.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019:

Chú trọng phổ biến, học tập Nghị quyết của Đảng

Thứ Tư, 30/10/2019|19:43

Trong những năm qua, Đảng ủy Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) luôn chú trọng xây dựng Kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương. Từ đó, vận dụng các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào xây dựng chương trình hành động của đơn vị và kế hoạch hành động của người đứng đầu cấp ủy để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Khẩn trương, sáng tạo đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy, Ban lãnh đạo BHTGVN đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các tổ chức tín dụng tham gia BHTG nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng ủy BHTGVN đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; vận dụng các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào xây dựng Chương trình hành động của đơn vị và Kế hoạch hành động của người đứng đầu cấp ủy để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Với mô hình Đảng bộ toàn hệ thống, việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết bằng phương pháp trực tuyến đến các tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ được thực hiện nghiêm túc, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Qua đó 100% đảng viên của Đảng bộ đã được nghe truyền đạt đầy đủ các nội dung của nghị quyết.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của Đảng ủy Khối DNTW, Đảng ủy BHTGVN đã thực hiện chương trình bồi dưỡng các chuyên đề về “Chủ nghĩa yêu nước Việt nam”, “Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới”, “Hội nhập quốc tế”, “Tư tưởng Hồ Chí Minh”; xây dựng hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn hệ thống đều đồng tình và tin tưởng về các quan điểm chỉ đạo, các nội dung cơ bản, các điểm mới và các giải pháp thực hiện Nghị quyết đề ra.

Đảng ủy BHTGVN đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác tổ chức xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ; thực hiện tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác tổ chức, cán bộ. Thực hiện đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên gắn với việc đánh giá cán bộ, viên chức, việc cam kết giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cùng với việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để rèn luyện, phấn đấu, làm cơ sở kiểm điểm đánh giá. Kết quả đánh giá, xếp loại năm 2018, về tổ chức đảng: 03 chi bộ và 02 đảng bộ đạt danh hiệu tổ chức Đảng "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" chiếm tỷ lệ 20,83%; 17 chi bộ và 02 đảng bộ đạt tổ chức Đảng "hoàn thành tốt nhiệm vụ" chiếm tỷ lệ 79,17%; về xếp loại đảng viên đối với 380 đảng viên: 70 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm tỷ lệ 18,42%); 303 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm tỷ lệ 79,74%); 02 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ (chiếm tỷ lệ 0,52%); 05 đảng viên không đủ thời gian để đánh giá, xếp loại đảng viên (chiếm tỷ lệ 1,32%); 04 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục (2013 - 2018) được Đảng ủy BHTGVN tặng Giấy khen.

Đảng ủy, Ban lãnh đạo BHTGVN đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, về chủ trương chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Thủ tướng Chính phủ và của Đảng ủy Khối thông qua các Hội nghị giao ban sơ kết, tổng kết, triển khai nhiệm vụ của đơn vị, của Đảng bộ, báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động và ban hành kế hoạch tuyên truyền về kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Các chế độ, chính sách của Nhà nước, quy định của BHTGVN liên quan đến người lao động đều được thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch đã tạo động lực khuyến khích tinh thần lao động sáng tạo của cán bộ, đảng viên góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Vận động cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện tốt nội quy, quy định của cơ quan, nếp sống văn minh, văn hóa công sở góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ. Chăm lo bồi dưỡng đoàn viên ưu tú làm nguồn phát triển đảng.

Nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật để có giải pháp đúng đắn

Với sự quan tâm, chú trọng trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ BHTGVN nên năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng cao. Các cấp ủy đảng đã xây dựng và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định… của Trung ương, của cấp trên về công tác xây dựng Đảng, đã gắn nội dung công tác với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên và đảng viên sát với nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng. Tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng được duy trì đều và có nhiều tiến bộ; công tác kiểm tra, giám sát đã được chú trọng hơn; phương thức lãnh đạo của cấp ủy chi bộ đã có sự đổi mới, sâu sát, gắn với tình hình thực tế của đơn vị. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ.

Về nhiệm vụ trong tâm 3 tháng cuối năm, BHTGVN xác định tiếp tục triển khai tuyên truyền, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Khối đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động, đồng thời xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Quy định về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, người lao động trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ BHTGVN lần thứ II và Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra, cấp ủy các cấp tiếp tục tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát theo Quy định của Điều lệ Đảng, bám sát chương trình kế hoạch đã đề ra; chú trọng kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra các cấp tham mưu giúp Đảng ủy tổ chức kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng theo chương trình kế hoạch đề ra. Thực hiện có hiệu quả các báo cáo thường xuyên về công tác kiểm tra, giám sát, công tác phòng chống tham nhũng và các báo cáo, nhiệm vụ đột xuất khác do Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy BHTGVN giao.

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ đơn vị và Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, BHTGVN tập trung tuyên truyền, phổ biến đến mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của đại hội để chuẩn bị thật tốt và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp. Tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của cấp ủy, từ chuẩn bị nội dung các văn kiện, phương án nhân sự, đến chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đại hội. Chuẩn bị chu đáo tất cả các nội dung của Đại hội, không vì tập trung cho nội dung này mà xem nhẹ nội dung khác. Xây dựng báo cáo chính trị thể hiện tập trung nhất, bản lĩnh, trí tuệ, ý chí, sức mạnh đoàn kết của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên và người lao động. Xây dựng Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật, chỉ ra những ưu, khuyết điểm và nguyên nhân, đề cao tự phê bình và phê bình, không nể nang, né tránh.

Bên cạnh đó, chú trọng công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy, bảo đảm cho sự thành công của Đại hội Đảng các cấp. Tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện, nâng cao chất lượng quy hoạch cấp ủy làm cơ sở xây dựng phương án nhân sự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới phù hợp với từng nhóm đối tượng để nâng cao trình độ lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn, kỹ năng lãnh đạo, điều hành và xử lý hiệu quả những vấn đề thực tiễn đặt ra.

Nguyễn Hải Hà

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

.
.
.
.