.
.
Đảng uỷ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
Ngày 16/12/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu tại Hội nghị.
.
Quá trình phát triển của Đảng bộ Vinataba Sài Gòn là quá trình tập hợp, kế thừa và phát huy truyền thống trên 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; là lịch sử phát triển không ngừng, được kế thừa những thành tựu đã đạt được để Vinataba Sài Gòn tiếp tục phát triển và hội nhập ở tầm vóc, qui mô rộng lớn hơn.
.
Chú trọng đầu tư vào yếu tố con người, phát huy hiệu quả sức mạnh nguồn nhân lực tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Đại hội XIII của Đảng đã nêu rõ tư tưởng chỉ đạo, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu về xây dựng con người Việt Nam trong điều kiện mới, nhất là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trước tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cũng như bối cảnh kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế được thể hiện ở các nội dung sau.
.
Công ty Thuốc lá Thăng Long vượt khó đạt nhiều thành tích trong năm đại dịch
Vừa qua, Công ty Thuốc lá Thăng Long tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2022. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2021 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Công ty.
.
Cũng như các quốc gia khác trên toàn cầu, Việt Nam đang khai thác và phát huy những đặc tính ưu việt của truyền thông xã hội đồng thời cũng đang phải đối mặt với những tác động tiêu cực khó kiểm soát từ dạng thức truyền thông mới này. Trước tình hình an ninh mạng trong môi trường của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã đưa đến sự phát triển của công nghệ Internet tốc độ cao và công nghệ 5G, kết nối mọi thiết bị di động, thiết bị IoT, máy tính bảng, điện thoại thông minh,…, đòi hỏi cần xây dựng và thực hiện đồng bộ hệ thống các giải pháp tăng cường an toàn an ninh mạng nhằm thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới góp phần đảm bảo cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị cũng như trật tự an toàn xã hội ở nước ta.
.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống các quan điểm toàn diện, sâu sắc, khoa học về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Cùng với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đóng vai trò là nền tảng tư tưởng, có ý nghĩa lý luận, thực tiễn to lớn, đã và đang soi đường cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.
.
Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, Công đoàn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam luôn xác định việc xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Qua đó, góp phần phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và trách nhiệm của tổ chức công đoàn, của đoàn viên, cán bộ, công nhân viên chức và người lao động trong tình hình mới.
.
Kịp thời nhận diện các quan điểm sai trái, hiểu rõ âm mưu, động cơ, bản chất hành động, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng để có phương pháp đấu tranh phù hợp là yêu cầu mang tính cấp thiết, là trách nhiệm không thuộc về riêng ai.
.
Nhìn lại 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về
Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị, với nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, Chi bộ 1 đã đạt những kết quả quan trọng, góp phần xây dựng Đảng bộ công ty trong sạch, vững mạnh trên các mặt công tác, củng cố năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên.
.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Việt Nam đẹp nhất trong tất cả những người Việt Nam đẹp nhất. NGƯỜI là kết tinh của vẻ đẹp Việt Nam suốt bốn ngàn năm lịch sử. NGƯỜI chính là "sen của loài người" (Phạm Văn Đồng). Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Hồ Chủ tịch đã để lại cho nhân dân ta, đất nước ta những di sản vô giá, một trong những di sản đó chính là "tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
.
.
.
.
.
.