.
.

Chức năng nhiệm vụ

ĐẢNG ỦY KHỐI

DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG

*

Số: 459- QĐ/ĐUK

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy

của Đảng uỷ Tổng công ty Thép Việt Nam

 

          - Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam (khoá X);

- Căn cứ Quyết định số: 99-QĐ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2007 của Bộ chính trị về Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Đảng uỷ khối Doanh nghiệp Trung ương; 

- Căn cứ Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về việc chuyển một số nhiệm vụ của Ban cán sự đảng cho đảng uỷ tập đoàn kinh tế, tổng công ty (Công văn số 2794-CV/ BTCTW ngày 31/10/2007);

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương,

 

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG

QUYẾT ĐỊNH

 

          Điều 1. Vị trí, chức năng của Đảng uỷ Tổng công ty Thép Việt Nam

- Đảng uỷ Tổng công ty Thép Việt Nam (gọi tắt là Đảng uỷ Tổng công ty) là cấp uỷ trực thuộc Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương; chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban thường vụ Đảng uỷ Khối, là cấp uỷ cấp trên trực tiếp của các tổ chức đảng thuộc Đảng ủy Tổng công ty.

-  Đảng uỷ Tổng công ty có chức năng lãnh đạo và kiểm tra giám sát các  mặt công tác của tổ chức đảng trực thuộc; lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức, cán bộ, các đoàn thể quần chúng và phối hợp với cấp uỷ các địa phương lãnh đạo các mặt công tác đảng trong toàn Tổng công ty Thép Việt Nam nhằm tổ chức, giáo dục và động viên cán bộ, đảng viên và người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng Tổng công ty, các đoàn thể quần chúng và đội ngũ công nhân viên vững mạnh, giữ vững vị trí then chốt của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

          Điều 2. Nhiệm vụ của Đảng uỷ Tổng công ty Thép Việt Nam

1. Lãnh đạo việc chấp hành chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

- Quán triệt và chấp hành đúng đường lối, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các mục tiêu, định hướng chiến lược, chủ trương phát triển của Tổng công ty; cụ thể hoá thành chương trình hành động và kế hoạch thực hiện sát hợp với Tổng công ty.

- Lãnh đạo và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

- Lãnh đạo việc tổng kết thực tiễn, đề xuất với các cấp có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để Tổng công ty nâng cao sức cạnh tranh, chủ động hội nhập và phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững.

2. Lãnh đạo việc đề ra và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty.

- Ban hành nghị quyết về chiến lược phát triển, phướng hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, các chủ trương quan trọng có quan hệ nhiều mặt ảnh hưởng đến quá trình phát triển của Tổng công ty để Hội đồng quản trị cụ thể hoá, quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

- Lãnh đạo và kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển nguồn nhân lực, đổi mới khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường, cải tiến tổ chức quản lý, điều tiết, bình ổn giá cả thị trường, đáp ứng yêu cầu những công trình trọng điểm quốc gia, xây dựng tác phong kỷ cương công nghiệp; bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và trách nhiệm xã hội; cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động trong Tổng công ty Thép Việt Nam.

- Lãnh đạo các công ty, đơn vị của Tổng công ty phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ đị phương thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh gắn liền với công tác quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đóng góp xây dựng địa phương.

- Lãnh đạo tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên làm nòng cốt, gương mẫu, vận động thuyết phục quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, đơn vị.

3. Lãnh đạo công tác tổ chức và cán bộ

- Đề ra chủ trương, phương hướng về kiện toàn bộ máy quản lý, tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng; chủ trương, định hướng về công tác tổ chức, cán bộ của Tổng công ty Thép Việt Nam, bảo đảm nguyên tắc Đảng uỷ thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đồng thời phát huy trách  nhiệm, quyền hạn của Hội đồng quản trị và  Tổng giám đốc.

- Đề ra chủ trương, nghị quyết về đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của Tổng công ty Thép Việt Nam. Lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện quy chế, quy trình đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, miễm nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, kể cả cán bộ đại diện phần vốn của Tổng công ty ở các doanh nghiệp khác để thực hiện thống nhất trong Tổng công ty Thép Việt Nam, theo phân cấp quản lý cán bộ và quy định của Trung ương.

