.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - 2019:

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dựng Đảng tại Đảng bộ Agribank Nam Hà Nội

Thứ Tư, 09/10/2019|10:27

Đảng bộ Agribank Nam Hà Nội được thành lập từ năm 2007 theo Quyết định số 121/QĐ-TV, ngày 19/09/2007 của Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank). Là đảng bộ cơ sở trực thuộc đảng bộ Agribank, tính đến nay có 46 đảng viên chiếm tỷ lệ 38,3% tổng số (120) cán bộ Chi nhánh. Chi nhánh luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Agribank. Tổ chức của Đảng bộ gắn kết mô hình tổ chức chuyên môn, tạo điều kiện cho việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy được trực tiếp, sâu sát. Bên cạnh đó, đoàn kết nội bộ cùng nhau vượt qua khó khăn của toàn thể đảng viên, người lao động trong Chi nhánh là sức mạnh, thuận lợi lớn giúp Đảng bộ Agribank Nam Hà Nội phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh được giao.

Đảng bộ luôn xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ trọng tâm then chốt trong việc ổn định và phát triển của Chi nhánh. Bởi vậy, trong suốt những năm qua Đảng bộ đặc biệt quan tâm tới việc bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ về số lượng cũng như chất lượng đảng viên chưa đạt được chỉ tiêu phát triển và mục tiêu như mong muốn. Nhiều năm qua, Đảng bộ Agribank Nam Hà Nội mới chỉ đạt được danh hiệu tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ. Đây chính là những trăn trở, băn khoăn lớn nhất của tập thể Ban Chấp hành và toàn thể đảng viên trong Chi nhánh. Bởi vậy, năm 2015, Nghị quyết của Đảng bộ đã đề ra chỉ tiêu: “Phấn đấu xây dựng Đảng bộ thành tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn thể cán bộ đảng viên, CNVC; tích cực huy động vốn đáp ứng nhu cầu cho vay tại chỗ, tích cực thu hồi nợ xấu, nợ xử lý rủi ro, nợ bán VAMC, tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quảphát triển thu dịch vụ ngoài tín dụng; tập trung củng cố thương hiệu, mở rộng khách hàng theo hướng Ngân hàng hiện đại; đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động”.

Vậy làm thế nào để thực hiện được mục tiêu quan trọng: Quyết tâm phấn đấu xây dựng Đảng bộ thành tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Nghị quyết Đảng bộ đã đề ra? Trên cơ sở phân tích sâu sắc đặc điểm tình hình của Chi nhánh, chỉ rõ những tiềm năng, thế mạnh và nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế, tồn tại cần khắc phục của Đảng bộ. Tập thể cấp ủy và các đảng viên trong Đảng bộ đã trao đổi thảo luận và thống nhất quan điểm: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc quyết tâm xây dựng Đảng bộ Agribank Nam Hà Nội thành tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới công tác xây dựng Đảng. Theo Người, xây dựng Đảng là nhằm mục đích nâng cao sức chiến đấu, năng lực và trí tuệ Đảng, xứng đáng với vai trò “một Đảng cầm quyền” và “là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”, “một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc”. Người cho rằng, muốn xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh cần phải xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng lẫn tổ chức. Ở mỗi phương diện trong công tác xây dựng Đảng Người lại có những quan điểm riêng, cụ thể.

Vận dụng tư tưởng cốt lõi của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, tập thể cấp ủy và các đảng viên trong Chi nhánh đã xác định cần tập trung xây dựng cả 03 phương diện cơ bản trên.

Trước hết, cần hiểu rõ và làm tốt công tác tuyên truyền về tư tưởng Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng về chính trị. Theo Người, xây dựng Đảng về chính trị thực chất là nâng cao trình độ lý luận cho mỗi cán bộ, đảng viên. Trong đó, luôn lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình. Bởi đây là học thuyết chắc chắn nhất, chân chính nhất là “cái cẩm nang thần kỳ” để đưa cách mạng đến thành công, cũng là nội dung then chốt trong công tác xây dựng Đảng.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên cần ra sức học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, nhất là tinh thần biện chứng của học thuyết này. Theo Người, mỗi cán bộ, mỗi đảng viên phải học lý luận, phải đem lý luận áp dụng vào công việc thực tế... Người chỉ rõ, học lý luận là để nắm vững lý luận và điều cốt yếu là phải biết vận dụng nó vào thực tiễn đời sống xã hội, thực sự trở thành “kim chỉ nam” cho mọi hoạt động thực tiễn của Đảng. Người thường xuyên nhấn mạnh, xây dựng cương lĩnh, đường lối chiến lược, sách lược là sự cụ thể hoá chủ nghĩa Mác - Lênin vào những điều kiện lịch sử cụ thể của cách mạng Việt Nam.

