.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019:

Đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm

Thứ Năm, 17/10/2019|17:50

Trong tiến trình hội nhập kinh tế thế giới của nước ta ngày càng sâu rộng, cơ chế chính sách của Nhà nước có nhiều thay đổi để phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế và năng lực của nền kinh tế nước nhà. Từ đó, đã tạo nên những yếu tố thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, nhất là sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam còn yếu so với các nước đang phát triển trong khu vực và các nước phát triển của thế giới. Ngành nghề SXKD thuốc lá nội địa cũng không nằm ngoài phạm vi tác động đó.

Nhận thức được những khó khăn chung của ngành, cũng như của đơn vị mình trên bước đường hội nhập và phát triển SXKD trong thời gian tới, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Hòa Việt, nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định mục tiêu tổng quát là: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp; củng cố, phát triển và phát triển bền vững SXKD, phấn đấu trở thành doanh nghiệp có thương hiệu mạnh về lĩnh vực sản xuất - cung ứng nguyên liệu thuốc lá trong Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam”.

Với thực trạng mất cân đối giữa năng lực sản xuất và nguồn cung ứng nguyên liệu xã hội cho công tác chế biến nguyên liệu thuốc lá, đã tạo áp lực cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp địa phương và Công ty. Mặt khác, tình hình biến đổi khí hậu, dịch bệnh ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến việc triển khai vụ mùa, hiệu quả đầu tư ngày càng có xác suất rủi ro cao, công tác khuyến nông gặp nhiều khó khăn, đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Công ty Cổ phần Hòa Việt, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Một trong những yếu tố để nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp là nâng cao năng suất lao động, đây không những là mặt hạn chế của đơn vị trong thời gian gần đây, mà cũng là yếu huyệt chung của cả nền kinh tế nước nhà. Một trong những yếu tố quan trọng để cải thiện năng suất lao động, vẫn là cần những con người làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, năng động và sáng tạo, mà trong đó cán bộ, đảng viên phải là những người tiên phong nêu gương.

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, con người sống trong một tập hợp các mối quan hệ xã hội, ai cũng có trách nhiệm. Trách nhiệm được hình thành trên cơ sở những chế định của một hệ thống chính trị, những thỏa thuận của tập thể, tổ chức, hoặc giữa các cá nhân với nhau... “Tinh thần trách nhiệm khác với ý thức trách nhiệm. Tinh thần trách nhiệm là kết quả nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của con người, từ đó chi phối hành động tích cực, tự giác của họ” (Ban Tuyên giáo TW-NXB Chính trị quốc gia-Sự thật 2014).

Trong nội dung về đạo đức cách mạng, Người cũng đề cập vấn đề về tinh thần trách nhiệm và tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ IV - khóa XII đã đánh giá: “Nguyên nhân sâu xa, chủ yếu của tình trạng suy thoái ở một bộ phận cán bộ, đảng viên trước hết là do bản thân những cán bộ, đảng viên đó thiếu tu dưỡng, rèn luyện; lập trường tư tưởng không vững vàng, hoang mang, dao động trước những tác động từ bên ngoài; sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, hẹp hòi, bị cám dỗ bởi các lợi ích vật chất, không làm tròn trách nhiệm, bổn phận của mình trước Đảng, trước dân”.

Trong phạm vi doanh nghiệp, để đạt được hiệu suất công tác cao, trước hết cán bộ, đảng viên phải gương mẫu nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chủ động và sáng tạo để vượt qua những khó khăn trước mắt; kiên quyết chống tác phong làm việc cẩu thả, dễ làm khó bỏ, hoặc né tránh trách nhiệm, thụ động và đùn đẩy công việc cho người khác. Trên mọi cương vị, vị trí công việc của mỗi người đều phải cố gắng chuyên tâm, không chủ quan, đại khái, đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành tốt mục tiêu chung của tập thể. Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên khi thực hiện nhiệm vụ được giao phải đặt lợi ích của Công ty trước hết, tránh vì lợi ích của cá nhân, lợi ích nhóm mà làm việc một cách tùy tiện, thiếu sự suy xét, phối hợp đồng bộ, toàn diện, lãng phí trong sử dụng nguồn nhân lực và thời gian làm việc,… sẽ làm ảnh hưởng đến hiệu quả chung của doanh nghiệp.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ VIII - khóa XII đã ban hành Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; trong đó tại khoản 4, Điều 2 đã nêu rõ: “Sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi được phân công. Tâm huyết, tận tụy với công việc…” và tại khoản 8, Điều 2 yêu cầu: “Nghiêm túc thực hành tự phê bình và phê bình; thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh; không tranh công đổ lỗi. Dũng cảm nhận khuyết điểm và trách nhiệm. Chủ động xin từ chức khi thấy mình không còn đủ điều kiện, năng lực, uy tín để thực hiện nhiệm vụ”. Qua đó chúng ta cũng thấy được ngoài việc tích cực hoàn thành nhiệm vụ được giao, việc trung thực với bản thân, với tập thể cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên.

Vì vậy, để góp phần hoàn thành tốt Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Hòa Việt, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, điều kiện tiên quyết cán bộ, đảng viên phải luôn rèn luyện đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động và sáng tạo trong công việc, nghiêm túc tự phê bình và phê bình; đồng thời tuyên truyền, vận động quần chúng, người lao động thấu hiểu, cùng chia sẻ, chung tay và thống nhất trong hành động hoàn thành mục tiêu chung./.

Nguyễn Thanh Long

Chi bộ Văn phòng - Đảng bộ Công ty Cổ phần Hòa Việt (TCT Thuốc lá VN)

.
.
.
.