- Quyết định về tổ chức bộ máy và cán bộ chuyên trách công tác đảng; nghị quyết về cán bộ chủ chốt của các tổ chức chính trị- xã hội thuộc thẩm quyền; chủ động phối hợp với cấp uỷ địa phương về việc thành lập, kiện toàn tổ chức đảng, chuẩn bị nhân sự chức danh bí thư cấp uỷ cơ sở trong các doanh nghiệp, đơn vị của Tổng công ty. Đề nghị với các cơ quan có thẩm quyền về chế độ, chính sách đối với cán bộ chuyên trách công tác đảng, đoàn thể.

- Kiểm tra, giám sát công tác cán bộ và việc thực hiện chính sách cán bộ trong Tổng công ty Thép Việt Nam định kỳ tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm để bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy trình sát hợp với thực tế.

4- Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao trình độ chuyên môn

Lãnh đạo các tổ chức đảng trong Đảng bộ thường xuyên thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống đối với cán bộ, đảng viên và người lao động; xây dựng văn hoá doanh nghiệp. Bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn trình độ kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ; tay nghề; ý thức tổ chức kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động trong Tổng công ty.

5. Lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức đảng bộ

- Đề ra chủ trương, nhiệm vụ và tổ chức thực hiện tốt việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng các đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh. Lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ thực hiện Điều lệ Đảng, bồi dưỡng cấp uỷ viên và cán bộ chuyên trách công tác đảng; thực hiện quản lý toàn diện tổ chức đảng và đảng viên, giữ mối liên hệ với cấp uỷ địa phương nơi cư trú; thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình, làm tốt công tác phát triển đảng viên. Thực hiện đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, công tác  thi đua khen thưởng, kỷ luật trong Đảng theo đúng quy định.

- Xây dựng tập thể các cấp uỷ trong Đảng bộ có bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực, uy tín và hoạt động có hiệu quả; là trung tâm đoàn kết nội bộ lãnh đạo, trong tổ chức đảng và doanh nghiệp, đơn vị.

- Lãnh đạo các tổ chức quần chúng tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng và đảng viên.

- Lãnh đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

6. Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát

- Lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; giữ nghiêm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Chống suy thoái về tư tưởng, phẩm chất, đạo đức, lối sống; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí có hiệu quả.

- Chủ động phát hiện, kịp thời ngăn chặn tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên có biểu hiện vi phạm; xử lý nghiêm minh tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên sai phạm  các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

7. Lãnh đạo các đoàn thể chính trị- xã hội

- Lãnh đạo Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội cựu chiến binh, phụ nữ trong Tổng công ty Thép Việt Nam thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định và điều lệ của  mỗi đoàn thể; xây dựng tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, xây dựng giai cấp công nhân nghành công nghiệp thép thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.

- Lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy quyền làm chủ của người lao động; bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động và các nhà đầu tư. Đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh; tích cực tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo.

Điều 3. Tổ chức bộ máy tham mưu giúp việc và điều kiện làm việc của Đảng uỷ

1. Về bộ máy tham mưu giúp việc

- Các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng uỷ Tổng công ty gồm: Văn phòng, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban dân vận, và cơ quan Uỷ ban Kiểm tra.

Mỗi cơ quan tham mưu gồm một số cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm theo quyết định của Ban Thường vụ Tổng công ty. Số lương cán bộ chuyên trách thực hiện theo Hướng dẫn củaTrung ương.

- Cán bộ chuyên trách công tác Đảng, chuyên trách công tác Đoàn Thanh niên được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định chung đối với cán bộ, viên chức của Tổng công ty, do Ban thường vụ Đảng uỷ Thống nhất với lãnh đạo Tổng công ty quyết định.

- Các ban xây dựng đảng có con dấu riêng theo quy đinh; được huy động các đơn vị chuyên môn của Tổng công ty làm nhiệm vụ tham mưu theo chỉ đạo của Ban Thường vụ.

2. Điều kiện làm việc của Đảng uỷ Tổng công ty:

 Đảng uỷ được trang bị phương tiện làm việc theo chế độ chung của Tổng công ty. Nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động của Đảng bộ thực hiện theo quyết định của Trung ương về chế độ chi hoạt động công tác Đảng.

