.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019:

Chi bộ PTI Sài Gòn phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo Công ty phát triển và đi lên

Thứ Ba, 29/10/2019|10:45

Chi bộ Công ty Bảo hiểm Bưu điện Sài Gòn (PTI Sài Gòn) - đơn vị trực thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, hằng năm đều hoàn thành tốt chỉ tiêu phát triển đảng viên, lãnh đạo hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị của Công ty. Chi bộ luôn xác định, công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh là then chốt trong việc ổn định và phát triển của Chi bộ PTI Sài Gòn. Bởi vậy, trong suốt thời gian qua, Chi bộ đặc biệt quan tâm tới việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nghiệp vụ; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo Công ty phát triển và đi lên.

Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ PTI Sài Gòn.
Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ PTI Sài Gòn.

Với quyết tâm phấn đấu xây dựng Chi bộ thành tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, trên cơ sở phân tích sâu sắc đặc điểm tình hình của Chi bộ, chỉ rõ những tiềm năng, thế mạnh và nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế, tồn tại cần khắc phục của Chi bộ, tập thể cấp ủy và các đảng viên trong Chi bộ đã trao đổi thảo luận và thống nhất quan điểm: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc quyết tâm xây dựng Chi bộ PTI Sài Gòn thành tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới công tác xây dựng Đảng. Theo Người, xây dựng Đảng là nhằm mục đích nâng cao sức mạnh chiến đấu, năng lực và trí tuệ Đảng, xứng đáng với vai trò “một Đảng cầm quyền” và “là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”, “một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc”. Người cho rằng, muốn xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh cần phải xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng lẫn tổ chức. Ở mỗi phương diện trong công tác xây dựng Đảng, Người lại có những quan điểm riêng, cụ thể.

Vận dụng tư tưởng cốt lõi của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, tập thể cấp ủy và Chi bộ PTI Sài Gòn đã xác định, muốn quyết tâm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, cần tập trung xây dựng cả 03 phương diện cơ bản trên.

Trước hết, cần hiểu rõ và làm tốt công tác tuyên truyền về tư tưởng Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng về chính trị. Theo Người, xây dựng Đảng về chính trị thực chất là nâng cao trình độ lý luận cho mỗi cán bộ, đảng viên. Trong đó, luôn lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình. Bởi đây là học thuyết chắc chắn nhất, chân chính nhất là “cẩm nang thần kỳ” để đưa cách mạng đến thành công và đây cũng là nội dung then chốt trong công tác xây dựng Đảng.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên cần ra sức học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, nhất là tinh thần biện chứng của học thuyết này. Theo Người, mỗi cán bộ, mỗi đảng viên phải học lý luận, phải đem lý luận áp dụng vào công việc thực tế... Người chỉ rõ, học lý luận là để nắm vững lý luận và điều cốt yếu là phải biết vận dụng nó vào thực tiễn đời sống xã hội, thực sự trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động thực tiễn của Đảng. Người thường xuyên nhấn mạnh, xây dựng cương lĩnh, đường lối chiến lược, sách lược là sự cụ thể hoá chủ nghĩa Mác - Lênin vào những điều kiện lịch sử cụ thể của cách mạng Việt Nam.

Vận dụng tư tưởng cốt lõi này của Người trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, bên cạnh việc tích cực đôn đốc các đồng chí cán bộ, đảng viên nghiêm túc tham gia các buổi quán triệt các Nghị quyết của Đảng, hằng năm Chi bộ PTI Sài Gòn xây dựng kế hoạch, đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ đương chức và cán bộ quy hoạch. Đây chính là lực lượng nòng cốt góp phần tuyên truyền, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho các đồng chí đảng viên trong chi bộ. Đồng thời, ở mỗi kỳ Đại hội, cấp ủy chi bộ cũng đã xây dựng chương trình hành động toàn khóa, xác định rõ đường lối chiến lược và sách lược của Chi bộ, gắn với điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Chi bộ.

Bên cạnh công tác xây dựng Đảng về chính trị, Chi bộ cũng xác định cần làm tốt công tác tuyên truyền và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dựng Đảng về tư tưởng. Theo Bác, xây dựng Đảng về tư tưởng là xây dựng về trí tuệ, tư tưởng - chính trị sao cho Đảng luôn là đội tiên phong đủ năng lực lãnh đạo đối với toàn xã hội. Người khẳng định, Đảng vững mạnh không chỉ ở số lượng đảng viên, mà quan trọng hơn ở nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, ở mục tiêu, đường lối của Đảng thực sự vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người.

Người nhấn mạnh “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”. Bởi vậy, Người chỉ rõ, Đảng phải đặc biệt quan tâm tới công tác rèn luyện đảng viên không ngừng nâng cao trình độ hiểu biết về chủ nghĩa Mác - Lênin, nâng cao giác ngộ về giai cấp và dân tộc. Mỗi đảng viên luôn mang trong mình tư tưởng cách mạng triệt để, tư tưởng cách mạng tiến công. Đồng thời, mỗi đảng viên cần đề phòng và kịp thời khắc phục những lệch lạc, sai lầm tả khuynh và hữu khuynh, chống chủ nghĩa cơ hội, xét lại, chống giáo điều, bảo thủ và dự báo được xu hướng phát triển của dân tộc, của thời đại. Chỉ có vậy mới “làm cho Đảng... có thể trở thành hình thức tổ chức cao nhất của quần chúng lao động, hiện thân của trí tuệ, danh dự và lương tâm của dân tộc”.

