.
.

Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Thứ Tư, 19/07/2017|12:56

Ngày 17/7/2017, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Toàn văn Chương trình hành động như sau:

 

.
.
.
.