.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019:

Công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ bộ phận Xí nghiệp xăng dầu K133

Thứ Ba, 22/10/2019|14:42

Đảng bộ bộ phận Xí nghiệp trực thuộc Đảng bộ Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình, có 03 chi bộ trực thuộc với 32 đảng viên/156 CBCNV. Từ khi thành lập 27/12/1995 cho đến nay, trải qua 10 kỳ Đại hội, Chi bộ 2 trước đây và nay là Đảng bộ bộ phận Xí nghiệp (theo quyết định số 439-QĐ/ĐU, ngày 22/3/2010 của Đảng ủy Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam, nay là Tập đoàn) đã tập trung lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cấp trên giao, với các chỉ tiêu về sản lượng xuất qua kho, sản lượng xuất bán trực tiếp, doanh thu, lợi nhuận, đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, nộp ngân sách Nhà nước đều vượt kế hoạch Công ty giao, năm sau cao hơn năm trước, việc làm và thu nhập đối với người lao động luôn được đảm bảo, đơn vị an toàn mọi mặt hoạt động.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị do Đảng bộ cấp trên giao, Đảng ủy bộ phận và các cấp ủy trực thuộc đã tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng: bồi dưỡng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động; tổ chức, cán bộ; đảng viên; kiểm tra, giám sát; giữ gìn đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong doanh nghiệp; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong đơn vị và xây dựng doanh nghiệp văn hóa và các đoàn thể vững mạnh, cụ thể:

Thứ nhất: Về công tác bồi dưỡng, giáo dục chính trị tư tưởng.

Đảng ủy bộ phận quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, tác phong đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và công nhân viên chức; quán triệt những điều đảng viên không được làm. Cung cấp kịp thời các thông báo nội bộ của Ban tuyên giáo Trung ương, thông tin nội bộ của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và tình hình sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp đến cán bộ, đảng viên tại các kỳ sinh hoạt hàng tháng của Chi bộ; sơ kết, tổng kết của Đảng bộ; tổ chức quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết TW, của đảng ủy Khối DNTW, Tập đoàn, Công ty;quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ công tác đảng cho cán bộ của Chi bộ, Đảng bộ; tổ chức cho cán bộ, đảng viên đi tham quan các di tích lịch sử, viện bảo tàng lịch sử, cử cán bộ đi đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ cấp ủy, đào tạo cao cấp lý luận chính trị. Qua tuyên truyền, giáo dục và giao lưu trong các buổi sinh hoạt tập thể, Đảng ủy đã thường xuyên nắm bắt tình hình chính trị tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động. Cán bộ, đảng viên và người lao động luôn nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của Tập đoàn, Công ty; đơn vị đoàn kết nội bộ, không có đơn thư khiếu nại tố cáo.

Thứ hai: Về công tác tổ chức, cán bộ.

Lãnh đạo kiện toàn, mở rộng tổ chức bộ máy để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, phù hợp với các quy định hiện hành của Tập đoàn, Công ty về công tác tổ chức cán bộ và tình hình thực tiễn tại đơn vị.

Lãnh đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ từng thời kỳ diện Xí nghiệp quản lý, đề nghị Công ty xem xét bổ sung quy hoạch cán bộ diện cấp trên quản lý. Trên cơ sở đó xây dựng phương án bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, giao nhiệm vụ cán bộ theo quy định. Các cán bộ trên cương vị công tác mới đã phát huy được năng lực, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đảng bộ bộ phận luôn quan tâm đến đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên, người lao động. Đến thời điểm hiện tại, 100% cán bộ, đảng viên, người lao động của đơn vị có trình độ thạc sỹ, đại học, cao đẳng, cử nhân kinh tế. Hàng năm, cử CBCNV tham dự các khóa đào tạo do Tập đoàn, Công ty tổ chức.

Thứ ba: Về công tác đảng viên.

Đảng bộ đã phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng đảng viên về lĩnh vực chuyên môn, về công tác đảng, đoàn thể, về việc học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, tay nghề. Qua đó đã phát huy được trách nhiệm cũng như năng lực, sở trường và tính tiền phong gương mẫu của mỗi đảng viên, đồng thời làm cơ sở đánh giá nhận xét đảng viên cuối năm.

Làm tốt công tác quản lý đảng viên: đầu năm giao nhiệm vụ, cuối năm đánh giá gắn với công tác kiểm điểm đảng viên; thực hiện việc giới thiệu đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy nơi cư trú và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú... hầu hết các đảng viên đã thực hiện được vai trò gương mẫu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Thực hiện tốt công tác đánh giá phân loại đảng viên, động viên khen thưởng đảng viên có thành tích, xử lý nghiêm minh nếu có vi phạm.

