.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019:

Đảng bộ Công ty Thuốc lá Long An: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thứ Sáu, 25/10/2019|14:42

Từ khi Đảng ta được thành lập cho đến nay và trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nhất là lãnh đạo sự nghiệp đổi mới của đất nước, Đảng ngày càng nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Đảng luôn nhất quán khẳng định: “Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng”. Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, giữ vững bản chất cách mạng và khoa học; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu là quy luật tồn tại, phát triển của Đảng. Từ thực tiễn lãnh đạo cách mạng Việt Nam và kinh nghiệm của các đảng cầm quyền trên thế giới, Đảng ta đã nhiều lần khẳng định: “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”.

Từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng đến nay, Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, mà gần đây là Nghị Quyết TW4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nghị Quyết TW4 khóa XII chỉ rõ: Công tác xây dựng Đảng trong thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên có ý thức tự giác, luôn nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có ý thức phục vụ nhân dân, được nhân dân yêu mến, tin tưởng. Tuy nhiên, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, quên đi trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước nhân dân; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước... đã làm giảm sút lòng tin của nhân dân với Đảng, với chế độ, đe dọa sự ổn định, phát triển của đất nước, sự sống còn của Đảng, tồn vong của chế độ. Thậm chí, một số người đã “tự chuyển hóa”, biến chất, móc nối, câu kết với các thế lực thù địch hoạt động chống Đảng, Nhà nước; tuyên truyền, phát tán các quan điểm sai trái, phản động; phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc đường lối đổi mới, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xã hội và đất nước; đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, đòi Đảng từ bỏ mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hướng đất nước đi theo chủ nghĩa tư bản.
Đảng bộ Công ty Thuốc lá Long An luôn xác định: “Phát triển công ty là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ then chốt”. Vì vậy, Đảng bộ Công ty luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm. Bên cạnh đó, Đảng bộ rất quan tâm và đẩy mạnh công tác triển khai, thực hiện Nghị Quyết TW4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến cán bộ, đảng viên, công nhân lao động trong Công ty.
Đảng bộ Công ty Thuốc lá Long An đã triển khai thực hiện tốt các giải pháp để tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện“tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị Quyết TW4 khóa XII, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của bộ chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các giải pháp đó là:
Một là, tăng cường giáo dục chính trị, nâng cao trình độ lý luận và bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên
Đây là giải pháp cơ bản, giữ vai trò nền tảng trong nâng cao hiệu quả đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tổ chức đảng.
Đảng ủy Công ty Thuốc lá Long An đã lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới toàn diện, mạnh mẽ về nội dung, phương thức công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua học tập Nghị quyết đảng các cấp, học tập các chuyên đề về “Tư tưởng Hồ Chí Minh” từ đó làm cho cán bộ, đảng viên thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hiểu rõ cơ sở lý luận, thực tiễn của đường lối đổi mới. Phát huy tinh thần đoàn kết, sự thống nhất về tư tưởng chính trị trong Đảng bộ và sự đồng tình ủng hộ của cán bộ, công nhân viên chức lao động trong công ty. Coi trọng phương pháp nêu gương, cấp trên nêu gương trước cấp dưới, noi gương học tập các điển hình tiên tiến, thực hiện tốt chế độ thông tin tình hình, định hướng tư tưởng. Chủ động đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, phản động của các phần tử cơ hội và các thế lực thù địch.
Nâng cao trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị, tính chiến đấu các tổ chức cơ sở đảng, toàn Đảng bộ và của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp; giữ vững bản chất cách mạng của Đảng, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên: Đảng bộ đã cử nhiều cán bộ, đảng viên tham gia học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ về xây dựng Đảng; học tập các lớp nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng với yêu cầu phát triển của Công ty. 
