.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - 2019:

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngay từ chi bộ

Thứ Tư, 09/10/2019|22:50

Trải qua quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, nhân dân ta đã giành được nhiều thắng lợi vẻ vang và kết quả cuối cùng là giải phóng dân tộc, thống nhất toàn vẹn đất nước. Trong thời kỳ đổi mới, Đảng đã lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu to lớn: giữ vững ổn định chính trị; phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tăng cường quốc phòng - an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Để có được thành quả như trên là do Đảng ta luôn quan tâm chăm lo giáo dục, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; động viên, khích lệ quần chúng nhân dân.

Hình minh họa: Phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 11 khóa XII.
Hình minh họa: Phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 11 khóa XII.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay trong Đảng có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đã và đang diễn ra sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” dẫn đến tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, nhũng nhiễu nhân dân, trái với chuẩn mực đạo đức, điều này đã gây ra sự bất bình và lo lắng cho nhân dân. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã chỉ ra những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trước tình hình trên nếu không được ngăn chặn và đẩy lùi sẽ làm giảm lòng tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Chính quyền, gây tổn hại nghiêm trọng đến công tác xây dựng Đảng, đe dọa sự ổn định và phát triển của đất nước. Do đó, Đảng đã xác định cần phải kiên quyết đấu tranh “ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” là công việc cấp bách và phải được thực hiện thường xuyên đối với mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức cơ sở đảng, mà trước hết là từng chi bộ, trong đó cần thực hiện tốt một số giải pháp:

Thứ nhất: Tập trung nâng cao nhận thức trong toàn thể cán bộ, đảng viên tại Chi bộ về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Hằng năm, xây dựng kế hoạch học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận bắt buộc đối với cán bộ, đảng viên gắn với việc cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới phù hợp với hoạt động của đơn vị. Quán triệt việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục; vận dụng sáng tạo lý luận phù hợp với thực tiễn, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.  Mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục quán triệt và đẩy mạnh học tập, làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thể hiện cụ thể trong công việc hằng ngày, trong quan hệ với nhân dân; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa trong ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân.

Chi bộ cần tích cực đổi mới phương pháp giáo dục, bảo đảm đa dạng, phong phú; chú trọng gợi mở để cán bộ, đảng viên tự rèn luyện, tự tu dưỡng, tự kiểm điểm là quan trọng nhất. Đồng thời, thực hiện nghiêm các tiêu chí về đạo đức, lối sống; kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, giữa sự gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt với duy trì nghiêm nguyên tắc, chế độ quy định, thi hành kỷ luật Đảng.

Thứ hai: Kiên quyết trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng tại đơn vị, không gây cản trở phiền hà cho các doanh nghiệp, các đơn vị tổ chức đến làm việc, công tác.Thực tiễn cho thấy, bệnh quan liêu là nguồn gốc sinh ra lãng phí, tham ô; chính vì vậy, muốn ngăn chặn tham ô, lãng phí thì phải kiên quyết chống từ gốc của nó là bệnh quan liêu, cửa quyền.

Cấp ủy, người đứng đầu cơ quan phải chủ động có các giải pháp đồng bộ để đẩy lùi tệ quan liêu, lãng phí, nhũng nhiễu và kiên quyết phòng, chống tham nhũng; để thực hiện điều này cần phải dựa vào quần chúng nhân dân. Cùng với việc chống tham nhũng, cấp ủy phải kiên quyết phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đơn vị. Bởi thực tế hiện nay cho thấy, nó đã và đang làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng, làm tổn thương tình cảm của nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ. Cho nên, cấp ủy phải thường xuyên rà soát, nắm chắc chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo và xử lý nghiêm những trường hợp không bảo đảm về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm, năng lực.

Cần phải xây dựng quyết tâm chính trị cao ở từng tổ chức đảng đến toàn xã hội để kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Trong công tác cán bộ cần có chương trình hành động cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm trong từng thời gian, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu ở đơn vị trong tổ chức thực hiện bảo đảm tính kế thừa và phát triển, chống cục bộ, bè phái.

Toàn thể đảng viên trong Chi bộ nghiêm túc thực hiện kê khai và giám sát việc kê khai tài sản nhằm bảo đảm việc thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về kê khai tài sản; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các khuyết điểm, vi phạm trong việc kê khai tài sản của cán bộ; góp phần phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực.

Thứ ba: Công tác phê bình và tự phê bình tại Chi bộ còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy, cần thực hiện nghiêm chế độ tự phê bình, phê bình; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ chủ chốt. Đây là một trong những biện pháp tốt nhất để phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, củng cố đoàn kết, thống nhất trong Đảng; phương thuốc hữu hiệu nhất để chữa trị các căn bệnh do suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống gây ra. Do vậy, trong công tác sinh hoạt tại Chi bộ cần phát huy tinh thần dân chủ, nâng cao tính chiến đấu, thẳng thắn trong tự phê bình và phê bình, nhất là đối với những hành vi trái với chuẩn mực đạo đức cách mạng và lối sống xã hội chủ nghĩa. Cần khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, đồng thời bảo vệ người trung thực, dám đấu tranh; cấp trên gợi ý kiểm điểm và trực tiếp dự, chỉ đạo ở những nơi có vấn đề phức tạp, nơi có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Trong Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, đã nhấn mạnh “Thực hiện nghiêm túc quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và bí thư cấp ủy các cấp”. Theo đó, mọi cán bộ, đảng viên cần phải nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu, nói đi đôi với làm, thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và là tấm gương cho quần chúng noi theo. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến cơ sở phải nêu gương trong rèn luyện đạo đức cách mạng, lối sống giản dị, trong sáng, hết lòng vì Đảng, vì dân, trở thành tấm gương sáng về đạo đức cách mạng và lối sống xã hội chủ nghĩa cho mọi người học tập, noi theo.

Thứ tư: Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện các nghị quyết, chị thị, hướng dẫn, kết luận của Đảng. Tại Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII có nêu “Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và công khai kết quả để góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Theo đó, cấp ủy cần tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng và 19 điều đảng viên không được làm; Đảng viên tự đối chiếu để điều chỉnh bản thân không mắc phải các biểu hiện về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”  mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ ra và Chi bộ có đánh giá nhận xét đối với từng Đảng viên trong đơn vị.

Cần có biện pháp phù hợp để kiểm tra, giám sát về phẩm chất đạo đức và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; kiểm tra, xử lý kiên quyết đảng viên vi phạm kỷ luật. Đồng thời, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân trong cơ quan về việc kiểm tra, giám sát đảng viên và tổ chức đảng trong thực thi nhiệm vụ. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, góp phần làm chuyển biến nhận thức trong toàn Đảng, trước hết trong cấp ủy, lãnh đạo chủ chốt về tính chất nghiêm trọng và nguy cơ của tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Từ đó, có những hành động quyết liệt nhằm ngăn ngừa và kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí trước sự tác động từ mặt trái của nền kinh tế thị trường hiện nay đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Mỗi cán bộ, đảng viên trong Chi bộ nói riêng và toàn thể cán bộ Đảng viên trong cả nước nói chung nghiêm túc giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, một lòng một dạ phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân và thực hiện tốt các giải pháp nêu trên sẽ góp phần làm trong sạch nội bộ Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đảng ủy Sở giao dịch I - Ngân hàng Phát triển Việt Nam

.
.
.
.