Điều 4. Các mối quan hệ của Đảng uỷ Tổng công ty

1. Quan hệ của Đảng uỷ với Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc và các tổ chức chính tri- xã hội trong Tổng công ty

- Là quan hệ lãnh đạo của cấp uỷ đối với hệ thống chính trị cùng cấp. Đảng uỷ Tổng công ty lãnh đạo bằng ban hành các Nghị quyết, bằng tổ chức Đảng và bằng chức trách, nhiệm vụ của từng đảng viên là viên chức lãnh đạo Tổng công ty, các đoàn thể chính trị- xã hội và các đơn vị thành viên. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc  và các tổ chức chính trị- xã hội thực hiện trách nhiệm, quyền hạn theo nghị quyết của Đảng và các quy định của pháp luật, Điều lệ của mỗi tổ chức chính trị- xã hội.

- Đảng uỷ định kỳ thông báo với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc những ý kiến của cán bộ, đảng viên, công nhân viên về nhiệm vụ chính trị và các chế độ, chính sách trong Tổng công ty. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc có trách nhiệm cung cấp thông tin hằng quý, 6 tháng, năm và khi cần thiết theo yêu cầu của Đảng uỷ; bảo đảm các điều kiện hoạt động của Đảng bộ theo quy định của Trung ương. Định kỳ hằng quý (không kể đột xuất) Ban Thường vụ Đảng uỷ và Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc họp liên tịch để trao đổi, thống nhất những vấn đề lớn trong công tác lãnh đạo, quản lý. Ban thường vụ (Thường trực) các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội thực hiện báo cáo Đảng uỷ Tổng công ty theo định kỳ hằng quý, 6 tháng, năm; Ban thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty phối hợp với các cấp có liên quan trong việc xác định phương hướng nhiệm vụ và chuẩn bị nhân sự khi các đoàn thể chính trị hội- xã hội tiến hành đại hội.

- Thông qua hoạt động của các đồng chí đảng viên trong Hội đồng quản trị, Ban điều hành, ban chấp hành các đoàn thể chính trị- xã hội nhằm bảo đảm các nghị quyết, quyết định của  Hội đồng quản trị, công tác điều hành của Tổng giám đốc, các phong trào CNVC được thực hiện theo đúng nghị quyết, định hướng của Đảng uỷ.

2. Quan hệ phối hợp công tác với Ban cán sự đảng bộ, nghành Trung ương

Là quan hệ phối hợp công tác, thực hiện theo quy định của Trung ương và Chính phủ

3. Quan hệ phối hợp công tác với cấp uỷ địa phương

Là quan hệ phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh tế- xã hội trên địa bàn nhằm giúp các đơn vị thuộc Tổng công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất kinh doanh, bảo vệ  môi trường ; công tác quốc phòng an ninh trên địa bàn. Phối hợp các cấp uỷ địa phương trong việc lãnh đạo, quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính phủ, nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng công ty và thực hiện công tác cán bộ theo quy trình và phân cấp quản lý của Trung ương, quản lý đảng viên ở nơi cư trú.

Điều 5.  Điều khoản thi hành

- Căn cứ Quyết định này, Đảng uỷ Tổng công ty, các ban xây dựng đảng và các cấp uỷ trực thuộc xây dựng quy chế làm việc cụ thể, phù hợp với tình hình của doanh nghiệp, đơn vị và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả quy chế đề ra.

 - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, được phổ biến đến các cấp uỷ và đảng viên của Tổng công ty để thực hiện. Trong quá trình thực hiện quyết định, nếu có vướng mắc, hoặc phát sinh vấn đề mới Đảng uỷ Tổng công ty đề xuất với Đảng uỷ Khối bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với các quyết định của cấp trên và thực tiễn hoạt động Tổng công ty./.

 

Nơi nhận:                                                                                 TM. BAN THƯỜNG VỤ

- Ban TCTW, UBKT TW,                                                                                                                                                                          BÍ THƯ

- Đ/uỷ T.cty Thép VN,

- HĐQT, TGĐ T.cty Thép VN,                                                                                                     ( Đã ký )

- Các Đ/c UVBCH ĐUK,

- Các ban, đơn vị ĐUK,                                                                                                      Võ Đức Huy

- Lưu: VP; TCĐUK.

.
.
.
.
.