.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019:

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thúc đẩy triển khai công tác chuyên môn hiệu quả tại chi bộ Ban Thị trường Kế hoạch

Thứ Năm, 10/10/2019|17:21

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại, nếu chi bộ kém thì công việc không trôi chảy”. Thực tiễn đã chứng minh, những chi bộ trong sạch vững mạnh là những chi bộ duy trì sinh hoạt nề nếp, nội dung sinh hoạt phong phú, thiết thực, hình thức sinh hoạt đa dạng, phướng pháp, cách thức tiến hành các buổi sinh hoạt phù hợp với tình hình thực tế và bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định của Đảng.

Nhận thức rõ điều này, thời gian qua, Chi bộ Ban Thị trường Kế hoạch (TTKH) trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tập trung nghiên cứu, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trọng tâm là: Thực hiện nghiêm túc, bài bản, có hiệu quả nội dung Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với duy trì, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW4 kháo XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Đảng ủy Tổng công ty để tiến hành các bước tổ chức sinh hoạt chi bộ đảm bảo đầy đủ, chất lượng và đúng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; quan tâm bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, uy tín cho đội ngũ bí thư, phó bí thư chi bộ.

Chi bộ Ban TTKH có 14 đảng viên, hiện đang làm việc tại Ban TTKH và Trung tâm Vận tải và Logistics Vinalines (VTAL), thực hiện nghiêm túc sinh hoạt định kỳ hàng tháng. Ngay từ những tháng đầu năm 2019, Chi bộ ban TTKH đã cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ bằng việc xây dựng mục tiêu, kế hoạch hành động cụ thể trong từng lĩnh vực: nghiên cứu thị trường, phát triển thị trường, kế hoạch, đối ngoại, trực tiếp SXKD (Trung tâm VTAL) để lãnh đạo, chỉ đạo các bộ phận thực hiện.

Điều lệ Đảng đã quy định rõ “Sinh hoạt chi bộ là một trong những nội dung cơ bản của công tác xây dựng đảng, là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của Đảng”. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt; đồng thời, làm cho sinh hoạt chi bộ thực sự phong phú, hấp dẫn, lôi cuốn đảng viên tham gia, mong muốn được tham gia sinh hoạt đảng, khắc phục sự nhàm chán, xơ cứng, nghèo nàn, khắc phục bệnh hình thức trong sinh hoạt là một yêu cầu cấp thiết hiện nay. Nhiệm vụ đó trước hết là trách nhiệm của chi bộ mà đứng đầu là đồng chí bí thư, vừa phải nắm vững nguyên tắc, vừa phải linh hoạt, sáng tạo trong điều hành, tổ chức sinh hoạt. Đảng viên có nhận thức đầy đủ, góp ý tâm huyết, trách nhiệm, thảo luận, sôi nổi thì chất lượng hoạt động của chi bộ mới được nâng cao. Vì vậy, mỗi đảng viên của Chi bộ Ban TTKH luôn nêu cao ý thức tự rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đảng viên, đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Từ việc nhận thức về chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu của Ban TTKH trong từng thời điểm cụ thể, việc tổ chức các buổi sinh hoạt chi bộ đã được đổi mới và tập trung vào các giải pháp cụ thể sau đây nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng cũng như đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ:

1. Đồng chí Bí thư chi bộ và Phó Bí thư luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ của Ban để xây dựng nội dung sinh hoạt đầy đủ, phù hợp, sát với tình hình đặc điểm của chi bộ, tập trung vào những vấn đề trọng tâm tại từng thời điểm. Trong các buổi sinh hoạt, các đảng viên có trách nhiệm tham gia phát biểu ý kiến xây dựng nghị quyết, phát huy cao trí tuệ tập thể. Đặc biệt, mỗi đảng viên phải trung thực, thẳng thắn trong phê bình và tự phê bình trên tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị vụ lợi cá nhân, vi phạm những chuẩn mực về tư tưởng, đạo đức, lối sống của người đảng viên. Nghị quyết đưa ra của chi bộ phải thiết thực và có tính khà thi, ghi chép sổ nghị quyết đầy đủ và quá trình thực hiện được giám sát, kiểm tra kịp thời. Bên cạnh đó, đảng viên giữ vị trí lãnh đạo phải luôn tiên phong, gương mẫu, thực hiện tốt việc sinh hoạt đảng, tích cực trong phê bình và tự phê bình và chịu sự kiểm tra, giám sát thường xuyên và theo chuyên đề của chi bộ nhằm nêu gương sáng về đạo đức, lối sống.

2. Chi bộ lồng ghép trong sinh hoạt các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt luôn chú ý dẫn chứng, minh họa những nội dung cần học tập với những tấm gương, việc làm cụ thể của Ban TTKH và Trung tâm VTAL như việc triển khai hệ thống quản lý khách hàng (CRM) của Trung tâm VTAL rất có hiệu quả trong thời gian qua.

3. Chi bộ luôn chú trọng công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của  Nhà nước và thực hiện kịp thời ngay trong kỳ họp chi bộ gần nhất để đảm bảo tính thời sự. Làm tốt công tác này là đã cung cấp kênh thông tin chính thống cho các đảng viên, tránh các thông tin gây nhiễu, kịp thời giữ vững bản lĩnh cho tập thể đảng viên, tránh các hành vi hưởng ứng, xuyên tác không chính xác và hiện tượng bị định hướng bởi dư luận xã hội.

4. Ngoài các nội dung họp chi bộ do Bí thư chuẩn bị, chi bộ kết hợp thêm nội dung báo cáo của các đảng viên, trong đó tự đảng viên sẽ nhận định, phân tích, đưa ra các biện pháp, giải pháp, kế hạch tổ chức thực hiện. Từ đó, chi bộ cùng thảo luận, đóng góp ý kiến và Bí thư đưa vào nghị quyết để triển khai thực hiện.

5. Chi bộ luôn tạo không khí cởi mở, thân thiện, quan tâm chia sẻ,… bằng việc thực hiện dân chủ, lắng nghe các ý kiến, tâm tư nguyện vọng của đảng viên. Liên tục trong những năm vừa qua, chi bộ Ban TTKH luôn chú trọng lồng ghép nội dung, tinh thần gắn kết nội bộ trong các hoạt động sinh hoạt của Ban và Trung tâm. Có như vậy, cuộc họp chi bộ mới cởi mở, đoàn kết và sinh hoạt chính trị thực sự có hiệu quả.

Có thể khẳng định rằng, chất lượng sinh hoạt của Chi bộ Ban TTKH được nâng lên đã tạo thêm những nguồn sinh khí mới, là điều kiện rất quan trọng để chi bộ phát huy tốt vai trò lãnh đạo, nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để đề ra nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Lê Quang Trung - Chi bộ Ban Thị trường Kế hoạch

Đảng bộ Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam

.
.
.
.