.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019:

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên tại Đảng bộ Công ty Thuốc lá Thăng Long

Chủ Nhật, 20/10/2019|11:00

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, tổ chức cơ sở Đảng là nơi nắm vững và bảo đảm cho mọi hoạt động ở cơ sở theo đúng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Làm tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng là một yếu tố quan trọng để Đảng vững mạnh. Người đã khẳng định: "Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt".

Trên thực tế: “Mọi công việc của Đảng đều do đảng viên làm, mọi Nghị quyết của Đảng đều do đảng viên chấp hành, mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng, mọi khẩu hiệu, kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện”. Đội ngũ đảng viên tốt thì uy tín, năng lực lãnh đạo của Đảng được nâng lên, đội ngũ đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, yếu kém về năng lực chuyên môn thì Đảng giảm sút khả năng lãnh đạo và sức chiến đấu. Như vậy, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nội dung quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, là cốt lõi để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ Công ty Thuốc lá Thăng Long là một trong những Đảng bộ cơ sở có số lượng đảng viên và Chi bộ cơ sở nhiều nhất trong các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, với 15 chi bộ trực thuộc. Đầu nhiệm kỳ tổng số đảng viên là 201, hiện tại, tổng số 285 đảng viên, chiếm tỷ lệ 20% tổng số CBCNV, lực lượng đảng viên đảm nhiệm các công việc chủ chốt, quan trọng tại các đơn vị.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh song công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên luôn là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên về nâng cao chất lượng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, với nhiều giải pháp, cách làm quyết liệt, rõ người, rõ việc, một số công tác trọng tâm là:

Thực hiện tốt các khâu trong công tác tổ chức cán bộ, bồi dưỡng, tạo nguồn, bổ sung quy hoạch cán bộ, nhất là việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.

Phát triển đội ngũ đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, thực hiện dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu và thực hiện các giải pháp phù hợp nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ.

Tăng cường quản lý, phân công nhiệm vụ đảng viên; đổi mới phương pháp đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, bước đầu khắc phục bệnh thành tích, tính hình thức.

Với các giải pháp tăng cường giáo dục ý thức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ đảng viên, phát huy tính tự giác rèn luyện của mỗi đảng viên để mỗi đảng viên tự hoàn thiện bản thân, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, tích cực thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;  nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ đảng viên; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên toàn diện về mọi mặt, trong đó chú trọng chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công tác thực tế; tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên, phải tiến hành thường xuyên, chặt chẽ, và toàn diện; thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở, tăng cường sự giám sát của quần chúng đối với đảng viên. Thông qua sự giám sát của quần chúng, mỗi đảng viên có ý thức tu dưỡng, rèn luyện tác phong, nâng cao tinh thần trách nhiệm với công việc, giữ gìn lối sống lành mạnh, có văn hóa.

Kết quả tạo được sự chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, chất lượng của tổ chức Đảng và đảng viên được nâng cao, góp phần quan trọng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, giữ vững là đơn vị dẫn đầu Tổng công ty Thuốc lá việt Nam về đảm bảo việc làm, thu nhập của CBCNV.

Kết quả lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh so với Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020: sản lượng tiêu thụ tăng bình quân 5,5%/năm, tăng 3,5% so với nghị quyết; doanh thu tăng bình quân 11,5%/năm, tăng 5,5% so với nghị quyết; nộp ngân sách tăng bình quân 12,3%/năm, tăng 6,3% so với nghị quyết, lợi luận tăng trưởng bình quân 1%/năm, hoàn thành so với Nghị quyết, thu nhập bình quân của CBCNV là 20 triệu đồng/người/tháng, tăng 25% so với nghị quyết.

Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức đảng, chất lượng đảng viên: Đảng bộ đã hoàn thành 5/5 chỉ tiêu nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 98,7% (tăng 4% so với Nghị quyết); tỷ lệ chi bộ trong sạch, vững mạnh đạt 90,4%, tăng 0,4% so với Nghị quyết; tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 20,4%; số đảng viên kếp nạp 92 đảng viên (Nghị quyết đề ra kết nạp trên 10 đảng viên/năm - Thực hiện kết nạp 20 đảng viên/năm, tăng 100% so với NQ).

Với những thành tích đạt được, Đảng bộ liên tục đạt danh hiệu Đảng bộ “Trong sạch, vững mạnh” góp phần tích cực thực hiện hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ II của Đảng bộ Khối.

Chi bộ Dân Đảng

.
.
.
.