.
.

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị triển khai các nhiệm vụ công tác của kế hoạch SXKD tháng 1/2013

Chủ Nhật, 13/01/2013|08:15

Trong không khí nỗ lực thi đua, vượt qua khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012, vừa qua, tại Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã tổ chức Hội nghị nhằm kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch SXKD tháng 12, cả năm 2012 và triển khai các nhiệm vụ công tác của kế hoạch SXKD tháng 1/2013, thảo luận và thống nhất các nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013.

Tại Hội nghị, sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD tháng 12/2012, cả năm 2012 và kế hoạch SXKD tháng 1/2013 do Trưởng ban Kinh tế kế hoạch trình bày và Báo cáo công tác tài chính năm 2012, dự kiến kế hoạch tài chính năm 2013 của Trưởng ban Tài chính kế toán Tổng công ty, các đại biểu đã thảo luận, tập trung phân tích các nguyên nhân chủ quan và khách quan của những tồn tại, hạn chế trong thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012, đồng thời thống nhất các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013.

Trong Quý IV/2012, cùng với tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, tập trung các nguồn lực hoàn thành kế hoạch, mục tiêu năm 2012, Đảng bộ Tổng công ty đã hoàn thành công tác kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI đạt kết quả bước đầu. Cùng với đó, Đại hội Công đoàn Tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2012-2017 đã thành công tốt đẹp trong tháng 12/2012. Những hoạt động này đã góp phần tạo niềm tin, sự phấn khởi trong cán bộ công nhân viên Tổng công ty và các đơn vị thành viên, trong điều kiện toàn thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty đang phải nỗ lực tối đa, vượt qua các khó khăn thách thức trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nghiêm Văn Bang đã biểu dương những nỗ lực thi đua của CBCNV toàn Tổng công ty để phấn đấu hoàn thành được kế hoạch năm 2012 của Tổng công ty đã được điều chỉnh phù hợp với nguồn lực thực tiễn của đơn vị. Xác định năm 2013 tình hình chung cũng như một số lĩnh vực, dự án của Tổng công ty tiếp tục gặp khó khăn, đồng chí Nghiêm Văn Bang đã chỉ đạo các phòng, ban Tổng công ty, các công ty thành viên đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, quản lý tài chính, căn cứ chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị tận dụng tối đa các nguồn lực hiện có để phát động các phong trào thi đua, phát huy tinh thần chủ động sáng tạo vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2013, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh với mức tăng trưởng hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế và nguồn lực thực tiễn của đơn vị, đồng thời phải luôn bảo đảm việc làm, thu nhập, đời sống của CBCNV góp phần giữ vững sự phát triển ổn định của Tổng công ty. 

PV

.
.
.
.