Đảng bộ bộ phận luôn quan tâm công tác phát triển đảng viên mới, coi đây là một nhiệm vụ, nhân tố quan trọng góp phần xây dựng, củng cố và phát triển các tổ chức đoàn thể, bộ máy quản lý doanh nghiệp, xây dựng Đảng bộ bộ phận trong sạch vững mạnh. Kết quả, trung bình hàng năm Đảng bộ đều kết nạp được đảng viên mới.

Thứ tư: Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

   Đảng bộ bộ phận thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng bộ cấp trên về giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên và người lao động. Đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động của Xí nghiệp có phẩm chất chính trị vững vàng, lối sống lành mạnh, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không vi phạm pháp luật, không có biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”.

Đảng ủy bộ phận quan tâm đến đào tạo bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, trong cơ cấu có tính kế thừa và phát triển, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn phát triển của Xí nghiệp và Công ty, thích ứng với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Thứ năm: Về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Căn cứ chương trình kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy Công ty, chương trình công tác năm của Đảng bộ bộ phận; hàng năm, Đảng ủy Xí nghiệp đã xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ bộ phận nhằm mục đích: Đánh giá việc chấp hành Điều lệ, các Chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, của Đảng ủy Xí nghiệp, Công ty, Tập đoàn, nhiệm vụ của đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; sự đoàn kết, thống nhất trong đảng; chống suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thông qua phân công các ủy viên BCH Đảng bộ bộ phận sinh hoạt với các Chi bộ trực thuộc, tổ chức đoàn thể, cử cán bộ họp với cấp ủy các chi bộ,…

Đảng ủy bộ phận đã trực tiếp kiểm tra công tác Đảng tại các Chi bộ theo đúng chương trình công tác.Qua kiểm tra, giám sát các chi bộ đều chấp hành đúng điều lệ Đảng, đóng đảng phí  đầy đủ, không có đảng viên suy thoái về đạo đức, lối sống.

Thứ sáu: Về lãnh đạo công tác đảm bảo an toàn.

Đảng  ủy đã xây dựng Nghị quyết lãnh đạo công tác quốc phòng và bảo vệ an ninh trật tự hàng năm với mục tiêu đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, tài sản, giữ vững ANTT tại đơn vị.

Tổ chức giáo dục chính trị cho lực lượng dự bị động viên và lực lượng tự vệ về “Xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và nhiệm vụ quốc phòng từng năm”.

Tuyên truyền và thực hiện tốt luật NVQS, Luật dân quân tự vệ, dự bị động viên; các chỉ thị Nghị quyết của cấp trên và Đảng bộ bộ phận Xí nghiệp tới CBCNV biết để thực hiện.

Tổ chức nghiêm túc công tác huấn luyện và tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, hội thao LLVT do BCH Quân sự huyện Phú Xuyên tổ chức, đã đạt được những kết quả cao. Được BTL Thủ đô tặng thưởng danh hiệu đơn vị Quyết thắng 5 năm liên tục (2010 - 2014, 2015 - 2019), UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen.

Rà soát bổ sung kịp thời phương án cũng như vật tư thiết bị PCCN, PCLB đảm bảo cơ số và chất lượng, thực hiện tốt công tác huấn luyện và diễn tập PCCC. Duy trì tốt hoạt động của tổ trực PCCC ngoài giờ sản xuất tại 2 Kho xăng dầu. Tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp bảo vệ công trình xăng dầu với chính quyền địa phương liên quan và Công an huyện Phú Xuyên. Trong nhiệm kỳ, công tác ATVSLĐ – PCCN – PCBL – BVMT đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Thứ bảy: Về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Lãnh đạo xây dựng và triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ trên tất cả mọi lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Những vấn đề phải công khai đã được công khai để mọi CBCNV biết, tham gia ý kiến.

Lãnh đạo Công đoàn, doanh nghiệp tổ chức tốt Hội nghị người lao động hàng năm. Thông qua đó, người lao động đã tham gia nhiều ý kiến đóng góp vào phương hướng, nhiệm vụ SXKD, sửa đổi, bổ sung các quy định quản lý nội bộ: NQLĐ, TƯLĐTT và các quy định khác.

Thứ tám: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và các đoàn thể vững mạnh.

