do dịch bệnh Covid-19 nên cước phí vận chuyển tàu biển, giá thuê container, chi phí logistic tăng cao, gây khó khăn, giảm lợi nhuận của doanh nghiệp xuất khẩu gạo. Về thị trường kinh doanh nội địa, giá cả các mặt hàng nông sản luôn biến động khó dự báo, tiêu thụ trong nước đều giảm sút, ảnh hưởng tới  kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

: Đ/c Phan Xuân Quế, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
Đồng chí Phan Xuân Quế, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Trong bối cảnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty đã phát huy vai trò lãnh đạo, thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị được giao. Hội đồng thành viên, Bộ máy điều hành Tổng công ty có nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý, mở rộng thị trường xuất khẩu, chủ động mua tạm trữ nguồn hàng xuất khẩu, điều hành có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành trên 50% các chỉ tiêu năm 2021 được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giao. Tổng công ty tiếp tục kinh doanh có lãi, tình hình tài chính lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, nộp ngân sách đầy đủ, đảm bảo việc làm, thu nhập, thực hiện tốt chính sách đối với người lao động.

Đảng ủy Tổng công ty đã nghiêm túc triển khai công tác xây dựng Đảng theo quy định, hướng dẫn của Đảng ủy Khối và chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc thực hiện đầy đủ các nội dung chương trình hành động, các văn bản thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của Đảng ủy Khối đến toàn thể cán bộ đảng viên. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo  hoạt động của Tổng công ty luôn phát huy tốt quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy, Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc Tổng công ty; triển khai tốt quy chế dân chủ cơ sở; công khai, minh bạch các hoạt động, giữ vững đoàn kết nội bộ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề ra giải pháp cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, trong đó tập trung thực hiện thắng lợi mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch Covid 19 vừa phát triển kinh tế”, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, chủ động nắm bắt tình hình thị trường xuất khẩu, khai thác tối đa thị trường kinh doanh nội địa, đa dạng hóa các mặt hàng kinh doanh, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2021 đề ra, cụ thể:

Đối với công tác xây dựng Đảng, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề năm 2021: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); thực hiện tốt công tác tổ chức đảng, đảng viên, công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác phát triển đảng viên. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát toàn diện các hoạt động đối với các đảng bộ, chi bộ cơ sở theo nội dung chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của cấp ủy, ủy ban kiểm tra; phối hợp, lồng ghép nội dung kiểm tra giám sát của đảng với việc thực hiện kế hoạch kiểm tra, kiểm soát nội bộ Tổng công ty; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác Dân vận, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên tham gia các phong trào thi đua lao động, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021 đề ra; tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cấp ủy đảng trực thuộc phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý tài chính, đảm bảo an toàn tiền, hàng hóa trong hoạt động kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phê duyệt tại Quyết định số 36/QĐ-UBQLV-NN ngày 29/01/2021. Duy trì và phát triển các thị trường xuất khẩu gạo tập trung đã có, đồng thời tăng cường mở rộng thị phần, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại khai thác thị trường xuất khẩu gạo mới, từng bước tăng tỷ trọng xuất khẩu gạo thơm, gạo chất lượng cao...; xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 phù hợp với Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg ngày 02/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện Nghị quyết chuyển đổi số tại Tổng công ty đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án theo kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021 đã được phê duyệt; bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các điều kiện về việc làm, thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong toàn đơn vị./.

Ban TG - TĐ Vinafood1

 

.
.
.
.