.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019:

Công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt

Thứ Tư, 30/10/2019|11:16

Đảng ta luôn nhất quán khẳng định: Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu là quy luật tồn tại, phát triển của Đảng. Trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta cũng luôn khẳng định: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt.

Công tác xây dựng Đảng trong thời gian qua luôn được Chi bộ văn phòng Công ty (thuộc Đảng bộ cơ sở Công ty Lương thực Long An) xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt để thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Từ đó, chi bộ đã kiên trì và nghiêm túc thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, rèn luyện đạo đức phẩm chất của người cán bộ đảng viên, giữ gìn chi bộ trong sạch vững mạnh. Tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và công nhân lao động quán triệt tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và bằng những hành động thiết thực trong công việc hàng ngày, những đức tính cao quí được vận dụng vào thực tiễn tại chi bộ, từng tổ đảng, từng đảng viên nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, gương mẫu, làm tấm gương sáng để quần chúng noi theo, góp phần xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở Đảng ngày càng vững mạnh, tạo sự chuyển biến tích cực hơn nữa trong đội ngũ đảng viên và quần chúng một cách nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả; cùng Đảng ủy Công ty Lương thực Long An thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Trong những năm qua, tập thể Chi bộ Văn phòng Công ty học tập và thực hiện theo phương châm: “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” và đã vận dụng linh hoạt vào trong thực tiễn của đơn vị. Cụ thể như sau:

Chi bộ luôn nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, phát huy tốt vai trò lãnh đạo, đề ra Nghị quyết đúng đắn sát với tình hình thực tế của đơn vị, thể hiện tốt vai trò lãnh đạo của Đảng với chính quyền và các đoàn thể nhằm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đạt hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội.

Nâng cao năng lực của đảng viên: chi bộ thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo. Công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình là việc làm được Chi bộ duy trì đều đặn hàng tháng. Quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị và Ban Bí thư về sinh hoạt Đảng, sự cần thiết và yêu cầu nâng cao chất lượng, sinh hoạt Đảng, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên. Từ đó, các quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng luôn được đảng viên trong Chi bộ quán triệt tốt; đây là một trong những hình thức giúp người đảng viên tự hoàn thiện bản thân. Đồng thời, đây cũng là giải pháp rất quan trọng để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên hiện nay.

Bí thư và các chi ủy viên cũng như người đứng đầu các bộ phận luôn gương mẫu, đề cao trách nhiệm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; gương mẫu trong chấp hành nguyên tắc, chế độ sinh hoạt Đảng, giữ vững tính Đảng, tính tổ chức kỷ luật, nói đi đôi với làm, tinh thần dân chủ, lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp và giải đáp kịp thời các kiến nghị của cán bộ, đảng viên và người lao động.

Công tác phát triển Đảng luôn được Chi bộ đặc biệt quan tâm, thường xuyên đào tạo và bồi dưỡng những quần chúng ưu tú, bổ sung nguồn lực kế cận cho Chi bộ. Hàng năm Chi bộ đã giới thiệu các quần chúng ưu tú và đảng viên dự bị tham dự các học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng và lớp đảng viên mới. Để đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên Chi bộ luôn mạnh dạn giao cho Đoàn thanh niên chịu trách nhiệm trực tiếp bồi dưỡng giáo dục, qua việc tổ chức triển khai thực hiện các phong trào xung kích, giúp thanh niên có điều kiện phát huy khả năng, bộc lộ nhận thức suy nghĩ, nguyện vọng,… để có hướng động viên khuyến khích phát huy những thành tích, kết quả tốt đẹp, uốn nắn kịp thời những sai sót, yếu kém; phát hiện kịp thời những nhân tố tích cực, chọn lọc những quần chúng ưu tú nhất để giới thiệu kết nạp Đảng.

