.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019:

Công đoàn Tổng công ty Cà phê Việt Nam làm tốt công tác dân vận trong CNVC lao động

Thứ Tư, 30/10/2019|15:21

Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"; Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp.

Một lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận trong tổ chức công đoàn do Công đoàn TCT Cà phê Việt Nam tổ chức.
Lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận do Công đoàn TCT Cà phê Việt Nam tổ chức.

Sau khi kiện toàn Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Đại hội Công đoàn Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2018, Công đoàn TCT Cà phê Việt Nam đã tiến hành tổ chức 9 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn cho 825 cán bộ Công đoàn các cơ sở trực thuộc nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại các khu vực. Nội dung tập huấn về hệ thống tổ chức Công đoàn Việt Nam, các nhiệm vụ và chức năng của tổ chức công đoàn, vai trò, vị trí và tính chất, nguyên tắc và phương pháp hoạt động của công đoàn, các chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động như: Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động,... đặc biệt thông qua đợt tập huấn lần này về nghiệp vụ  tư vấn pháp luật lao động và công đoàn cho các cán bộ làm tư vấn viên và cộng tác viên tư vấn pháp luật công đoàn.

Sau đợt tập huấn, Công đoàn TCT đã có Quyết định thành lập Văn phòng tư vấn pháp luật Công đoàn TCT với 18 thành viên tư vấn pháp luật là Ủy viên BCH Công đoàn TCT và 22 cộng tác viên tư vấn pháp luật là Chủ tịch các công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc. Tại các đơn vị cũng thành lập các tổ tư vấn pháp luật với hơn 200 cộng tác viên của 42 CĐCS trực thuộc. Với đội ngũ cán bộ công đoàn từ tổ trưởng, tổ phó tổ Công đoàn và các ủy viên BCH Công đoàn Bộ phận, hằng ngày tiếp xúc với trên 29 ngàn lao động, trong đó có hơn 10 ngàn đoàn viên tham gia đóng Bảo hiểm xã hội, số còn lại là lao động nhận hợp đồng khoán sản xuất nông nghiệp với các doanh nghiệp. Chính vì số lao động tự do chiếm tỷ lệ đa số người lao động tại các doanh nghiệp nhận khoán rất khó quản lý và tuyên truyền thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Một số đơn vị như: Nông trường Cà phê Đăk Ngo thuộc Công ty TNHH MTV Cà phê Đăk Nông, Công ty TNHH MTV Cà phê: Ea Ktur, Ea Sim... đã xảy ra điểm nóng về tụ tập khiếu kiện đông người, không thực hiện ký kết hợp đồng giao nhận khoán theo Nghị định 168/2016/NĐ-CP; “Quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước”. Chống đối không giao nộp sản phẩm với doanh nghiệp và các nghĩa vụ với Nhà nước, tự ý chuyển đổi cơ cấu cây trồng và xây nhà trái phép trên vườn cây nhận khoán. Sau khi có mạng lưới tư vấn pháp luật và cộng tác viên tư vấn pháp luật đã có những tác động nhất định đến phong trào công nhân lao động và đoàn viên công đoàn; các ý kiến, kiến nghị, các băn khoăn vướng mắc từ người lao động được tìm hiểu, phân tích, giải thích kịp thời đúng với các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, người lao động hiểu rõ về quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và trách nhiệm nghĩa vụ của mình, từ đó chấp hành và thực hiện nghiêm túc, hạn chế các đơn thư khiếu kiện đông người, tham gia ký hợp đồng giao nhận khoán đạt tỷ lệ cao.

Xác định Công đoàn là tổ chức Chính trị  - xã hội của Đảng và Nhà nước. Công đoàn có chức năng tham gia quản lý, động viên, tuyên truyền người lao động nâng cao nhận thức xã hội, giữ vững bản lĩnh chính trị, gương mẫu chấp hành và thực hiện các đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ của đơn vị. Công đoàn TCT Cà phê Viêt Nam đã triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”, “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền”. Công đoàn TCT đã ban hành các hướng dẫn các CĐCS trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện, phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể quần chúng tại địa phương nơi doanh nghiệp đóng trên địa bàn như: Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên,... các công đoàn cơ sở đều có kết nghĩa với thôn, buôn là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Tây Nguyên. Từ công tác dân vận đến người lao động nhận khoán của doanh nghiệp và người dân trên địa bàn, tổ chức công đoàn các cấp đã thường xuyên nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của người dân lao động. Các chủ trương chính sách của Nhà nước và Chính quyền các cấp được ban hành tuyên truyền đến nhân dân được kịp thời. Đồng thời thông qua quy chế kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội của các đoàn thể chính trị - xã hội và của nhân dân, các cấp công đoàn cũng kịp thời báo cáo phản biện hàng trăm ý kiến xã hội lên Mặt trận Tổ quốc và cấp có thẩm quyền giải quyết một số chính sách chưa phù hợp với thực tế hiện tại, hoặc các bất cập không thể triển khai thực hiện.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận trong tình hình mới, Công đoàn TCT Cà phê Việt Nam xác định công tác dân vận là nhiệm vụ trọng tâm phải thường xuyên quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người lao động; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác dân vận gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác dân vận trong tổ chức công đoàn, góp phần vào ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường tuyên truyền giáo dục, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân cho đội ngũ cán bộ công đoàn, cán bộ quản lý doanh nghiệp; xây dựng, đội ngũ cán bộ biết lắng nghe ý kiến của nhân dân, vì nhân dân phục vụ, nhằm tạo sự chuyển biến tác phong làm việc của cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin” với phương châm “chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả”. Đồng thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm những cán bộ quản lý có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Để từ đó làm cho công nhân lao động tin yêu và đoàn kết thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và kế hoạch được giao, xây dựng mỗi quan hệ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Phạm Đình Tưởng, Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Tổng công ty Cà phê Việt Nam

.
.
.
.