.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019:

Đổi mới tổ chức, bộ máy và công tác cán bộ tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thời gian qua

Thứ Hai, 21/10/2019|18:34

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là doanh nghiệp trọng yếu, có quy mô toàn quốc, đảm bảo khoảng gần 50% thị phần xăng dầu cả nước, Tập đoàn đã phát huy vai trò chủ lực trong bình ổn, phát triển thị trường xăng dầu, các sản phẩm hóa dầu đáp ứng tiêu dùng của nhân dân, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước, đảm bảo an ninh quốc phòng. 

Đảng bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là đảng bộ cấp trên cơ sở, có chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy theo Quyết định số 460-QĐ/ĐUK, ngày 10/3/2008 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, có chức năng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị về sản xuất kinh doanh và công tác tổ chức cán bộ trong toàn ngành; hiện nay thực hiện theo Quy định số 69-QĐ/TW ngày 13/02/2017 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối.

Xuất phát từ chức năng và nhiệm vụ đó, trong thời gian vừa qua Đảng bộ Tập đoàn đã tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng nâng cao nhận thức chính trị về chấp hành kỷ luật của Đảng. Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, học tập, xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối và của Đảng ủy Tập đoàn. Thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đề cao trách nhiệm vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo. Thực hiện thường xuyên, nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình, xác định rõ đây là công cụ sắc bén để giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên; là biện pháp tích cực để củng cố, tăng cường đoàn kết thống nhất, phát hiện và xử lý kịp thời những tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật của Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý vi phạm và các hiện tượng tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên. Coi việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là công việc thường niên, là đợt chỉnh đốn sâu sắc, toàn diện, triệt để trong các tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên nhằm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trong những năm qua, cùng với công tác xây dựng Đảng, xây dựng Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo gương Bác luôn được gắn với cuộc vận động và các phong trào trong toàn Tập đoàn đã có sức lan tỏa sâu rộng, trở thành ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên. Nhiều cấp ủy, đơn vị tập trung đột phá vào những khâu yếu, điểm yếu; nhân rộng nhân tố điển hình tiên tiến, phát huy thế mạnh đạt được qua các phong trào, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ và rèn luyện đạo đức, lối sống, thực hành tiết kiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng ở từng đơn vị trong Tập đoàn.

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế trong công tác xây dựng Đảng là: “Một số cán bộ lãnh đạo, trong đó có cả cán bộ cấp cao thiếu tiên phong, gương mẫu. Việc xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm còn nương nhẹ, nể nang, thiếu cương quyết… Việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật của Đảng chưa nghiêm, còn có biểu hiện “nhẹ trên, nặng dưới”. Vì vậy, cần phải tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng, đây là nhiệm vụ vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa cơ bản, lâu dài, bảo đảm xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Đảng ủy Tập đoàn đã nghiêm túc thực hiện nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo việc đổi mới, sắp xếp và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị về ý nghĩa tầm quan trọng của công tác cán bộ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng; thực hiện đúng nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ đi đôi với phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị  trong công tác cán bộ.

Bác Hồ đã dạy: “Một tấm gương sống có giá trị hơn cả trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Tuy nhiên, cách viết phải rất trong sáng, chặt chẽ, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát, không để cho các thế lực xấu, thù địch lợi dụng xuyên tạc, kích động chống phá chúng ta.

Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả. Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững. Vì vậy, Đảng ủy Tập đoàn đã có các chính sách phát triển đội ngũ cán bộ có phẩm chất chuyên môn, kỹ năng tốt để góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Đảng ủy Tập đoàn đã thực hiện nghiêm, nhất quán nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị. Chuẩn hoá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với xây dựng thể chế, tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, phát huy sáng tạo và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Phân công, phân cấp gắn với giao quyền, ràng buộc trách nhiệm, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm minh sai phạm. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, để thực hành nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách thì một người dù tài giỏi đến đâu cũng không thể biết hết được mọi việc trong đơn vị cũng như trong đời sống xã hội, cho nên cần phải có cách làm việc để phát huy được trí tuệ của tập thể nhằm hoàn thành sự nghiệp của đơn vị. Tập thể lãnh đạo là dân chủ. Bên cạnh đó, lãnh đạo cần phải quyết đoán, dám chịu trách nhiệm cá nhân trước tập thể. Bác lưu ý cán bộ lãnh đạo quản lý rằng “không phải vấn đề gì nhỏ nhặt, vụn vặt một người vẫn có thể giải quyết được cũng cứ đưa ra bàn bạc mới là tập thể lãnh đạo. Nếu làm như vậy là hiểu máy móc. Kết quả là cứ khai hội mà hết ngày giờ. Những việc bình thường, một người có thể giải quyết đúng thì người phụ trách cứ cẩn thận giải quyết đi. Những việc quan trọng mới cần tập thể quyết định”.

