.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019:

Chi bộ 2, Đảng bộ Công ty TNHH Hải Hà – Kotobuki vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng

Thứ Năm, 17/10/2019|17:21

Chi bộ 2 trực thuộc Đảng bộ Công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki là chi bộ sản xuất trực tiếp gồm các đảng viên thuộc phòng Kỹ thuật, phòng Quản lý sản xuất và các tổ sản xuất. Hiện nay chi bộ có 15 đảng viên, trong đó 15 đồng chí đảng viên chính thức, 03 đồng chí Chi ủy viên. Tuy số lượng đảng viên còn mỏng nhưng các đảng viên đều là những nhân tố tích cực và là những đảng viên gương mẫu, luôn đi đầu trong các phong trào của Chi bộ và trong toàn Đảng bộ Công ty.

Chi bộ luôn xác định, đối với công tác sản xuất kinh doanh luôn đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch, làm tốt nhiệm vụ được giao, tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã xây dựng trong năm và cố gắng phát huy hiệu quả các hạng mục đã đầu tư tại nhà máy mới xây dựng tại KCN Tiên Sơn - Bắc Ninh. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong triển khai sản xuất kinh doanh, công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh đồng thời tại cả hai địa điểm Trương Định và KCN Tiên Sơn - Bắc Ninh nên không tránh khỏi bị phân tán nguồn nhân lực trong ban lãnh đạo điều hành, cán bộ quản lý cũng như cán bộ kỹ thuật; khó khăn trong công tác tuyển dụng bổ sung nhân sự thay thế cho số lao động cũ xin nghỉ việc, công nhân lành nghề xin nghỉ việc tương đối nhiều trong những tháng đầu năm 2018 ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất lao động; nhưng chi bộ vẫn cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh. Phòng Kỹ thuật cùng phòng QLSX tại Trương Định và Tiên Sơn tập trung cao độ và chú trọng đến công tác kiểm soát và ổn định chất lượng các sản phẩm của Công ty. Kiểm soát chặt chẽ công tác sản xuất, đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng cũng như đối với các đơn hàng xuất khẩu. Làm tốt công tác thực hành tiết kiệm vật tư, năng lượng điện, ga và chống lãng phí trong sản xuất tại các dây chuyền. Tuân thủ và đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động và đặc biệt chú trọng đến công tác phòng chống cháy nổ trên các dây chuyền sản xuất.

Bên cạnh nhiệm vụ chính trị là đảm bảo công tác sản xuất kinh doanh, chi bộ luôn chú trọng đến công tác xây dựng Đảng, tuy nhiên đặc thù là một chi bộ sản xuất, bên cạnh đó Công ty đang chuẩn bị thực hiện chủ trương thoái vốn ngoài ngành của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đang giữ 70% vốn điều lệ, do vậy việc tiếp tục phát triển đảng của chi bộ gặp rất nhiều khó khăn, một số quần chúng ưu tú có tư tưởng băn khoăn trước chủ trương kế hoạch của Công ty chuẩn bị di chuyển sang cơ sở mới tại khu công nghiệp Tiên Sơn, do lo ngại phải đi làm xa và trong quần chúng, đảng viên vẫn còn dao động về công tác tổ chức nhân sự, sắp xếp lại lao động sau khi Tổng Công ty thực hiện thoái vốn. Vì vậy, trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 chi bộ mới chỉ kết nạp thêm được 04 đồng chí đảng viên mới, con số còn rất khiêm tốn so với lực lượng người lao động sản xuất trực tiếp của Chi bộ cả ở hai địa điểm. Bởi vậy, năm 2019 chi bộ xây dựng kế hoạch kết nạp thêm được 02 đồng chí, chú trọng tại nhà máy Tiên Sơn để có thể thành lập một chi bộ tại nhà máy để thuận tiện cho việc triển khai nhiệm vụ chính trị và xây dựng đảng được xuyên xuốt trong toàn Đảng bộ.

Vậy làm thế nào để thực hiện được mục tiêu quan trọng để có thể kết nạp thêm đảng viên mới trong tình hình khó khăn của Đảng bộ; Chi bộ ngay đầu năm đã lên kế hoạch đối với công tác phát triển đảng viên: trong các cuộc sinh hoạt định kỳ luôn đề cập đến công tác phát triển đảng viên, chi bộ bàn phương án cụ thể và chi tiết đối với việc bồi dưỡng lý luận chính trị và phân công đảng viên chính thức kèm cặp và bồi dưỡng chuẩn bị cho công tác kết nạp đảng trong năm 2019. Quyết tâm phấn đấu xây dựng chi bộ thành tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh năm 2019 và trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 mà Nghị quyết chi bộ đã đề ra. Trên cơ sở phân tích sâu sắc đặc điểm tình hình của chi bộ, chỉ rõ những tiềm năng, thế mạnh và nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế, tồn tại cần khắc phục của chi bộ, tập thể chi ủy và các đảng viên trong chi bộ đã trao đổi thảo luận và thống nhất quan điểm: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc quyết tâm xây dựng chi bộ thành tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh năm 2019.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới công tác xây dựng Đảng. Theo Người, xây dựng Đảng là nhằm mục đích nâng cao sức mạnh chiến đấu, năng lực và trí tuệ Đảng, xứng đáng với vai trò "một Đảng cầm quyền" và "là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân", "một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc". Người cho rằng, muốn xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh cần phải xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng lẫn tổ chức. Ở mỗi phương diện trong công tác xây dựng Đảng, Người lại có những quan điểm riêng, cụ thể.

