.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - 2019:

Bài học tu dưỡng để đảng viên trẻ xứng đáng là lực lượng tiên phong, gương mẫu trong doanh nghiệp

Thứ Tư, 09/10/2019|11:30

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, Nhân dân ta thường nói: “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Đó là lời khen chân thành đối với đảng viên. Cốt lõi tính tiên phong theo Hồ Chí Minh là “sự kiên quyết nhất, hăng hái nhất, trong sạch nhất, tận tâm tận lực phụng sự Tổ quốc và nhân dân”. Bởi lẽ tính tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên giữ vị trí rất quan trọng trong quá trình giữ vững, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị và trong xã hội. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên đặc biệt là đảng viên trẻ cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trên mọi lĩnh vực về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, có trách nhiệm cao trong công việc.

Doanh nghiệp là một trong những bộ phận quan trọng của xã hội nước ta. Mỗi đảng viên trong doanh nghiệp là những người trình độ chuyên môn và có trình độ nhận thức chính trị cao. Nhất là các đảng viên trẻ sau khi được kết nạp đảng đều phát huy được tính tiên phong, gương mẫu trong công tác, trong rèn luyện đạo đức cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ do đơn vị phân công và đã được cấp ủy, lãnh đạo đánh giá cao. Tuy nhiên, bên cạnh những đảng viên trẻ có trách nhiệm, tiên phong,  gương mẫu thì vẫn còn một số ít cán bộ, đảng viên chưa phát huy được vai trò, vị trí của mình, còn thụ động, e dè. Do vậy, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để phát huy tính tiên phong, gương mẫu là việc làm hết sức cần thiết và cấp bách đối với mỗi cán bộ, đảng viên đặc biệt là đảng viên trẻ - những người tạo nên sức mạnh để doanh nghiệp nói riêng và đất nước nói chung có thể đứng vững trên trường quốc tế.

Trước hết, khi vinh dự được đứng trong hành ngũ của Đảng, mỗi đảng viên trẻ  phải có nhận thức chính trị cơ bản. Nhận thức chính trị giúp mỗi đảng viên hiểu rõ lý tưởng cộng sản, kiên định với mục tiêu cách mạng và sẵn sàng tự giác đi đầu trong việc làm theo chủ trương, đường lối, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nội quy, quy định của doanh nghiệp.

Bên cạnh nhận thức chính trị, việc học tập tu dưỡng đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh ngay từ khi còn là Đảng viên trẻ chính là nền tảng để giữ vững phẩm chất của một cán bộ Đảng viên trưởng thành sau này. Mọi đảng viên trẻ cần nhận thức sâu sắc rằng: phẩm chất đạo đức cách mạng và trình độ năng lực của con người không phải hoàn toàn do tự nhiên mà có, mà một phần lớn phải trải qua quá trình học tập, rèn luyện thường xuyên, liên tục, nghiêm túc và bền bỉ như “ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn cán bộ, đảng viên.

Là một bộ phận quan trọng của doanh nghiệp với mục tiêu chủ yếu phát triển kinh tế đất nước; bằng sức sống tràn trề của mình; đảng viên trẻ cần sẵn sàng xung kích, đi đầu trong đảm nhận những công việc mới, công việc khó do đơn vị giao cho. Muốn vậy, mỗi đảng viên trẻ thường xuyên cần rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác; tận tâm, trung thực, sáng tạo với năng suất, chất lượng cao; kết hợp được lợi ích cá nhân với lợi ích tập thể, xã hội; góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ  đơn vị.

Tình hình kinh tế - chính trị xã hội trong nước và trên thế giới đang có những biến động mới, sự tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, sự giao lưu, hội nhập quốc tế càng mở rộng. Cùng với sự chống phá của các thế lực thù địch bằng “diễn biến hoà bình” với các thủ đoạn tinh vi và quyết liệt hơn, đang đặt ra cho cách mạng nước ta những yêu cầu, nhiệm vụ và thách thức mới, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là lực lượng đảng viên trẻ cũng phải có những nhận thức mới cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn mới, phải nêu cao ý thức tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện trong thực tiễn, để nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, tri thức khoa học cần thiết và phẩm chất đạo đức, lối sống, phương pháp và tác phong công tác đáp ứng đòi hỏi ngày một cao hơn của tình hình, nhiệm vụ mới. Trong khi đó đội ngũ đảng viên trẻ chủ yếu là những người đang ở lứa tuổi thanh niên họ thường là lớp người hăng hái, tích cực năng động, nhạy bén với cái mới, nhưng lý luận của họ còn thiếu, kinh nghiệm còn ít, họ chưa được trải nghiệm nhiều trong hoạt động thực tiễn. Cho nên trong công tác của họ thường gặp những nhiệm vụ, thách thức mới, những vấn đề phức tạp, khó khăn mà họ phải tự giải quyết, nếu không tích cực tự học tập, tu dưỡng và rèn luyện; không ngừng nâng cao toàn diện cả phẩm chất và năng lực thì sẽ không đủ sức vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ của người đảng viên. Muốn vậy, đội ngũ đảng viên trẻ trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước hiện nay cần quan tâm giải quyết đồng bộ một số yêu cầu, nội dung quan trọng.

