.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - 2019:

Công tác xây dựng Đảng ở Chi bộ Ban Nghiên cứu Phát triển và Thương hiệu

Thứ Hai, 14/10/2019|10:14

Với việc nêu cao quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng trong giai đoạn mới, mặc dù Chi bộ Ban Nghiên cứu Phát triển và Thương hiệu (NCPT&TH) mới được thành lập 5 tháng nhưng công tác xây dựng Đảng ở Chi bộ luôn chú trọng phát huy mặt tích cực, khắc phục những điểm còn hạn chế. Điều đó, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của cán bộ công chức và nhân dân đối với Đảng.

Chi bộ Ban NCPT&TH thành lập từ tháng 04/2019 gồm có 05 đảng viên trên tổng số 13 cán bộ công nhân viên. Mặc dù số đảng viên không nhiều nhưng trong quá trình xây dựng và phát triển, Chi bộ Chi bộ Ban NCPT&TH luôn xác định công tác xây dựng Đảng là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa then chốt. Do đó, khi các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên ban hành, Chi bộ luôn kịp thời chỉ đạo, lãnh đạo toàn chi bộ tiến hành tổ chức học tập, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, chuyên viên trong Ban. Đồng thời, phát huy vai trò các đoàn thể chính trị đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng dư luận, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong Chi bộ và sự đồng thuận trong nhân dân; Chi bộ luôn bám sát tinh thần chỉ đạo của cấp trên để vận dụng vào thực tiễn nhằm khắc phục những yếu kém, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, cũng như uy tín của Đảng.

Sau khi học tập quán triệt, Chi bộ đã xây dựng chương trình hành động gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Bên cạnh đó, Chi bộ đã chủ động xây dựng và thực hiện tốt Đề án “Phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng và phản bác các quan điểm sai trái”; Quan tâm rèn luyện đạo đức, lối sống lành mạnh trong cán bộ, đảng viên. Chi bộ chỉ đạo việc gắn kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định của Trung ương, nhất là Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016, của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Ngoài ra, Chi bộ cũng phổ biến, tuyên truyên nội dung 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định ý nghĩa, giá trí lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bản Di chúc, nhất là về Đảng cầm quyền, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, chăm lo đời sống nhân dân và phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế; đồng thời nêu bật tâm nguyện, tình cảm, lý trí, niềm tin, trí tuệ và trách nhiệm vô cùng lớn lao của Người đối với Tổ quốc và nhân dân.

Để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Chi bộ xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những giải pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn ngay từ khi mới manh nha sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Chính vì vậy, mặc dù mới thành lập nhưng trong các cuộc họp Chi bộ, Chi bộ Ban NCPT&TH đưa nội dung công tác kiểm tra, giám sát vào trong Nghị quyết và thống nhất và thông qua công tác phát triển Đảng trong thời gian tới. Bên cạnh đó, trong các cuộc họp, Chi bộ luôn nhấn mạnh và đề cao quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đây chính là quyết tâm chính trị cao, đầy trách nhiệm của Chi bộ trong giai đoạn mới. Khi Chi bộ mạnh sẽ góp phần vào sự lớn mạnh chung của Đảng bộ Tổng công ty, đảm báo đáp ứng mục tiêu, kế hoạch chiến lược chung của Tổng công ty, là động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Biên Thùy - Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

.
.
.
.