.
.

ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC:

Phát huy vai trò của doanh nghiệp nhà nước, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia

Thứ Hai, 09/01/2023|10:48

Vừa qua, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Lương thưc miền Bắc đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Đ/c Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đ/c Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đến dự còn có đồng chí Đỗ Hữu Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đại diện các Vụ Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; các Ban, đơn vị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đại diện lãnh đạo Cục C03, A04 Bộ Công an.

Về phía Tổng công ty Lương thực miền Bắc có các đồng chí: Bùi Thị Thanh Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Phan Xuân Quế - Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc; đồng chí Nguyễn Vũ Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tổng công ty, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Thành viên Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty; lãnh đạo các đơn vị thành viên, trưởng, phó các ban chuyên môn và toàn thể cán bộ tại cơ Công ty mẹ- Tổng công ty.

Năm 2022, Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Lương thực miền Bắc đã ban hành 01 Đề án, 04 Nghị quyết, 02 Quy chế, 02 Quy định, 07 Chương trình, 10 Kế hoạch, 82 Kết luận, 03 Hướng dẫn và nhiều văn bản chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện các nội dung công tác xây dựng đảng, công tác cán bộ và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty theo kế hoạch đề ra.

Đảng ủy Tổng công ty đã tập trung tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ 4, 5, 6 khóa XIII theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Xây dựng chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty đã  ban hành Kế hoạch học tập, thực hiện nội dung chuyên đề năm 2022 của Đảng ủy Khối về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”; ban hành và tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất Quy định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động Tổng công ty Lương thực miền Bắc trong toàn đơn vị. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đ/c Bùi Thị Thanh Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty phát biểu khai mạc hội nghị.
Đồng chí Bùi Thị Thanh Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty phát biểu khai mạc hội nghị.

Về công tác tổ chức, cán bộ, Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành Quy chế quy hoạch cán bộ, bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, liên thông, công khai, minh bạch trong công tác quy hoạch cán bộ. Năm 2022 đã lãnh đạo thực hiện rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 gắn với rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2021-2026 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Tổng công ty giai đoạn 2026-2031 theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Việc quán triệt, thực hiện các Quy định, Quyết định của Trung ương liên quan đến hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp được Đảng ủy Tổng công ty chỉ đạo, triển khai nghiêm túc. Căn cứ Quy định số 60 ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 50 ngày 31/5/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc triển khai thực hiện Quy định số 60 của Ban Bí thư. Đảng ủy Tổng công ty đã tập trung xây dựng Đề án thành lập Đảng bộ Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Bắc trình Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương xem xét, phê duyệt.

Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, hướng dẫn nội dung quy trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của ủy ban kiểm tra các cấp theo Quyết định số 354-QĐ/UBKTTW ngày 22/12/2021 của Ủy ban kiểm tra Trung ương đến cấp ủy, ủy ban kiểm tra các đảng bộ cơ sở trực thuộc. Xây dựng và ban hành Quy định về tiếp nhận, xử lý đơn thư của Đảng ủy Tổng công ty Lương thực miền Bắc. Năm 2022, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty đã tiến hành kiểm tra, giám sát tại 02 Đảng bộ trực thuộc (đạt 100% KH); triển khai thực hiện các nội dung yêu cầu của Đoàn giám sát Đảng ủy Khối theo Quyết định số 877-QĐ/ĐUK ngày 03/8/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về giám sát chuyên đề đối với Ban Thường vụ và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty; lãnh đạo triển khai quán triệt và thực hiện nghiêm nội dung Kết luận số 12-KL/TW, ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực… Tổng công ty tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, không có đơn thư, khiếu kiện vượt cấp, không xảy ra tình trạng đình công, lãn công.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tại nơi làm việc; chỉ đạo, lãnh đạo tổ chức Công đoàn duy trì tốt hoạt động theo dõi và nắm bắt tư tưởng, dư luận của người lao động, để có định hướng tuyên truyền kịp thời. Đoàn Thanh niên Tổng công ty triển khai Đại hội Đoàn các cấp và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Tổng công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027; tổ chức thành công Hội thao cán bộ, công nhân viên-Lao động Tổng công ty năm 2022.

