.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019:

Chi bộ Công ty cổ phần Lương thực thực phẩm Safoco: Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh

Thứ Tư, 30/10/2019|18:56

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Xây dựng Đảng nói chung, xây dựng chi bộ nói riêng là một nội dung quan trọng, trong đó bao hàm là xây dựng chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh là vấn đề cốt lõi, chính yếu trong công tác xây dựng Đảng.

Chi bộ là tổ chức gốc rễ của Đảng trong quân chúng nhân dân. Nếu mọi chi bộ trong sạch vững mạnh thì mọi chính sách chủ trương của Đảng sẽ được thi hành, thực hiện đúng, và dĩ nhiên sẽ là nòng cốt trong việc tuyên truyền giáo dục đến mọi tầng lớp quần chúng, nhân dân.

Bác Hồ có căn dặn: “Đảng viên là phải gương mẫu trong mọi công việc, liên hệ chặt chẽ với quần chúng, nội bộ thực sự đoàn kết, chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, một lòng một dạ phục vụ nhân dân, thiết thực chăm lo đến đời sống nhân dân. Còn đối với Đảng thì phải củng cố và phát triển tốt”.

Từ những luận điểm trên, Chi bộ Công ty cổ phần Lương thực thực phẩm Safoco nhận thức được vai trò trách nhiệm của từng đảng viên, của chi bộ trong việc thực hiện xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, vai trò trách nhiệm trong công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Để xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, Chi bộ Công ty đã có những nhận thức và triển khai thực hiện một số nội dung, cụ thể:

1. Thc hin quy chế dân ch trong Chi b, trong mi hot đng ca Công ty, và trong các t chc đoàn th chính tr.

Chi bộ thực hiện tốt công tác góp ý phê bình và tự phê cho tập thể và cá nhân Đảng viên. Từ đó mới thấy rõ hơn trong công việc hoàn thiện chi bộ, sản xuất kinh doanh. Trong nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, mọi kế hoạch chỉ tiêu được xây dựng dựa trên kinh nghiệm, thực tiễn và đều được công khai phổ biến đến từng đảng viên, người lao động. Các ý kiến đóng góp đều được tiếp thu một cách nghiêm túc. Nhờ sự trao đổi, phổ biến kế hoạch đó, mỗi đảng viên, người lao động đều nhận thức được vị trí công việc của mình, và từ đó cố gằng phấn đấu hoàn thành tốt công tác được giao.

2. Xây dng mt đi ngũ Đng viên trong sch, ly nim tin và s đoàn kết làm sc mnh đ thc hin hoàn thành nhim v sn xut kinh doanh.

Chi bộ thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên và cho cả cán bộ chủ chốt, Ban chấp hành đoàn thể bằng cách mời báo cáo viên đến truyền đạt những chỉ thị, nghị quyết của Trung ương cũng như của Đảng ủy Công ty. Qua đó, đã tạo thêm niềm tin về sự lãnh đạo của Đảng. Bên cạnh đó, thông qua việc học tập về quốc phòng an ninh dành cho đối tượng 3 và đối tượng 4, giúp cho cán bộ, đảng viên có thêm thông tin, kiến thức về đấu tranh với luận điệu xuyên tạc trên các kênh, mạng xã hội.

Mỗi cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, cùng toàn thể nhân viên chung tay đoàn kết để thực hiện tốt nhiệm vụ. Để làm được điều đó, cần tạo sự bình đẳng giữa mọi người trong Công ty; đưa ra mục tiêu rõ ràng minh bạch, phân công, phân nhiệm rõ ràng phù hợp với khả năng của của mỗi người. Thống nhất đảng viên với người lao động, Chi bộ với Hội đồng quản tri, Ban điều hành thành một khối đoàn kết để thực hiện chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra; mỗi đảng viên, người lao động cùng nhau chia sẻ, trao đổi công việc với nhau theo từng cấp độ, nhằm hỗ trợ giúp đỡ nhau trong công việc.

3. Gi vng chế đ sinh hot Chi b và gn lin vi chế đ giao ban hàng tháng ca Công ty.

Nhiệm vụ chính yếu của Chi bộ không thể tách rời với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, Chi bộ Công ty cổ phần Lương thực thực phẩm Safoco có một thuận lợi là toàn thể đảng viên đều sinh hoạt trong Công ty và 98% đảng viên đều là cán bộ chủ chốt, vì thế việc sinh hoạt Chi bộ luôn duy trì và hoạt động tốt, phát huy được vai trò lãnh đạo của cấp ủy, của Đảng bộ đối với các cấp chính quyền trong Công ty.

4. Chú tâm làm tt công tác giám sát trong công tác xây dng Chi b.

Trong Chi bộ, sinh hoạt định kỳ theo chế độ giao ban của Công ty đã cho thấy sự giám sát rộng rãi đến từng đảng viên, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ được giao của từng đảng viên rất rõ ràng. Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức đoàn thể quần chúng trong hệ thống chính trị, tạo nên khối đoàn kết, đồng thuận thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị tại các đơn vị trong Công ty. Công tác kiểm tra, giám sát và công tác vận động quần chúng được quan tâm đẩy mạnh. Mỗi kỳ đều báo cáo minh bạch trước cuộc họp Hội đồng quản trị.

5. Phát huy vai trò của quần chúng trong sự phát triển của Chi bộ.

Luôn lắng nghe ý kiến của quần chúng. Từ những ý kiến đóng góp chân tình đó, Chi bộ đã phân tích, đánh giá và phản hồi đến với quần chúng qua hình thức trao đổi và thảo luận. Mỗi đảng viên được phân công theo dõi giúp đỡ quần chúng ưu tú; tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên; xây dựng tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực sự là hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết, gắn bó, lãnh đạo thúc đẩy đơn vị phát triển, tạo được hình ảnh, thương hiệu của Công ty.

Nhờ các phương pháp trên, Chi bộ công ty Safoco nhiều năm liền được Đảng ủy Tổng công ty Lương thực miền Nam công nhận là “Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”. Các chỉ tiêu trong sản xuất kinh doanh tăng trưởng hàng năm, đời sống của cán bộ, đảng viên, người lao động không ngừng được nâng cao.

Chi bộ công ty cổ phần lương thục thực phẩm Safoco

.
.
.
.