Công tác quản lý chất lượng đảng viên luôn được coi trọng, không ngừng nêu cao vai trò trách nhiệm của người đảng viên, thực hiện tốt Quy định số 76-QĐ/TW, ngày 15/06/2000 và Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Bộ Chính trị về “Những điều đảng viên không được làm”; Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng và Quy chế dân chủ cơ sở. Từ đó, chất lượng sinh hoạt của Chi bộ không ngừng được nâng lên, từng đảng viên thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tiên phong trong học tập và sinh hoạt, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tạo điều kiện cho tất cả đảng viên và quần chúng được học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội qui, quy chế của đơn vị. Mỗi đảng viên phải là cá nhân tiêu biểu, chi bộ là tập thể của những người lao động ưu tú. Phẩm chất đạo đức, ý thức, tinh thần trách nhiệm là những tiêu chuẩn mà mỗi đảng viên phải tự xây dựng phương hướng tu dưỡng phấn đấu, rèn luyện, bên cạnh có sự góp ý phê bình của tập thể chi bộ cũng như quần chúng người lao động.

Lãnh đạo công tác đoàn thể và quần chúng: Chi bộ luôn chủ động tạo sự gần gũi trong quần chúng, trân trọng lắng nghe ý kiến phê bình góp ý của quần chúng và người lao động, thường xuyên đi sâu sát, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của quần chúng, lãnh đạo quần chúng cùng bàn bạc tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn. Bên cạnh đó chi bộ còn lãnh đạo các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh để tham khảo ý kiến đánh giá, phân loại đảng viên hằng năm. Quan tâm lãnh đạo hoạt động của các đoàn thể, cấp ủy Chi bộ tạo điều kiện thuận lợi và định hướng cho các đoàn thể hoạt động. Mục tiêu của các đoàn thể luôn gắn liền với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trong đó, Công đoàn tích cực tham gia trong công tác thi đua sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đem lại hiệu quả cho đơn vị. Đoàn thanh niên là lực lượng xung kích, năng nổ, nhiệt tình trong công tác. Hội cựu chiến binh luôn nồng cốt đi đầu trong những nhiệm vụ khó khăn nhất, luôn thể hiện phẩm chất tốt đẹp của anh bộ đội cụ Hồ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chi bộ thường xuyên tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên về phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật và tính tiên phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ. Trực tiếp phân công, quản lý, giám sát, kiểm tra đảng viên thực hiện chỉ thị, nghị quyết, các quy định của Đảng, Điều lệ Đảng và pháp luật Nhà nước, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, của từng đảng viên, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, từng bước nâng cao chất lượng đảng viên về chính trị tư tưởng, trình độ năng lực, có phẩm chất đạo đức lối sống, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong thời gian qua, hầu hết đảng viên trong chi bộ đều nêu gương tốt, không có biểu hiện nói, viết và làm trái với nghị quyết của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên đều chấp hành thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt phong trào thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí.

Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát huy ưu điểm, uốn nắn, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên; đồng thời đây cũng là biện pháp hữu hiệu để khắc phục tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Chi bộ Văn phòng Công ty là một trong những Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Công ty. Tuy nhiên, do đặc thù nằm ở vị trí trung tâm của đơn vị, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chung, Chi bộ luôn phải phấn đấu tốt để nêu gương; vừa thực hiện vai trò tiên phong vừa kết hợp chặt chẽ với các Chi bộ khác trong Đảng bộ, tạo thành sức mạnh tập thể, phát huy và khai thác tốt tiềm năng trong toàn đơn vị. Chính vì vậy, làm tốt công tác xây dựng Đảng của Chi bộ cũng chính là góp phần giúp cho cấp ủy chi bộ tham mưu tốt cho Đảng ủy và Ban giám đốc Công ty lãnh đạo đơn vị thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị, thực hiện thành công thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở Công ty đã đề ra.

Nguyễn Hữu Phước - Chi bộ Văn Phòng Công ty

Đảng bộ cơ sở Công ty Lương thực Long An

.
.
.
.