Để thực hiện “nói đi đôi với làm”, cán bộ, đảng viên phải có tính quyết đoán trong công tác, cẩn trọng trong xử lý các tình huống, sáng suốt, công tâm, biết kết hợp ý kiến chỉ đạo của cấp trên với ý kiến tham mưu đề xuất của cấp dưới, phát huy sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân. Phương pháp, tác phong công tác của cán bộ đảng viên phải mẫu mực, chính kiến rõ ràng, thái độ chân thành cởi mở, hành động gương mẫu, kiên quyết chống mọi biểu hiện chủ quan nóng vội, suy thoái tư tưởng.

Xây dựng uy tín người cán bộ là một trong những điểm cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ. Theo Người, cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của toàn dân ta. Người nhấn mạnh “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy. Nếu dây chuyền không tốt, không chạy thì động cơ dù tốt, dù chạy toàn bộ máy cũng tê liệt”. Người cán bộ có uy tín là người được dân tin phục, dân yêu, là người có đạo đức cách mạng. Chính vì thế, chữ tín theo quan niệm này không chỉ là sự thuyết phục bằng lời nói việc làm để cho mọi người tin ở mình mà điều quan trọng hơn là phải nói cái gì, làm như thế nào để gây dựng và giữ được niềm tin.

 Trong tất cả các công việc cần sự chỉ đạo của lãnh đạo thì các cán bộ luôn đi đầu, thực hiện trước để mọi người noi theo gương học tập.

Nói đi đôi với làm là một trong những phẩm chất sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho mọi thế hệ học tập và làm theo. Bác thường nhắc nhở: nói cái gì phải cho dân tin, nói và làm cho nhất quán, lời nói đi đôi với hành động, lý luận đi đôi với thực tiễn.

Tư tưởng của Người về “Nói đi đôi với làm” được thể hiện ở 3 điểm:

* Một là, nói phải đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không được xuyên tạc sự thật. Cán bộ, đảng viên phải nắm vững đường lối cách mạng của Đảng để thực hiện cho đúng, để tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân làm theo cho đúng. Phải rèn luyện bản lĩnh vững vàng để có niềm tin vào mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, trung thành với Đảng, với sự nghiệp cách mạng, bảo vệ nền độc lập dân tộc và xây dựng xã hội tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

* Hai là, nói đi đôi với làm, không được “nói một đàng làm một nẻo”. Theo Bác, lời nói phải đi đôi với việc làm, nói được làm được, sẽ mang lại hiệu quả lớn, được nhiều người hưởng ứng và làm theo. Khi đề ra công việc phải tránh cách nói chung chung, đại khái và khó hiểu. Khi nói cần phải cụ thể, thiết thực, từ nhỏ đến lớn, từ thấp đến cao, từ dễ đến khó, nói trước làm trước, không được nói nhiều làm ít hoặc nói mà không làm. Nếu chính mình tham ô mà bảo người liêm khiết, mình không làm việc nhưng hô hào người khác làm việc thì không được. Nếu nói rằng phải cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, mà bản thân lười biếng, không hoàn thành những công việc được giao, luôn tìm cách tham ô tiền của Nhà nước và nhân dân; sống xa hoa, lãng phí… thì những lời nói đó sẽ không có tác dụng giáo dục.

* Ba là, không được hứa mà không làm, lời hứa chỉ có giá trị khi đi liền với việc làm cụ thể. “Làm” ở đây chính là hành động, là hoạt động thực tiễn, là tổ chức thực hiện, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Người cho rằng, với trình độ giác ngộ và dân trí ngày càng cao, không phải cứ nghe cán bộ nói là quần chúng sẽ làm theo mà họ xem việc cán bộ làm. Cán bộ, đảng viên “cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh… phải thật thà nhúng tay vào việc”.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh được Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo gắn với Cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ Tập đoàn. Đặc biệt, sau khi có Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị  khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc với các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Tập đoàn. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Cuộc vận động, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong nghị quyết lãnh đạo thường kỳ của cấp ủy, chi bộ. Cấp ủy các cấp bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, xây dựng kế hoạch thực hiện gắn với cuộc vận động và chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức, xây dựng tiêu chí đánh giá; xác định rõ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị để mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm của người đảng viên trong thời kỳ mới.