Vận dụng tư tưởng cốt lõi này của Người trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, bên cạnh việc tích cực đôn đốc các đồng chí cán bộ, đảng viên nghiêm túc tham gia các buổi quán triệt các Nghị quyết của Đảng. Hằng năm Đảng bộ, Ban Giám đốc bên cạnh việc xây dựng kế hoạch, đào tạo, bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ đương chức và cán bộ được quy hoạch, còn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đồng chí đảng viên tham gia các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, các khóa đào tạo Thạc sĩ. Hiện nay, Đảng bộ đã có 02 đồng chí tốt nghiệp trình độ Cao cấp Lý luận chính trị; 42 đồng chí tốt nghiệp trình độ Trung cấp Lý luận chính trị; tới đây sẽ tiếp tục cử các đồng chí đi học các lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị. Đây chính là lực lượng nòng cốt góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho các đồng chí đảng viên trong đảng bộ. Đồng thời, ở mỗi kỳ Đại hội, cấp ủy cũng đã xây dựng chương trình nhiệm vụ toàn khóa, xác định rõ mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu của mỗi nhiệm kỳ gắn với điều kiện thực tế và nhiệm vụ chính trị của Chi nhánh.

Bên cạnh công tác xây dựng Đảng về chính trị, Đảng bộ cũng xác định cần làm tốt công tác tuyên truyền và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dựng Đảng về tư tưởng. Theo Bác, xây dựng Đảng về tư tưởng là xây dựng về trí tuệ, tư tưởng - chính trị sao cho Đảng luôn là đội tiên phong đủ năng lực lãnh đạo đối với toàn xã hội. Người khẳng định, Đảng vững mạnh không chỉ ở số lượng đảng viên, mà quan trọng hơn ở nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, ở mục tiêu, đường lối của Đảng thực sự vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người. Người chỉ rõ, Đảng phải đặc biệt quan tâm tới công tác rèn luyện đảng viên không ngừng nâng cao trình độ hiểu biết về chủ nghĩa Mác - Lênin, nâng cao giác ngộ về giai cấp và dân tộc. Mỗi đảng viên luôn mang trong mình tư tưởng cách mạng triệt để, tư tưởng cách mạng tiến công. Đồng thời, mỗi đảng viên cần đề phòng và kịp thời khắc phục những lệch lạc, sai lầm tả khuynh và hữu khuynh, chống chủ nghĩa cơ hội, xét lại, chống giáo điều, bảo thủ và dự báo được xu hướng phát triển của dân tộc, của thời đại. Chỉ có vậy mới “làm cho Đảng có thể trở thành hình thức tổ chức cao nhất của quần chúng lao động, hiện thân của trí tuệ, danh dự và lương tâm của dân tộc”.

Không những thế, Người cũng khẳng định rằng, xây dựng Đảng về tư tưởng cũng cần chú trọng xây dựng phương pháp tư duy khoa học, cách thức và phương pháp làm việc, chống chủ nghĩa giáo điều, chủ nghĩa kinh nghiệm và chủ nghĩa cơ hội dưới mọi mầu sắc. Đồng thời, mỗi đảng viên cần khắc phục những biểu hiện bi quan, dao động, giảm sút ý chí phấn đấu, bảo thủ, trì trệ, chủ quan nóng vội, có “tư tưởng tốt, lập trường cách mạng vững chắc”. Đặc biệt, Người chỉ rõ, mỗi đảng viên cần phải tự rèn luyện, trau đồi tư tưởng chính trị, đạo đức cho bản thân, nghiêm khắc tự phê bình và phê bình, tự nêu gương người tốt, việc tốt để hướng dẫn mọi người cùng hành động, cùng noi theo. Bởi vậy, mỗi cán bộ, đảng viên cần không ngừng học tập văn hoá, khoa học - kỹ thuật, vừa nâng cao trình độ lý luận chính trị, vừa phải nâng cao trình độ chuyên môn, để có thể đạt hiệu quả cao trong công tác và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc.