Dưới sự lãnh đạo toàn diện, sâu sát của cấp ủy, Tổng công ty đã tổ chức triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và trên thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Với sự cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ, người lao động, Tổng công ty đã cơ bản hoàn thành và vượt mức nhiều chỉ tiêu chính. Sản lượng lương thực bán ra toàn Tổng công ty ước đạt 1.511.867 tấn, bằng 103,63% kế hoạch năm. Khối lượng gạo xuất khẩu toàn Tổng công ty ước đạt 700 ngàn tấn, bằng 105,82% kế hoạch năm. Kim ngạch xuất khẩu toàn Tổng công ty ước đạt 310 triệu USD, bằng 105,27 % kế hoạch. Tổng doanh thu toàn Tổng công ty ước đạt 16.169 tỷ đồng, bằng 106,03% kế hoạch năm, trong đó tổng doanh thu Công ty mẹ ước đạt 8.967 tỷ đồng, bằng 105,21 % so với kế hoạch năm. Lợi nhuận toàn Tổng công ty ước đạt 283 tỷ đồng, bằng 101,30% kế hoạch, trong đó, lợi nhuận Công ty mẹ là 268 tỷ đồng, bằng 101,16% kế hoạch.

Trên thị trường kinh doanh nội địa, Tổng công ty tổ chức tiêu thụ trên 500 ngàn tấn gạo, gần 250 ngàn tấn sắn lát, vượt 37% kế hoạch năm. Trong ngành hàng chế biến bột mỳ, tổng sản lượng lúa mỳ do 02 doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty đưa vào sản xuất đạt 472.000 tấn, tổng sản lượng bột bán ra đạt 362.000 tấn, chiếm trên 50% thị phần thị trường bột mỳ thị trường miền Bắc, hoàn thành kế hoạch đặt ra cả về doanh số và lợi nhuận.

Đ/c Phan Xuân Quế, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty báo cáo tổng kết công tác đảng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
Đồng chí Phan Xuân Quế, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Tổng công ty tiếp tục thực hiện tốt công tác lưu thông hàng hóa để bình ổn giá, đảm bảo cung ứng lương thực kịp thời ra thị trường khi có yêu cầu của Chính phủ và chính quyền các địa phương, với mục tiêu thực hiện bình ổn giá và phục vụ nhu cầu lương thực cho nhân dân khu vực các tỉnh miền núi phía bắc và các tỉnh miền Trung, tiêu thụ lúa gạo cho bàn con nông dân... Qua đó khẳng định được vai trò, vị trí của doanh nghiệp nhà nước trong việc tham gia bình ổn giá cả lương thực, thu mua tiêu thụ lúa gạo, nông sản cho nông dân, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao.

Thực hiện công tác cơ cấu lại doanh nghiệp, năm 2022 Tổng công ty chỉ đạo 02 doanh nghiệp cổ phần hóa hoàn thành việc quyết toán tài chính, bàn giao sang doanh nghiệp cổ phần ngay trong Quý I/2022 (Công ty CP Lương thực Lương Yên và Công ty CP Muối Việt Nam); hoàn thiện việc xây dựng, trình Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm (hiện Ủy ban đã trình Thủ tướng Chính phủ) và Đề án cơ cấu lại 05 năm giai đoạn 2021-2025 theo quy định tại Quyết định 360/2022/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Tổng công ty đã trình và được Ủy ban phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý tại 04 cơ sở nhà đất của 02 công ty con, đồng thời đã trình hồ sơ, đề xuất Ủy ban xem xét phê duyệt Phương án sắp xếp lại đối với 82 cơ sở nhà đất tại 10 công ty con khác.

Về phương hướng, nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, đồng chí Bùi Thị Thanh Tâm, Ủy viên BTV Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty nêu rõ: Tổng công ty sẽ nỗ lực duy trì vị thế là một trong các doanh nghiệp xuất khẩu gạo lớn; kiên trì đàm phán, trao đổi, tháo gỡ vướng mắc để giữ vững quan hệ và thị trường với đối tác Cuba, Iraq; theo sát chính sách và nhu cầu của các thị trường Philippines, Malaysia để gia tăng lượng gạo trúng thầu; chú trọng các giải pháp về đối ngoại, tăng cường xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường thương mại, thị trường bán lẻ tại nước ngoài theo hướng gia tăng tỷ trọng gạo thơm, gạo chất lượng cao trong cơ cấu xuất khẩu.