Để phong trào đạt hiệu quả, thực chất đối với từng đơn vị, cán bộ, đảng viên, các cấp ủy đã đấy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức như: Quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết các cấp về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp với phong trào tự học tập, tự nghiên cứu của cán bộ, đảng viên; giáo dục truyền thống qua sinh hoạt chuyên đề ở cấp ủy, chi bộ; tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu, kể chuyện về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Từ những phong trào này đã đề xuất nhiều cách làm hay, hiệu quả nhất là trong thực hành tiết kiệm thời gian đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực ở từng cấp, từng tổ chức, cơ quan, đơn vị trong tinh thần năng động, sáng tạo trong lao động, đoàn kết, khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và phòng chống chạy chức, chạy quyền; nêu cao tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị trong Đảng bộ Tập đoàn.

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện việc đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo phải gương mẫu, nêu gương trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm.

Bổ sung nguồn quy hoạch trước mắt và lâu dài cho hệ thống chính trị trong toàn Tập đoàn, chuẩn bị nguồn nhân sự cán bộ cho Đại hội Đảng bộ Tập đoàn, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt Tập đoàn, các Tổng Công ty, Công ty, Ngân hàng. Đảm bảo tính kế thừa, ổn định và phát triển; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ tại đơn vị; đồng thời thực hiện bổ nhiệm đúng quy trình, quy định của Điều lệ Đảng, tuân thủ quy định của pháp luật; đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng trong công tác cán bộ, sát với tình hình thực tiễn của doanh nghiệp; đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Tập đoàn, các Tổng Công ty, Công ty, Ngân hàng phải đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, lãnh đạo quản lý và phát triển doanh nghiệp.

Tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung quy định, quy chế về công tác tổ chức, cán bộ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, quy định của Điều lệ Đảng và phù hợp với thực tế yêu cầu đổi mới công tác tổ chức, cán bộ của Tập đoàn.

Thực hiện Quy định 69-QĐ/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW, ngày 05/10/2018 của Ban Tổ chức Trung ương, triển khai thực hiện đề án sắp xếp, cơ cấu lại cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Đảng ủy Tập đoàn đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, nâng cao chất lượng cán bộ, cơ quan tham mưu giúp việc các mặt công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Tập đoàn.

Việc kiện toàn tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh Tập đoàn, trong thực hiện đề án tái cấu trúc Tập đoàn, phải đảm bảo sau tái cấu trúc các tổ chức quần chúng chính trị xã hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và Điều lệ của tổ chức mình; tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng; tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, trọng tâm là các phong trào thi đua lao động giỏi… đóng góp thiết thực hiệu quả vào hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát nhằm góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ Tập đoàn, chú trọng thực hiện kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên và công tác quản lý cán bộ, đảng viên trong tình hình mới.

Đảng ủy Tập đoàn cũng nhận định vẫn còn một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu về năng lực quản lý, điều hành; tầm nhìn và khả năng hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh còn hạn chế, chậm thích ứng với hội nhập kinh tế quốc tế; cơ cấu đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở một số doanh nghiệp còn chưa hợp lý, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ đạt tỷ lệ thấp. Những khuyết điểm, yếu kém nêu trên trong công tác cán bộ có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng chủ yếu do nguyên nhân chủ quan: việc cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định của Đảng về công tác cán bộ, quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên ở một số cấp ủy chưa kịp thời. Một số bộ phận đảng viên, cán bộ có biểu hiện thiếu tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng còn chưa đồng bộ, có nơi còn làm mang tính hình thức; công tác tự phê bình và phê bình vẫn còn tình trạng nể nang né tránh, ngại va chạm. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ vẫn còn hạn chế, bất cập.

Căn cứ Nghị quyết TW7 khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn quyết định ban hành Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mới.

