.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - 2019:

ABIC Hà Nội thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Thứ Tư, 09/10/2019|11:17

Là một đơn vị doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, trong những năm qua, tổ chức cơ sở Đảng tại ABIC Chi nhánh Hà Nội đã phát huy được vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo, thường xuyên chỉ đạo cán bộ, đảng viên nghiêm túc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

ABIC Hà Nội tặng nhà tình nghĩa cho một gia đình khó khăn tại địa bàn  Huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình năm 2019
ABIC Hà Nội tặng nhà tình nghĩa cho gia đình khó khăn tại địa bàn huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình năm 2019

Chi bộ bộ III (ABIC Hà Nội) hiện có 11 đảng viên, ngoài 6 đảng viên tại chi nhánh, còn có 5 đảng viên đang công tác tại các phòng kinh doanh khu vực thuộc địa bàn các tỉnh: Hòa Bình, Hưng Yên, Hà Đông. Tại các phòng cơ sở, các đảng viên đều là nòng cốt trong vấn đề thực hiện sự chỉ đạo, điều hành của ABIC Hà Nội cũng như có vai trò trọng yếu trong việc triển khai nhiệm vụ chuyên môn.

ABIC Hà Nội có đặc thù địa bàn hoạt động rộng, với 7 phòng kinh doanh trải rộng tại nhiều tỉnh thành phố. Việc triển khai các chủ trương, định hướng kinh doanh của ABIC Hà Nội đòi hỏi các cán bộ, đảng viên hết sức nâng cao tinh thần trách nhiệm mới đạt hiệu quả đề ra. Chính vì vậy, ABIC Hà Nội xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn. Ngay từ đầu năm Chi nhánh ABIC Hà Nội mà trong đó Chi bộ Đảng làm nòng cốt đã xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai học tập đến từng cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

Việc triển khai học tập được chú trọng xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp gắn việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Lấy kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, bình xét xếp loại cán bộ, đảng viên hàng năm.

Qua quá trình triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên trong đơn vị đã có những chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đơn vị luôn đổi mới tác phong, lề lối làm việc; từ tác phong hành chính sang tác phong phục vụ, thực hiện tốt quy tắc ứng xử và quy định chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng viên trong hệ thống; phát huy vai trò làm chủ, tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

ABIC Chi nhánh Hà Nội đã ban hành những văn bản chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần thúc đẩy hiệu quả kinh doanh. Cùng với đó, phổ biến đến toàn thể các Đảng viên các văn bản do đảng bộ cấp trên gửi đến để cùng biết và nghiêm túc thực hiện theo. Họp, bàn bạc thống nhất, chỉ đạo chuyên môn và các tổ chức đoàn thể tại đơn vị nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Trong đó, Chi bộ đề nghị các đảng viên với tinh thần và nỗ lực cao nhất vận động, tuyên truyền để các cán bộ quần chúng cạnh mình hoàn thành chỉ tiêu giao; đặc biệt cá nhân đảng viên cũng cần phải thể hiện sự cố gắng, nỗ lực và hoàn thành chỉ tiêu do lãnh đạo chuyên môn giao…

Tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2019, ABIC Hà Nội đã giải quyết 1.232 vụ bồi thường bảo hiểm gốc, với số tiền 19 tỷ 550 triệu đồng, trong đó số tiền giải quyết bồi thường nhiều nhất là sản phẩm Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn con người 422 vụ, với số tiền bồi thường trên 14 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 72%/Tổng số đã giải quyết bồi thường. Tiếp đến là bồi thường sản phẩm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới 805 vụ với số tiền 5 tỷ 268 triệu đồng chiếm tỷ trọng 27%. Tổng số đã giải quyết bồi thường, các sản phẩm còn lại chiếm tỷ trọng nhỏ.

Theo Bí thư Chi bộ III, Giám đốc ABIC Hà Nội: “Nhờ sự triển khai có hiệu quả học tập việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thời gian qua tại ABIC Hà Nội đã tạo ra được bước chuyển mới trong hoạt động của đơn vị. Ngoài việc không ngừng mở rộng các sản phẩm bảo hiểm đến với khách hàng, ABIC Hà Nội hiện còn nhận được sự tin tưởng của đông đảo khách hàng, sự gắn kết và ủng hộ của các Tổng đại lý Agribank, doanh thu và quỹ thu nhập tăng trưởng đều qua các năm, đời sống và thu nhập bình quân của cán bộ nhân viên được cải thiện rõ rệt”.

Trên thực tế, công việc của cán bộ, đảng viên trong Chi nhánh ABIC Hà Nội do thường xuyên liên quan đến quản lý thu, chi một lượng tiền lớn. Nếu không có tinh thần trách nhiệm trong công việc hoặc không rèn luyện, giữ gìn phẩm chất rất dễ dẫn đến sai phạm, làm mất lòng tin của khách hàng.

Thông qua việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Mỗi cán bộ, đảng viên trong đơn vị đã có nhiều cố gắng trong thực hiện “học” và “làm theo” tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Qua đó, tạo nên những chuyển biến trong ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, ý chí vượt qua khó khăn, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Không ngừng phát huy trách nhiệm trong phát triển mạng lưới đại lý, phục vụ kịp thời nhu cầu tham gia các loại hình sản phẩm bảo hiểm của đông đảo khách hàng, từng bước đem lại sự phát triển bền vững của đơn vị.

Chi bộ III - Đảng bộ ABIC (Agribank)

.
.
.
.