Vận dụng tư tưởng cốt lõi của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, tập thể chi ủy và chi bộ đã xác định, muốn quyết tâm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; trước hết, cần hiểu rõ và làm tốt công tác tuyên truyền về tư tưởng Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng về chính trị. Theo Người, xây dựng Đảng về chính trị thực chất là nâng cao trình độ lý luận cho mỗi cán bộ, đảng viên. Trong đó, luôn lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình. Bởi đây là học thuyết chắc chắn nhất, chân chính nhất là "cái cẩm nang thần kỳ" để đưa cách mạng đến thành công, cũng là nội dung then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên cần ra sức học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, nhất là tinh thần biện chứng của học thuyết này. Theo Người, mỗi cán bộ, mỗi đảng viên phải học lý luận, phải đem lý luận áp dụng vào công việc thực tế... Người chỉ rõ, học lý luận là để nắm vững lý luận và điều cốt yếu là phải biết vận dụng nó vào thực tiễn đời sống xã hội, thực sự trở thành "kim chỉ nam" cho mọi hoạt động thực tiễn của Đảng. Người thường xuyên nhấn mạnh, xây dựng cương lĩnh, đường lối chiến lược, sách lược là sự cụ thể hoá chủ nghĩa Mác - Lênin vào những điều kiện lịch sử cụ thể của cách mạng Việt Nam.

Chi bộ tích cực đôn đốc các đồng chí cán bộ, đảng viên nghiêm túc tham gia các buổi quán triệt các Nghị quyết của Đảng, hằng năm chi bộ dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công ty xây dựng kế hoạch, đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ đương chức và cán bộ quy hoạch. Đây chính là lực lượng nòng cốt góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho các đồng chí đảng viên trong chi bộ. Bên cạnh công tác xây dựng Đảng về chính trị, chi bộ cũng xác định cần làm tốt công tác tuyên truyền và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dựng Đảng về tư tưởng. Theo Bác, xây dựng Đảng về tư tưởng là xây dựng về trí tuệ, tư tưởng - chính trị sao cho Đảng luôn là đội ngũ tiên phong đủ năng lực lãnh đạo đối với toàn xã hội. Người khẳng định, Đảng vững mạnh không chỉ ở số lượng đảng viên, mà quan trọng hơn ở nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, ở mục tiêu, đường lối của Đảng thực sự vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người. Người nhấn mạnh "Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam". Bởi vậy, Người chỉ rõ, Đảng phải đặc biệt quan tâm tới công tác rèn luyện đảng viên không ngừng nâng cao trình độ hiểu biết về chủ nghĩa Mác - Lênin, nâng cao giác ngộ về giai cấp và dân tộc. Mỗi đảng viên luôn mang trong mình tư tưởng cách mạng triệt để, tư tưởng cách mạng tiến công. Đồng thời, mỗi đảng viên cần đề phòng và kịp thời khắc phục những lệch lạc, sai lầm tả khuynh và hữu khuynh, chống chủ nghĩa cơ hội, xét lại, chống giáo điều, bảo thủ và dự báo được xu hướng phát triển của dân tộc, của thời đại. Chỉ có vậy mới "làm cho Đảng có thể trở thành hình thức tổ chức cao nhất của quần chúng lao động, hiện thân của trí tuệ, danh dự và lương tâm của dân tộc". Không những thế, Người cũng khẳng định rằng, xây dựng Đảng về tư tưởng cũng cần chú trọng xây dựng phương pháp tư duy khoa học, cách thức và phương pháp làm việc, chống chủ nghĩa giáo điều, chủ nghĩa kinh nghiệm và chủ nghĩa cơ hội dưới mọi mầu sắc. Đồng thời, mỗi đảng viên cần khắc phục những biểu hiện bi quan, dao động, giảm sút ý chí phấn đấu, bảo thủ, trì trệ, chủ quan nóng vội, có "tư tưởng tốt, lập trường cách mạng vững chắc". Đặc biệt, Người chỉ rõ, mỗi đảng viên cần phải tự rèn luyện, trau đồi tư tưởng chính trị, đạo đức cho bản thân, nghiêm khắc tự phê bình và phê bình, tự nêu gương người tốt, việc tốt để hướng dẫn mọi người cùng hành động, cùng noi theo. Bởi vậy, mỗi cán bộ, đảng viên cần không ngừng học tập, khoa học - kỹ thuật, vừa nâng cao trình độ lý luận chính trị, vừa phải nâng cao trình độ chuyên môn, để có thể đạt hiệu quả cao trong công tác.