Đổi mới hình thức, phương pháp học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết của Đảng các cấp, các chuyên đề về “Tư tưởng Hồ Chí Minh”: Đảng bộ đã kết hợp nhiều hình thức phổ biến, quán triệt làm rõ cơ sở lý luận và gợi mở những vấn đề liên hệ thực tế với các hình thức như: Tổ chức học tập nghị quyết, học tập các chuyên đề về “Tư tưởng Hồ Chí Minh” qua báo cáo viên và viết bài thu hoạch đã phát huy sự tìm tòi, tính sáng tạo của mỗi cá nhân; tổ chức Hội thi tìm hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh; tổ chức sinh hoạt chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh tại các Chi bộ trực thuộc với các hình thức như hái hoa dân chủ, chiếu phim tư liệu về Bác,… đã thu hút sự quan tâm, trao đổi, thảo luận sôi nổi của đảng viên; phổ biến trên các bản tin nội bộ của công ty, trong  họp chi bộ, qua các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong Công ty.
Hai là, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ chủ chốt
Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở; nơi trực tiếp quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên. Đảng viên dù giữ cương vị, trọng trách nào cũng tham gia sinh hoạt và chịu sự quản lý, giáo dục, rèn luyện của chi bộ. Cấp ủy cơ sở là hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết, đại biểu cho trí tuệ, ý chí của tổ chức cơ sở đảng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng phụ thuộc trước hết và chủ yếu vào số lượng, cơ cấu của cấp ủy, phẩm chất, năng lực của các cấp ủy viên. Vì vậy, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, trước hết phải chăm lo củng cố, kiện toàn cấp ủy cơ sở có đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, bảo đảm tính kế thừa, phát triển, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện của tổ chức cơ sở đảng.
Trong công tác kiện toàn cấp ủy, Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy cơ sở được thực hiện theo đúng nguyên tắc, quy chế, quy định của Đảng về công tác cán bộ, căn cứ vào quy hoạch cán bộ đã được cấp ủy cấp trên phê chuẩn. Đồng thời, Đảng bộ luôn chú trọng phát hiện, giới thiệu bổ sung những cán bộ trẻ có đức, có tài, có năng lực lãnh đạo, quản lý để bầu tham gia cấp ủy mới. Việc đề cử, ứng cử, giới thiệu nhân sự cấp ủy cơ sở được thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, quy chế bầu cử trong Đảng, bảo đảm công tâm, khách quan, phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể cấp ủy và cán bộ, đảng viên; lựa chọn những cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có tinh thần yêu nước sâu sắc, nhiệt tình, tận tụy phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối, quan điểm của Đảng và nhiệm vụ chính trị của Công ty; có đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng; có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, gương mẫu chấp hành nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, nội qui, qui định của công ty; có lối sống trong sạch, lành mạnh, trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với cán bộ, công nhân viên chức lao động, được cán bộ, công nhân viên chức lao động trong công ty yêu mến, tín nhiệm; có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị cũng như trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực lãnh đạo, quản lý giỏi; tư duy đổi mới, sáng tạo, phong cách công tác khoa học, dân chủ, sâu sát, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Kết hợp chặt chẽ kiện toàn cấp ủy các cấp với lựa chọn, bố trí cán bộ; lựa chọn, bố trí nhân sự cán bộ lãnh đạo chủ chốt của cấp ủy tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đạo đức, uy tín, năng lực lãnh đạo, quản lý, được cán bộ, đảng viên và công nhân viên chức lao động trong công ty yêu mến, tín nhiệm.
Là hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết của tổ chức cơ sở đảng, phẩm chất, năng lực và vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ chủ chốt là một thành tố cấu thành năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và hiệu lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng. Do đó, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, Đảng ủy Công ty đã chú trọng bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ chủ chốt, đảng ủy viên và chi ủy các chi bộ. Tập trung bồi dưỡng cho bí thư cấp ủy cơ sở, bí thư chi bộ và người đứng đầu đơn vị nắm vững những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên - đây là cơ sở lý luận và phương pháp luận để Đảng ủy Công ty đề ra chủ trương, nghị quyết lãnh đạo đúng đắn, khả thi với tình hình thực tế của Công ty.