Không những thế, Người cũng khẳng định rằng, xây dựng Đảng về tư tưởng cũng cần chú trọng xây dựng phương pháp tư duy khoa học, cách thức và phương pháp làm việc, chống chủ nghĩa giáo điều, chủ nghĩa kinh nghiệm và chủ nghĩa cơ hội dưới mọi màu sắc. Đồng thời, mỗi đảng viên cần khắc phục những biểu hiện bi quan, dao động, giảm sút ý chí phấn đấu, bảo thủ, trì trệ, chủ quan nóng vội, có tư tưởng tốt, lập trường cách mạng vững chắc. Đặc biệt, Người chỉ rõ, mỗi đảng viên cần phải tự rèn luyện, trau đồi tư tưởng chính trị, đạo đức cho bản thân, nghiêm khắc tự phê bình và phê bình, tự nêu gương người tốt, việc tốt để hướng dẫn mọi người cùng hành động, cùng noi theo. Bởi vậy, mỗi cán bộ, đảng viên cần không ngừng học tập văn hoá, khoa học - kỹ thuật, vừa nâng cao trình độ lý luận chính trị, vừa phải nâng cao trình độ chuyên môn, để có thể đạt hiệu quả cao trong công tác.

Vận dụng tư tưởng khoa học cốt lõi này của Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng về tư tưởng, bên cạnh việc xây dựng kế hoạch chọn cử các đồng chí cán bộ, đảng viên học các lớp nâng cao trình độ lý luận chính trị, Chi bộ PTI Sài Gòn đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đồng chí đảng viên tham gia các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, các khóa đào tạo, yêu cầu các đảng viên trong Chi bộ xây dựng kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm tốt công tác tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”... Hàng tháng trong sinh hoạt chi bộ định kỳ, căn cứ vào nhiệm vụ được giao và kế hoạch đã xây dựng, cán bộ, đảng viên phải kiểm điểm, báo cáo trước chi bộ về kết quả triển khai, thực hiện kế hoạch cá nhân; chi bộ tham gia, góp ý để đảng viên tiếp tục thực hiện kế hoạch tốt hơn trong các tháng tiếp theo và coi đây chính là một trong những cơ sở quan trọng để đánh giá, phân loại đảng viên. Qua triển khai, thực hiện kế hoạch này, chi bộ còn lựu chọn, nêu gương những người tốt, việc tốt, làm tấm gương sáng cho các đảng viên trong chi bộ noi theo.

Đặc biệt, theo tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng về tổ chức là vấn đề có ý nghĩa then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Theo Bác, sức mạnh của Đảng là sức mạnh của tổ chức. Đó là sức mạnh của hệ thống chính trị trong tổ chức Đảng, từ Trung ương đến cơ sở, từ các cơ quan nhà nước và các tổ chức đoàn thể, quần chúng. Trong đó, theo Người, vấn đề con người là nhân tố có ý nghĩa quyết định nhất tạo nên sức mạnh tổ chức. Bởi có con người, có đảng viên, cán bộ tốt, xứng đáng là "người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân" thì sức mạnh của Đảng mới được nhân lên. Vì thế, Người khẳng định: “Vì lợi ích mười năm, trồng cây, vì lợi ích trăm năm, trồng người”. Do đó, Người luôn căn dặn Đảng ta đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ. Bởi theo Người, trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau”, là “một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Trong đó, phẩm chất đạo đức, tư cách của đội ngũ cán bộ, đảng viên mới là nhân tố đóng vai trò quyết định trong việc xây dựng Đảng ta thành một Đảng vững mạnh về tổ chức....

Vì thế, Người chỉ rõ, mỗi cán bộ, đảng viên “phải luôn luôn nâng cao đạo đức cách mạng, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, bồi dưỡng chủ nghĩa tập thể của giai cấp vô sản, cần kiệm xây dựng nước nhà, liên hệ chặt chẽ với quần chúng lao động, một lòng một dạ phấn đấu vì lợi ích tối cao của cách mạng và Tổ quốc”... Theo Người, xây dựng Đảng về tổ chức, phải có sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống chính trị theo nguyên tắc: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân lao động làm chủ. Trong  đó, bên cạnh việc quan tâm tới công tác phát triển Đảng, cần luôn quan tâm đến sự phát triển của các tổ chức quần chúng, như Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội phụ lão, cho đến các cháu thiếu niên, nhi đồng... Có như vậy, Đảng ta trở thành một tổ chức chính trị trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu cao, luôn gắn bó máu thịt với dân, dám xả thân hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Vận dụng quan điểm cốt lõi này của Bác vào thực tiễn công tác xây dựng Đảng tại Chi bộ PTI Sài Gòn, những năm qua, Chi bộ PTI Sài Gòn đã làm tốt công tác bồi dưỡng, đào tạo quy hoạch cán bộ, gắn với việc xây dựng các tổ chức đoàn thể. Trong đó 100% cán bộ, đảng viên đã đạt chuẩn về trình độ đào tạo. Đặc biệt, các tổ chức chính trị, đoàn thể của Chi bộ không ngừng được củng cố và phát triển.

Có thể nói, xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức trong tư tưởng Hồ Chí Minh, là phương diện cơ bản có mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nhau và đều nhằm chung mục đích làm cho “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”, xứng đáng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Vận dụng sáng tạo những tư tưởng này vào công tác xây dựng Đảng tại Chi bộ PTI Sài Gòn, chắc chắn Chi bộ sẽ đạt được danh hiệu “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh” đủ sức lãnh đạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tuy nhiên, điều cốt yếu, mỗi đồng chí cán bộ, đảng viên cần thấm nhuần những tư tưởng cốt lõi trong công tác xây dựng Đảng của Bác và tích cực, tự giác, tiền phong, gương mẫu trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, cách mạng, không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi mục tiêu: Quyết tâm xây dựng Chi bộ thành tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh mà Nghị quyết Chi bộ đã đề ra.

Lữ Thanh Huy - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

.
.
.
.