.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019:

Chú trọng đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng

Thứ Tư, 30/10/2019|19:43

Công tác xây dựng Đảng tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) luôn được chú trọng, vai trò của các tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngày càng được nâng lên. Phương thức lãnh đạo của Đảng ủy BHTGVN có nhiều điểm mới, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, nâng cao vai trò của các tổ chức quần chúng, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất.

Thành lập từ năm 1999 và đi vào hoạt động năm 2000, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là tổ chức tài chính Nhà nước, hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ. Sau 20 năm xây dựng và hoạt động, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã từng bước nỗ lực để chứng minh vai trò thiết yếu trong việc bảo vệ người gửi tiền và góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Khối, của Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước, Đảng ủy Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các cấp chính quyền và tổ chức đoàn thể trong toàn hệ thống tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao như: xây dựng, củng cố cơ sở pháp lý và cơ chế chính sách, hệ thống các văn bản pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng - bảo hiểm tiền gửi, văn bản quản trị điều hành được triển khai đồng bộ, v.v. Trên các mảng nghiệp vụ, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tập trung triển khai có hiệu quả chính sách Bảo hiểm tiền gửi và đạt nhiều kết quả tích cực. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã và đang thực sự góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới đất nước, tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của các tổ chức tín dụng, đảm bảo sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng, là nhân tố quan trọng trong việc phát huy nguồn vốn nội lực để phát triển kinh tế, giữ vững ổn định, an ninh kinh tế, chính trị và trật tự an toàn xã hội. Chính sách bảo hiểm tiền gửi được kiểm nghiệm bằng thực tế hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam những năm qua đã thực sự đi vào cuộc sống. Đó là minh chứng khẳng định vị trí, vai trò, sự cần thiết của một định chế tài chính quan trọng đối với nền kinh tế nói chung và mạng an toàn tài chính quốc gia nói riêng.

Bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, các cấp ủy đảng trực thuộc kịp thời quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của Đảng ủy Khối vào Ban Thường vụ Đảng ủy Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Các mặt công tác Đảng ở cơ sở dần đi vào nền nếp; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đảng viên được củng cố và nâng lên. Mô hình tổ chức đảng được xây dựng, kiện toàn từng bước phù hợp với mô hình tổ chức Bảo hiểm tiền gửi; từng bước gắn kết công tác xây dựng Đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ, đồng thời lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội trong toàn hệ thống Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phát triển bền vững.

Hiện nay, Đảng bộ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có 24 đảng bộ, chi bộ trực thuộc; gồm 380 đảng viên trên tổng số 775 cán bộ, viên chức lao động trong toàn hệ thống (chiếm 49,03%); trong đó: 354 đảng viên chính thức, 30 đảng viên dự bị. Có thể thấy Đảng ủy Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chú trọng công tác phát triển đảng viên và nâng cao trình độ lý luận chính trị khi chỉ riêng trong năm qua, Đảng ủy Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã xét duyệt và cử 24 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 09 đảng viên mới kết nạp tham gia lớp bồi dưỡng đảng viên mới, 03 đồng chí tham gia lớp đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị, 07 đồng chí tham gia lớp đào tạo Cao cấp Lý luận chính trị. Công tác tuyên giáo được Bảo hiểm tiền gửi tổ chức thường kỳ học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận… của TW, của Đảng ủy Khối nghiêm túc, hiệu quả. Đồng thời, vận dụng các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của đảng ủy để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống; trên cơ sở đó, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và người lao động tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể được Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam triển khai đồng bộ, có hiệu quả đã góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn Đảng bộ.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam nhận thức rõ ràng rằng để làm tốt công tác xây dựng Đảng, trước mắt, cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện quy chế làm việc của các cấp Đảng bộ, chi bộ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng; gắn bó chặt chẽ công tác xây dựng Đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ. Tiếp tục xây dựng, kiện toàn mô hình tổ chức Đảng tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, ngân hàng phù hợp với mô hình tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, phù hợp với việc thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, ngân hàng. Chăm lo xây dựng tổ chức đảng, tăng cường quản lý gắn với nâng cao chất lượng đảng viên và phát triển đảng viên mới. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mới của hệ thống tài chính - ngân hàng quốc gia trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ tận dụng và gắn việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Đầu tư có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, tài sản của Nhà nước.

Công tác xây dựng Đảng quan trọng nhất là có thể chỉ ra được những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, qua đó đề ra giải pháp khắc phục sửa chữa. Điều này được Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam nhìn nhận đúng đắn và tiến hành định kỳ; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác quản lý cán bộ, đảng viên, qua đó, kịp thời phát hiện các biểu hiện lệch lạc để nhắc nhở, cảnh báo, ngăn ngừa sai phạm; đồng thời phát hiện cổ vũ nhân tố mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và lợi ích của đất nước.

Vũ Minh Ngọc

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

.
.
.
.