Mục tiêu trong thời gian tới về công tác cán bộ của Tập đoàn nâng cao nhận thức và xác định vị trí, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy, doanh nghiệp trong lãnh đạo, thực hiện công tác cán bộ, quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Tập đoàn.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị trong Tập đoàn thực sự nêu cao tính Đảng, tinh thần trách nhiệm, ý thức tuân thủ pháp luật, có trình độ, năng lực chuyên môn cao, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đơn vị trong giai đoạn mới; xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp đảm bảo cơ cấu ba độ tuổi, cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ có đủ số lượng và chất lượng. Khắc phục tình trạng mất cân đối, thiếu đồng bộ trong công tác cán bộ, chuẩn bị tốt nguồn nhân sự thực hiện việc chuyển tiếp giữa các thế hệ cán bộ lãnh đạo quản lý trong đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy các cấp đáp ứng yêu cầu về chất lượng và số lượng cho giai đoạn trước mắt và các nhiệm kỳ tiếp theo trong toàn Đảng bộ Tập đoàn.

Về công tác quản lý cán bộ, đảng viên Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ban cán sự đảng các bộ, ngành, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trong công tác cán bộ theo chức năng, nhiệm vụ; bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện và ký mới quy chế phối hợp công tác theo quy định.

Các cấp ủy trong đảng bộ Tập đoàn triển khai thực hiện quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Đảng ủy Tập đoàn và cấp ủy mình, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định nhằm đảm bảo vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện có hiệu quả việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và phòng, chống chạy chức chạy quyền, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý cán bộ.

Cấp ủy đảng thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên thuộc chi bộ, đảng bộ mình về lập trường, quan điểm, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành chính sách và pháp luật Nhà nước, phẩm chất, đạo đức, lối sống, quan hệ với quần chúng; thực hiện nghiêm quy định của Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Hàng năm, cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình; chi bộ nhận xét, đánh giá, xếp loại đảng viên; tiếp tục thực hiện tốt quy định của Bộ Chính trị về giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo chi bộ và cấp ủy có thẩm quyền về việc công tác, học tập ở nước ngoài, việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ theo quy định.

Thực hiện đúng quy định và quy trình, thủ tục chuyển sinh hoạt đảng; nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; đồng thời tiến hành rà soát, sàng lọc và đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo đúng quy định của Trung ương.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý cán bộ, đảng viên gắn với thủ tục cải cách hành chính trong công tác cán bộ, nhất là trong việc quản lý hồ sơ cán bộ, hồ sơ đảng viên; xây dựng và thực hiện quy trình, thủ tục về công tác đảng vụ rõ ràng, ngắn gọn, đầy đủ, chính xác và kịp thời.

Về công tác cán bộ các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy quán triệt và thực hiện đúng các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, của Đảng ủy Khối và cấp ủy mình về công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung quy định:

* Phân cấp quản lý cán bộ, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng đơn vị theo hướng xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định của Đảng.

* Tiêu chuẩn chức danh cán bộ và tiêu chí đánh giá cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh, theo vị trí làm việc, hiệu quả công việc và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị.

* Về nhận xét, đánh giá cán bộ đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, khắc phục tình trạng dân chủ, hình thức.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Tập đoàn lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục bổ sung quy hoạch cấp ủy, quy hoạch cán bộ chủ chốt nhiệm kỳ hiện tại và các nhiệm kỳ tiếp theo đảm bảo tính kế thừa, phát triển và chuyển tiếp giữa các thế hệ; lấy quy hoạch cấp ủy làm cơ sở cho quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý; quy hoạch người đứng đầu doanh nghiệp phải đồng bộ với quy hoạch người đứng đầu cấp ủy theo quy định 69-QĐ/TW của Ban Bí thư để bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, khắc phục tình trạng hẫng hụt, bị động nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp.

Các cấp ủy trong Đảng bộ Tập đoàn đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo quy hoạch và theo chức danh cán bộ. Đặc biệt chú trọng phát triển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ; xây dựng quy định chế độ học tập bắt buộc, nhất là học tập lý luận chính trị đối với từng đối tượng cán bộ. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải thiết thực phù hợp với yêu cầu từng đối tượng cán bộ, chú trọng cập nhật kiến thức mới về tư duy, tầm nhìn chiến lược, nhận định và giải pháp ứng phó giải quyết các vấn đề mới phát sinh trong đơn vị và thực hiện các chủ trương, nghị quyết của cấp trên.

Các cấp ủy lãnh đạo, thực hiện quy định về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giữa các cấp trong đơn vị; kết hợp bố trí, sắp xếp hợp lý đội ngũ cán bộ các cấp nhằm phát huy có hiệu quả năng lực của đội ngũ cán bộ, khắc phục tình trạng khép kín, cục bộ, nơi thừa, nơi thiếu; cán bộ trẻ, cán bộ nữ cần được quan tâm luân chuyển để tạo điều kiện rèn luyện, thử thách qua thực tiễn.