Vận dụng tư tưởng khoa học cốt lõi này của Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng về tư tưởng, bên cạnh việc xây dựng kế hoạch chọn cử các đồng chí cán bộ, đảng viên học các lớp nâng cao trình độ lý luận chính trị, Đảng bộ Agribank Nam Hà Nội đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đồng chí đảng viên tham gia các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, các khóa đào tạo Thạc sĩ. Hiện nay Chi nhánh đã có 05 cán bộ đảng viên tốt nghiệp Thạc sĩ; Đồng thời Đảng bộ đã làm tốt công tác tuyên truyền, Quán triệt Nghị quyết 04 (khóa XII) của BCH Trung ương Đảng và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, yêu cầu các đảng viên trong Đảng bộ xây dựng kế hoạch tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; làm tốt công tác tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”... Hàng tháng trong sinh hoạt định kỳ, căn cứ vào nhiệm vụ được giao và kế hoạch đã xây dựng, bí thư các chi bộ trực thuộc báo cáo về kết quả triển khai, thực hiện kế hoạch của các cá nhân trong chi bộ; đồng thời tham gia, góp ý để đảng viên tiếp tục thực hiện kế hoạch tốt hơn trong các tháng tiếp theo và coi đây chính là một trong những cơ sở quan trọng để đánh giá, phân loại đảng viên. Qua triển khai, thực hiện kế hoạch này, Đảng bộ còn lựa chọn, nêu gương những người tốt, việc tốt, làm tấm gương sáng cho các đảng viên noi theo.

Đặc biệt, theo tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng về tổ chức là vấn đề có ý nghĩa then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Theo Bác, sức mạnh của Đảng là sức mạnh của tổ chức. Đó là sức mạnh của hệ thống chính trị trong tổ chức Đảng, từ Trung ương đến cơ sở, từ các cơ quan nhà nước và các tổ chức đoàn thể, quần chúng. Trong đó, theo Người, vấn đề con người là nhân tố có ý nghĩa quyết định nhất tạo nên sức mạnh tổ chức, trong đó, phẩm chất đạo đức, tư cách của đội ngũ cán bộ, đảng viên mới là nhân tố đóng vai trò quyết định trong việc xây dựng Đảng ta thành một Đảng vững mạnh về tổ chức... Vì thế, Người chỉ rõ, mỗi cán bộ, đảng viên “phải luôn luôn nâng cao đạo đức cách mạng, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, bồi dưỡng chủ nghĩa tập thể của giai cấp vô sản, cần kiệm xây dựng nước nhà, liên hệ chặt chẽ với quần chúng lao động, một lòng một dạ phấn đấu vì lợi ích tối cao của cách mạng và Tổ quốc”... Theo Người, xây dựng Đảng về tổ chức, phải có sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống chính trị theo nguyên tắc: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân lao động làm chủ. Trong đó, bên cạnh việc quan tâm tới công tác phát triển Đảng, cần luôn quan tâm đến sự phát triển của các tổ chức quần chúng, như Đoàn thanh niên, Công đoàn... Có như vậy, Đảng ta trở thành một tổ chức chính trị trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu cao, luôn gắn bó máu thịt với dân, dám xả thân hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Vận dụng sáng tạo những tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Agribank Nam Hà Nội, lãnh đạo Chi nhánh phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị. Tuy nhiên, điều cốt yếu, mỗi đồng chí cán bộ, đảng viên cần thấm nhuần những tư tưởng cốt lõi trong công tác xây dựng Đảng của Bác và tích cực, tự giác, tiền phong, gương mẫu trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, cách mạng, không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mới tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện tốt mục tiêu: Quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết Đảng bộ đã đề ra.

Phùng Thị Kim Hoa - Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội

.
.
.
.