Đảng ủy tập trung bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hoá, vận dụng đúng đắn, sáng tạo các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; thường xuyên cập nhật những vấn đề lý luận và thực tiễn của đất nước, của địa phương, của cấp trên; phát hiện những âm mưu thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch để nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Chăm lo xây dựng, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ làm hạt nhân để củng cố, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Công ty. Kết hợp chặt chẽ giữa bồi dưỡng nâng cao trình độ trí tuệ, năng lực thực tiễn với bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ chủ chốt và cấp ủy viên. Đảng ủy Công ty, cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong Đảng bộ luôn phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong công tác và ý thức tự giác tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất, năng lực, phương pháp tác phong công tác.
Ba là, duy trì thực hiện nghiêm các nguyên tắc, chế độ, quy định; thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tích cực đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Đây là giải pháp rất quan trọng để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên hiện nay. 
Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, trước hết là các nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy, ủy ban kiểm tra và quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu của công ty như: Công tác cán bộ, công tác tài chính, đầu tư xây dựng,… Đảng ủy đã giải quyết tốt mối quan hệ tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, thực sự dân chủ, phát huy trí tuệ của tập thể cấp ủy, chi bộ và phát huy vai trò trách nhiệm dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu; kiên quyết khắc phục các biểu hiện dân chủ hình thức, độc đoán chuyên quyền, cá nhân chủ nghĩa, lợi dụng danh nghĩa tập thể để trục lợi hoặc tranh công, đổ lỗi...
Đảng ủy đã quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương IV khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo “tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” như: Triển khai học tập Nghị quyết Trung ương IV khóa XII và tất cả cán bộ, đảng viên sau khi học tập đều phải viết Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm; triển khai học tập các chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh và tất cả cán bộ, đảng viên sau khi học tập đều phải viết bài thu hoạch cá nhân; Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về “tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” từ cấp chi bộ đến đảng bộ; các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề về “tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nhiều hình thức như hái hoa dân chủ, chiếu phim tư liệu, thuyết trình,… đã nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên, không có đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa”.
Đảng ủy đã quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị và Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên về sự cần thiết và yêu cầu nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các chi bộ trực thuộc đảng bộ luôn đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tập trung lãnh đạo, giải quyết những vấn đề thiết thực, cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm; xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, khắc phục khâu yếu, mặt yếu của cơ quan, đơn vị và nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên, công nhân viên lao động trong Công ty. Nghị quyết lãnh đạo của các chi bộ ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, có tính khả thi cao, có phân công nhiệm vụ cho bộ phận, cá nhân thực hiện, có biện pháp kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện và giải pháp xử lý những vấn đề nảy sinh. Trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng luôn có nội dung đánh giá đảng viên, nhất là người đứng đầu về việc thực hiện nội dung cam kết theo Nghị Quyết TW4 khóa XII; đánh giá về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương theo qui định; đánh giá về chống chạy chức, chạy quyền và chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xa rời quần chúng.
Bí thư cấp ủy, bí thư chi bộ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị luôn gương mẫu, đề cao trách nhiệm xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; gương mẫu trong chấp hành nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, đổi mới phương pháp tác phong công tác theo hướng giữ vững tính đảng, tính nguyên tắc, dân chủ, sát thực tế, nói đi đôi với làm, lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp và giải đáp kiến nghị của cán bộ, đảng viên và công nhân viên chức lao động.
Bốn là, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng ở tổ chức cơ sở đảng
Kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng và là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát không những góp phần đảm bảo cho đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng được xác định đúng đắn, chính xác và được chấp hành triệt để, mà còn là biện pháp cơ bản, quan trọng để quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời là biện pháp hữu hiệu để khắc phục tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Đảng ủy Công ty, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy hàng năm đều có chương trình, kế hoạch và tiến hành kiểm tra, giám sát đảng viên theo đúng kế hoạch đề ra về phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật và tính tiên phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ. Tập trung kiểm tra, giám sát đảng viên là cấp ủy viên các cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý sinh hoạt ở các chi bộ. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời kết luận phát huy những ưu điểm, chỉ ra những tồn tại, thiếu sót từ đó uốn nắn, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên. Chủ động kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm kỷ luật, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm ngay từ lúc mới manh nha. Các chi bộ trực thuộc cũng có kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên hàng năm và tiến hàng kiểm tra giám sát theo kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, các chi bộ còn kiểm tra, giám sát thường xuyên về việc thực hiện Nghị Quyết TW4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; giám sát đảng viên thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; việc chấp hành những điều đảng viên không được làm; việc thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên nơi cư trú; việc chạy chức, chạy quyền và chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xa rời quần chúng. Kiểm tra giám sát hồ sơ đảng vụ hàng tháng.