Thứ nhất, các doanh nghiệp khi xây dựng nên tổ chức Đảng đã luôn tăng cường giáo dục động cơ, bồi dưỡng kỹ năng, xây dựng tinh thần tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện cho đội ngũ đảng viên trẻ nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu, đòi hỏi mới của xã hội của chức trách, nhiệm vụ, lĩnh vực, sát với công việc thực tế, thiết thực của mỗi đảng viên. Ngược lại, đội ngũ đảng viên trẻ cần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của việc tự học, tự tu dưỡng và rèn luyện của bản thân mình, thấy rõ những yêu cầu, đòi hỏi khách quan về tiêu chuẩn đảng viên. Đặc biệt Đảng viên trẻ nên biết phân biệt được ranh giới giữa người đảng viên và quần chúng tích cực ngoài Đảng, phải thể hiện sự hơn hẳn của mình đối với quần chúng ở trình độ tri thức, ở tính tiên phong gương mẫu, phong cách sống trong sạch lành mạnh, phương pháp làm việc khoa học hiệu quả, trách nhiệm chính trị cao,…phải là ngọn cờ dẫn đường, định hướng chính trị, là chỗ dựa tin cậy của đơn vị. Tinh thần tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên trẻ chỉ có kết quả tốt khi chính đội ngũ này nhận thức đúng đắn những yêu cầu, chuẩn mực về phẩm chất chính trị, phẩm chất trí tuệ, đạo đức, lối sống và năng lực công tác của người đảng viên và tự nhận thức đúng về chính bản thân mình.

Thứ hai, mỗi đảng viên trẻ cần phải tự xác định rõ về mình và tích cực giải quyết những mâu thuẫn giữa yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng, của địa phương, ngành, của doanh nghiệp mình với trình độ bất cập của bản thân để xây dựng kế hoạch, xác định ý chí, quyết tâm thường xuyên tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ trí tuệ, kiến thức, năng lực cần thiết và phẩm chất đạo đức lối sống, phương pháp, tác phong công tác, làm việc của mình để hoàn thành nhiệm vụ được Đảng và đơn vị giao cho. Đảng viên trẻ có tự nhận thức, tự đánh giá, tự hiểu biết đúng về bản thân mình thì mới tích cực sửa mình được. Trên cơ sở đó mới xây dựng và thực hiện kế hoạch tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện một cách sát thực, khoa học, hợp lý và có hiệu quả. Vì vậy, mỗi đảng viên trẻ phải biết cách tự đánh giá đúng khả năng mình, đối chiếu bản thân mình xem có những điểm mạnh, điểm yếu gì, còn thiếu hụt những gì so với tiêu chuẩn và những yêu cầu nhiệm vụ, chức trách cụ thể của từng đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “…muốn thành cán bộ tốt phải có tinh thần tự chỉ trích… Cần phải nhận thức và tự giáo dục không ngừng, cần phải có sự thành thực tự vạch ra những khuyết điểm sai lầm để bồi bổ và sửa đổi đi….Không chịu tự phê bình, tự chỉ trích thì không bao giờ tấn tới được”.

Dựa trên sự tự đánh giá đúng bản thân mình, biết đúng sự phải trái của mình, mỗi đảng viên trẻ phải tự xây dựng kế hoạch, xác định nội dung, biện pháp và ý chí quyết tâm tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ trí tuệ, kiến thức, năng lực cần thiết và phẩm chất đạo đức lối sống, phương pháp, tác phong công tác, làm việc của mình. Đây là quá trình chủ quan hoá cái khách quan, là đòi hỏi cao nhất tính tích cực, chủ động của mỗi đảng viên trẻ. Đòi hỏi mỗi đảng viên phải biết tự thuyết phục bản thân mình, ám thị theo những phẩm cách tốt đẹp của người đảng viên cách mạng. Từ đó nỗ lực, cố gắng không ngừng tự động viên, tự khuyên nhủ mình vượt qua những khó khăn trở ngại, để tích cực, chủ động trong tự học tập trau dồi những tri thức và kinh nghiệm thiết thực, có ích nhất để nâng cao trình độ, trí tuệ trong lĩnh vực hoạt động, công tác thực tế của mình và tự rèn luyện những phẩm chất, hành vi, thói quen tốt và loại bỏ những hành vi, thói quen xấu, không phù hợp với tư cách của người đảng viên.

Thứ ba, đối với đảng viên tham gia sinh hoạt đoàn cần phải tích cực trong các hoạt động đoàn tại doanh nghiệp. Thường xuyên quan tâm, đề xuất các giải pháp giúp chi đoàn hoạt động có hiệu quả, chất lượng; hướng dẫn, hỗ trợ các đoàn viên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng CSVN.

Tóm lại, tu dưỡng rèn luyện phải trở thành nhu cầu trực tiếp, thói quen, hành vi hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên trẻ. Cán bộ, đảng viên nào lười học, lười suy nghĩ, không thường xuyên tiếp nhận, cập nhật những thông tin mới, những tri thức mới cũng là một biểu hiện suy thoái về đạo đức. Đảng viên đặc biệt là đảng viên trẻ - nguồn nhân lực quan trọng trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước cần phải thường xuyên tự phấn đấu học tập, tu dưỡng, rèn luyện không ngừng “vừa làm vừa học cũng phải học” để có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức chính trị, lập trường quan điểm vững vàng, trình độ chuyên môn giỏi, xung kích, năng động, sáng tạo; đồng thời, phải có tinh thần học hỏi, khiêm tốn, cầu thị, tận tâm, tận lực đem trí tuệ của mình phục vụ sự nghiệp doanh nghiệp nói riêng và đất nước nói chung.

Lã Thúy Phượng - Chi bộ Phú Thọ, Đảng bộ Công ty CP Bảo hiểm Agibank

.
.
.
.