Lãnh đạo các đoàn thể xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác hàng năm. Các đoàn thể trong đơn vị hoạt động sôi nổi, thường xuyên tổ chức các hoạt động thể thao, thăm quan, du lịch: bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn nhằm nâng cao thể chất và tinh thần cho CBCNV; đã đăng ký nhiều đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật và được Công ty công nhận để áp dụng vào thực tế sản xuất.lãnh đạo thực hiện tốt công tác xã hội-từ thiện, với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Từ việc triển khai thực hiện tốt các nội dung của công tác xây dựng Đảng đã góp phần để Đảng bộ bộ phận lãnh đạo doanh nghiệp vượt qua các khó khăn thách thức: Giá dầu thế giới không ổn định, giá xăng dầu trong nước có sự thay đổi nhiều lần đã tác động lớn đến thị trường xăng dầu trên địa bàn kinh doanh; thị trường có sự cạnh tranh quyết liệt, sản lượng bán ra của Xí nghiệp theo phương thức bán buôn và nhượng quyền thương mại chiếm tỷ trọng lớn, chưa mang tính ổn định. Một số khách mua hàng còn mua của nhiều đầu mối khác nhau do ảnh hưởng từ chính sách hoa hồng; bám sát định hướng của lãnh đạo Công ty, Đảng ủy và lãnh đạo Xí nghiệp đã cùng tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức và điều hành. Xí nghiệp luôn động viên CNVC-LĐ đoàn kết, khắc phục khó khăn, phát huy các thuận lợi, nắm chắc tình hình thị trường, chủ động mở rộng thị phần và phát triển khách hàng, giữ vững vai trò chủ đạo của doanh nghiệp trên địa bàn được phân công.

Kết quả cụ thể: Thực hiện tốt công tác đảm bảo nguồn hàng phục vụ nhu cầu kinh doanh cho toàn Công ty. Tổ chức xuất nhập hàng hóa đảm bảo an toàn tuyệt đối. Sản lượng xuất qua kho hiện nay ước đạt 500.000 m3/năm. Số vòng quay của Kho Đỗ Xá là 45 vòng quay/năm. Chất lượng hàng hóa đảm bảo, trong thời gian qua, không có trường hợp nào phản ánh về chất lượng xăng dầu tại Kho Xí nghiệp.

Xây dựng cơ chế kinh doanh xăng dầu, hàng hóa khác linh hoạt, phù hợp với từng nhóm khách hàng, các quy định của Công ty, Tập đoàn. Tổ chức tốt công tác tiếp thị chăm sóc khách hàng. Các CHXD của Xí nghiệp tiếp tục chủ động, tích cực trong việc tìm kiếm các khách hàng mới, thực hiện quy trình bán hàng 5 bước, thực hiện phát hành hóa đơn điện tử nhanh chóng, tiện dụng, hiệu quả nâng cao đã khiến khách hàng hài lòng và tin tưởng vào các cửa hàng xăng dầu cũng như chất lượng hàng hóa, dịch vụ của Xí nghiệp; sản lượng, doanh thu không ngừng tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Hoàn thành vượt mức kế hoạch nộp ngân sách nhà nước hàng năm.

Xí nghiệp có 02 kho xăng dầu, 08 cửa hàng xăng dầu, 04 cửa hàng Gas khang trang, hiện đại theo tiêu chuẩn nhận diện thương hiệu Petrolimex, với các trang thiết bị hiện đại, ứng dụng chương trình quản lý hiện đại, phục vụ với tinh thần thái độ nhiệt tình, chu đáo. Việc làm của người lao động được ổn định, thu nhập năm sau cao hơn năm trước.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, các mặt công tác khác đều được Chính quyền và các đoàn thể triển khai đều đặn, hiệu quả. Các tổ chức đoàn thể như Công đoàn CSTV, Đoàn bộ phận, Chi hội Cựu chiến binh hoạt động đạt nhiều thành tích thiết thực. Đó chính là điều kiện, môi trường cho Đảng bộ, CNVC-LĐ Xí nghiệp thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, góp phần vào thực hiện các chương trình, mục tiêu kinh tế - xã hội của Đảng bộ Công ty.

Hàng năm, Đảng bộ bộ phận luôn đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh; Xí nghiệp luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được Công ty, Tập đoàn, các cấp chính quyền, bộ ngành khen thưởng.

Nhận định trong thời gian tới, thị trường xăng dầu sẽ tiếp tục diễn biến khó lường, điều kiện và môi trường kinh doanh còn nhiều khó khăn, thách thức, Đảng ủy bộ phận Xí nghiệp xác định, sẽ tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng, theo đó chú trọng tính đoàn kết, phát huy tính chủ động sáng tạo trong cán bộ, đảng viên, người lao động, thúc đẩy những mô hình bán hàng mới, tăng sản lượng kinh doanh và thu nhập cho người lao động, kịp thời khích lệ, tuyên dương những điển hình tiên tiến; làm tốt công tác đảm bảo  nguồn hàng và không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ tại kho xăng dầu; mở rộng đầu tư, cải tạo nâng cấp, hiện đại hóa các cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện, máy móc thiết bị công nghệ, phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu; có chính sách hỗ trợ thường xuyên và lâu dài đối với những khách hàng truyền thống, ổn định; vận dụng linh hoạt cơ chế thù lao, chiết khấu trong từng thời điểm. Bên cạnh đó, Xí nghiệp cũng sẽ thực hiện tốt công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển đội ngũ cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân lành nghề, đặc biệt là cán bộ chủ chốt đủ mạnh để đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay và những năm sau.

Trần Văn Chức - Đảng bộ bộ phận Xí nghiệp Xăng dầu K133

.
.
.
.