.
.

Các đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

Thứ Sáu, 20/01/2017|17:54

Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, vừa qua, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), Tổng công ty Đầu tư & kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Đc Phạm Ngọc Anh
PGS.TS Phạm Ngọc Anh - Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và Các lãnh tụ của Đảng (Học viện CTQG Hồ Chí Minh) truyền đạt nội dung Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tại Đảng bộ SCIC.

Tại các Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV các tập đoàn, tổng công ty đã trình bày những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 04 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Các đại biểu cũng đã được nghe báo cáo viên của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các nội dung khác của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII): Nghị quyết số 05 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tư do thế hệ mới; Kết luận số 09 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Đồng chí Bùi Ngọc Bảo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrolimex quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tới cán bộ chủ chốt thuộc Đảng bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
Đồng chí Bùi Ngọc Bảo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrolimex quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tới cán bộ chủ chốt thuộc Đảng bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Đây là là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt các đơn vị, góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Đảng ủy Vinachem học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
Đảng ủy Vinachem học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Đảng ủy các Tập đoàn, Tổng công ty đã triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Theo đó, yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ chủ chốt các cấp và người đứng đầu chủ trì việc tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, tổ chức Đảng, kế hoạch hành động của cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị, bảo đảm khả thi, thiết thực, hiệu quả. Việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) hoàn thành trong tháng 2/2017.

P.V

.
Các bài viết khác:
.
.
.