Việc bổ sung cấp ủy viên, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức đảng, doanh nghiệp và thực hiện đúng các quy định của Đảng, Nhà nước, đáp ứng yêu cầu cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. Kịp thời kiện toàn, bổ sung cấp ủy viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy ở những nơi còn khuyết; không bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển công tác, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ đang trong thời gian thi hành kỷ luật, đang xem xét xử lý kỷ luật, hoặc có liên quan đến vụ việc đang trong thời gian thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền mà chưa được kết luận rõ ràng.

Lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp lại đội ngũ cán bộ trong các đơn vị theo hướng giảm số lượng, nâng cao chất lượng, có cơ cấu hợp lý và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Thông qua việc đánh giá cán bộ, kịp thời sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ được đánh giá làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định, hoặc được đánh giá yếu về mặt năng lực, phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp, không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cấp ủy, đơn vị.

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo hướng nắm chắc lịch sử chính trị và tập trung vào các vấn đề chính trị hiện nay; không xem xét quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử khi chưa có kết luận về tiêu chuẩn chính trị của cấp ủy có thẩm quyền.

Các cấp ủy trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách tạo môi trường làm việc thuận lợi, đi đôi với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong đơn vị. Thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng của người lao động, cán bộ lãnh đạo, quản lý phù hợp với cơ chế thị trường và theo đúng các quy định của Đảng và Nhà nước.

Cấp ủy các cấp thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố cơ quan tham mưu và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ thực sự trong sạch, chuyên nghiệp; xây dựng mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu về công tác tổ chức cán bộ theo hướng tinh gọn, tránh chồng chéo, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo đúng quy định 69-QĐ/TW Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Cơ quan tổ chức của Đảng ủy trực tiếp tham mưu thực hiện đầy đủ chức năng, báo cáo thường trực cấp ủy, Ban thường vụ cấp ủy về công tác cán bộ.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII vể chiến lược thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK ngày 06/12/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ đến năm 2020 và các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác cán bộ, các cấp ủy. Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã nhận định tình hình và nguyên nhân công tác cán bộ, từ đó tổ chức đảng trong Đảng bộ Tập đoàn đã chủ động lãnh đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ về công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên; nội dung, phương pháp, cách làm có nhiều đổi mới, dần đi vào nền nếp.

Nhìn chung đội ngũ cán bộ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Đảng bộ Tập đoàn có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; có tư duy đổi mới, chịu khó học tập nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ; có ý thức tự giác trau dồi kiến thức thực tiễn về quản lý kinh tế, quản trị doanh nghiệp, thích ứng với cơ chế thị trường; có ý chí vươn lên, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ trẻ được tăng cường, có trình độ đào tạo cơ bản, có kiến thức, trình độ, năng lực, chuyên môn cao, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và công tác xây dựng Đảng của doanh nghiệp, đơn vị trong tình hình mới.

Công tác cán bộ, quản lý đội ngũ cán bộ trong Đảng bộ Tập đoàn đã bám sát các quan điểm, nguyên tắc của Đảng, đảm bảo đúng quy định và đạt được những kết quả quan trọng. Đảng bộ Tập đoàn đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận, rà soát, sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới các quy định, quy chế về công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên. Quy trình công tác cán bộ được triển khai thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, công khai, minh bạch, khoa học, dân chủ và đúng quy định của Đảng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới được coi trọng, đào tạo bồi dưỡng gắn với chức danh, quy hoạch và bố trí, sắp xếp cán bộ. Nắm bắt và giải quyết vấn đề tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động, đảm bảo việc làm, thu nhập và giữ gìn sự đoàn kết trong đơn vị; để cán bộ, đảng viên, người lao động trong Tập đoàn luôn tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính sách điều hành của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, cố gắng nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành mục tiêu Petrolimex hướng tới trở thành một Tập đoàn năng lượng có quy mô lớn vươn ra tầm quốc tế, cung cấp các sản phẩm năng lượng sạch, tái tạo, thân thiện với môi trường cho xã hội, dựa trên nền tảng doanh nghiệp quản trị minh bạch, chuyên nghiệp theo chuẩn mực quốc tế và áp dụng khoa học công nghệ, tự động hóa trong hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ khách hàng để ứng dụng được các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 trên toàn cầu./.

Nguyễn Thị Ngọc Trâm - Chi bộ Ban Pháp chế và Kiểm tra Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

.
.
.
.