Đảng ủy Công ty, Ban giám đốc, các Chi bộ trực thuộc, Công đoàn, Đoàn thanh niên trong Công ty thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai, minh bạch các chế độ, chính sách và phát huy vai trò giám sát của cán bộ công nhân viên lao động  đối với hoạt động của đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và đảng viên trong Công ty. Bảo vệ, khuyến khích các phòng ban, tổ chức và cá nhân tích cực phát hiện tiêu cực, vi phạm và kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh với các hành vi tiêu cực, những người suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nói, viết, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật Nhà nước để răn đe, giáo dục đảng viên trong Công ty. 
Năm là, chủ động đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống, phá của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội về chính trị
Hiện nay, các thế lực thù địch bên ngoài câu kết với các phần tử cơ hội phản động trong nước ráo riết đẩy mạnh thực hiện “diễn biến hòa bình” chống phá quyết liệt trên lĩnh vực tư tưởng, chính trị, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ bên trong. Mục đích của chúng là xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, hướng đất nước đi theo chủ nghĩa tư bản nhằm xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Để thực hiện được âm mưu thâm độc đó, các thế lực thù địch đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, vu cáo, bịa đặt phủ nhận thành quả của cách mạng Việt Nam; hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước ta; bôi đen hiện thực, gieo rắc hoài nghi; kích động, chia rẽ nội bộ… làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên hoài nghi, dao động, mất niềm tin và từng bước phai nhạt lý tưởng cách mạng, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; thậm chí có người đã “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trở thành những phần tử chống đối. Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: “Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái”. 
Đảng ủy Công ty lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban giám đốc, các Chi bộ trực thuộc, Công đoàn, Đoàn thanh niên, các phòng ban trong Công ty đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Luôn chủ động lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và công nhân viên lao động, kịp thời giải quyết những vướng mắc, các dư luận xấu gây mất đoàn kết nội bộ.
Định kỳ tổ chức thông tin thời sự về tình hình trong nước và quốc tế, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên lao động nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Chủ động đấu tranh vạch trần bản chất phản động, phản khoa học, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Đồng thời, phê phán, lên án những nhận thức và hành vi biểu hiện sai trái, tiêu cực, lạc hậu, không để cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể trong công ty luôn khách quan, trung thực, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật; không giấu giếm hạn chế, khuyết điểm, kiên trì, kiên quyết đẩy mạnh đấu tranh tự phê bình và phê bình; không chủ quan nóng vội, cực đoan; giữ đúng nguyên tắc, đề cao cảnh giác không để các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội lợi dụng kích động, xuyên tạc, đả kích, gây chia rẽ nội bộ, lôi kéo quần chúng.
Với những giải pháp như trên trong những năm qua Đảng bộ Công ty Thuốc lá Long An không có cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, chạy chức, chạy quyền và  không có tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.  Đảng bộ và các Chi bộ trưc thuộc luôn đạt “Trong sạch, vững mạnh” hàng năm, các đoàn thể đạt vững mạnh xuất sắc. Đảng ủy đã lãnh đạo Công ty Thuốc lá Long An thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm do cấp trên giao; việc làm ổn định, thu nhập của cán bộ, công nhân viên chức lao động ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước.
Huỳnh Thanh Khánh - Bí thư Chi bộ 1
Đảng bộ Công ty Thuốc lá Long An
 
.
.
.
.