Đ/c Thiếu tướng Nguyễn Đình Thuận, Cục trưởng Cục an ninh kinh tế Bộ Công an trao tặng Bằng khen Bộ trưởng Bộ Công an cho Tổng công ty Lương thực miền Bắc.
Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đình Thuận, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế Bộ Công an trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho Tổng công ty Lương thực miền Bắc.

Đẩy mạnh kinh doanh nội địa, tăng lưu thông lương thực hàng hóa, giữ vững và phát triển thị phần; phát huy tối đa nguồn lực và mạng lưới các đơn vị để tiêu thụ nông sản cho nông dân trên địa bàn. Tập trung khai thác tối đa công suất các nhà máy chế biến lúa mỳ để tiếp tục nâng cao hiệu quả các dự án đã đầu tư và đáp ứng nhu cầu thị trường, mục tiêu giữ vững thị phần dẫn đầu trên thị trường bột mỳ phía Bắc.

Trong công tác tài chính kế toán, có kế hoạch quản lý dòng tiền một cách linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường để vừa đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, vừa tối đa hóa hiệu quả sử dụng tiền vốn hiện có. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tình hình sử dụng vốn, tài sản tại các đơn vị phụ thuộc nhằm bảo toàn và phát triển vốn.

Trong công tác cơ cấu lại doanh nghiệp, Tổng công ty sẽ triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo đúng nội dung, kế hoạch và tiến độ, công khai, minh bạch và quy định của pháp luật; đẩy mạnh thoái vốn đầu tư ngoài ngành, lĩnh vực kinh doanh kém hiệu quả; tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính, tránh tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải nhưng không hiệu quả. Phê duyệt Phương án cơ cấu lại giai đoạn 2021-2025 của các đơn vị thành viên.

Trong công tác quản trị doanh nghiệp, sẽ kiện toàn hệ thống kiểm soát nôi bộ để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật. Nâng cao tính minh bạch, công khai và tránh nhiệm giải trình, đặc biệt là về tài chính, đầu tư, mua sắm, sử dụng vốn nhà nước, chi phí, kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận. Tăng cường kiểm tra, giám sát, không để xảy ra thất thoát vốn, tài sản nhà nước trong quá trình hoạt động kinh doanh và quá trình sắp xếp, thoái vốn và quản lý, sử dụng vốn nhà nước. Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo theo các quy định về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai tài chính, công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước theo quy định.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ghi nhận: Trong năm 2022, Đảng ủy Tổng công ty Lương thực miền Bắc đã triển khai bài bản, nền nếp các mặt công tác xây dựng Đảng, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng tại doanh nghiệp nhà nước. Lãnh đạo, chỉ đạo chấp hành nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Đảng ủy Khối. Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận chuyên đề để chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của Tổng Công ty, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra.

Đ/c Phạm Thanh Bằng, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty, báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2022 và phương hưỡng nhiệm vụ năm 2023.
Đ/c Phạm Thanh Bằng, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty, báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2022 và phương hưỡng nhiệm vụ năm 2023.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, Đảng ủy Tổng Công ty Lương thực miền Bắc tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Đảng uỷ Khối. Tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII và Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị Trung ương 4 (khoá XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động để có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Tăng cường xây dựng,  chỉnh đốn Đảng, lãnh đạo thực hiện tốt công tác cán bộ từ khâu quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, luân chuyển, giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm cán bộ các cấp; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phân cấp quản lý cán bộ trong toàn Tổng Công ty. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ theo đúng chương trình công tác đã đề ra. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng trọng tâm, thực chất, hiệu quả.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chỉ đạo: Đảng ủy Tổng công ty tập trung lãnh đạo, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch, sản xuất kinh doanh năm 2023. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị phần khai thác thị trường xuất khẩu gạo mới. Tăng cường theo dõi, nắm bắt diễn biến cung cầu, giá cả lương thực trong nước; tập trung xây dựng phương án dự trữ lưu thông, sẵn sàng phối hợp cung ứng lương thực khi cần thiết, góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và đảm bảo an sinh xã hội. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp. Nâng cao năng lực quản trị theo các chuẩn mực, thông lệ quốc tế. Tăng cường đầu tư và nâng cao hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

                                                                                           Ban TG-TĐ Vinafood1

 

.
.
.
.