.
.

Đảng ủy Tổng Công ty HUD tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 6, Khóa XI

Thứ Sáu, 29/03/2013|15:06

Vừa qua, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng khóa XI cho trên 300 đồng chí là cấp ủy viên, toàn thể đảng viên, cán bộ chủ chốt của các Đảng bộ, Chi bộ.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Tuyên giáo thành ủy Hà Nội và lãnh đạo Tổng công ty HUD, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng Công ty.

Các đại biểu dự Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Ngọc - Trưởng phòng Thông tin công tác tư tưởng - Ban Tuyên giáo thành ủy Hà Nội truyền đạt các nội dung quan trọng của Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 về “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo tiền đề nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” và Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Và 3 kết luận về “Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Kết luận về Đề án “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”; Kết luận về “Tình hình kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách năm 2013”.

Tiếp theo, các đại biểu đã nghe đồng chí Nghiêm Văn Bang – Bí thư Đảng ủy Tổng công ty, Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty HUD truyền đạt về Chương trình hành động của Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp (Thực hiện Kết luận 50-KL/TW ngày 29/10/2012 của BCH TW).

P.V

.
.
.
.