Xây dựng kế hoạch lựa chọn và cử các đồng chí cán bộ, đảng viên học các lớp nâng cao trình độ lý luận chính trị, và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đồng chí đảng viên tham gia các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời chi bộ đã làm tốt công tác tuyên truyền, Quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng cấp trên và Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; làm tốt công tác tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”... Hàng tháng trong sinh hoạt chi bộ định kỳ, căn cứ vào nhiệm vụ được giao và kế hoạch đã xây dựng, cán bộ, đảng viên phải kiểm điểm, báo cáo trước chi bộ về kết quả triển khai và thực hiện nhiệm vụ chính trị đã được phân công; chi bộ tham gia, góp ý để đảng viên tiếp tục thực hiện kế hoạch tốt hơn trong các tháng tiếp theo và coi đây chính là một trong những cơ sở quan trọng để đánh giá, phân loại đảng viên. Qua triển khai, thực hiện kế hoạch này, chi bộ còn lựa chọn, nêu gương những người tốt, việc tốt, làm tấm gương sáng cho các đảng viên trong chi bộ noi theo.

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng về tổ chức là vấn đề có ý nghĩa then chốt trong công tác xây dựng Đảng, sức mạnh của Đảng là sức mạnh của tổ chức. Đó là sức mạnh của hệ thống chính trị trong tổ chức Đảng, từ Trung ương đến cơ sở, từ các cơ quan nhà nước và các tổ chức đoàn thể, quần chúng. Trong đó, theo Người, vấn đề con người là nhân tố có ý nghĩa quyết định nhất tạo nên sức mạnh tổ chức. Bởi có con người, có đảng viên, cán bộ tốt, xứng đáng là "người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân" thì sức mạnh của Đảng mới được nhân lên. Vì thế, Người khẳng định: "Vì lợi ích mười năm, trồng cây; vì lợi ích trăm năm, trồng người". Do đó, Người luôn căn dặn Đảng ta đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ. Bởi theo Người, trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức "bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau", là "một việc rất quan trọng và rất cần thiết". Trong đó, phẩm chất đạo đức, tư cách của đội ngũ cán bộ, đảng viên mới là nhân tố đóng vai trò quyết định trong việc xây dựng Đảng ta thành một Đảng vững mạnh về tổ chức... Vì thế, Người chỉ rõ, mỗi cán bộ, đảng viên "phải luôn luôn nâng cao đạo đức cách mạng, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, bồi dưỡng chủ nghĩa tập thể của giai cấp vô sản, cần kiệm xây dựng nước nhà, liên hệ chặt chẽ với quần chúng lao động, một lòng một dạ phấn đấu vì lợi ích tối cao của cách mạng và Tổ quốc"... Theo Người, xây dựng Đảng về tổ chức, phải có sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống chính trị theo nguyên tắc: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân lao động làm chủ. Có như vậy, Đảng ta trở thành một tổ chức chính trị trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu cao, luôn gắn bó máu thịt với dân, dám xả thân hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Vận dụng quan điểm cốt lõi này của Bác vào thực tiễn công tác xây dựng Đảng tại Chi bộ, mấy năm qua chi bộ dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công ty đã làm tốt công tác bồi dưỡng, đào tạo quy hoạch cán bộ, gắn với việc xây dựng các tổ chức đoàn thể. Có thể nói, xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức trong tư tưởng Hồ Chí Minh, là phương diện cơ bản có mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nhau và đều nhằm chung mục đích làm cho "Đảng ta là đạo đức, là văn minh", xứng đáng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

Vận dụng sáng tạo những tư tưởng này vào công tác xây dựng Đảng tại Chi bộ 2, chi bộ cố gắng tiếp tục giữ vững danh hiệu “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh” như nhiều năm qua chi bộ đã đạt được, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị về sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng. Tuy nhiên, điều cốt yếu, mỗi đồng chí cán bộ, đảng viên cần thấm nhuần những tư tưởng cốt lõi trong công tác xây dựng Đảng của Bác và tích cực, tự giác, tiền phong, gương mẫu trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, cách mạng, không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao mới tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi mục tiêu: Quyết tâm xây dựng chi bộ thành tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh mà Nghị quyết chi bộ đã đề ra./.

Chi bộ 2, Đảng bộ Công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki

.
.
.
.