.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019:

Đổi mới ứng dụng giáo dục 4.0 trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và đoàn viên thanh niên

Thứ Bảy, 26/10/2019|12:51

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng khẳng định: “Công tác xây dựng Đảng về chính trị trước tình hình mới tiếp tục được coi trọng. Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới; chống giáo điều, bảo thủ, trì trệ hoặc chủ quan, nóng vội. Coi trọng giữ vững bản chất giai cấp công nhân và các nguyên tắc hoạt động của Đảng… Chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận có bước được nâng lên. Công tác tư tưởng được coi trọng và tăng cường, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội…”.

Ứng dụng công nghệ 4.0 trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và đoàn viên thanh niên

Như vậy, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên phải được đặt lên hàng đầu, có sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của các cấp ủy đảng từ Trung ương tới địa phương. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên quan tâm tới nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về lý luận chính trị, thông tin thời sự, chính sách. Đồng thời, coi trọng đấu tranh phê phán những quan điểm, nhận thức sai trái - nguyên nhân chủ yếu dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận.

Chất lượng, hiệu quả giáo dục chính trị, tư tưởng không ngừng được nâng lên, ý thức rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên được đặc biệt coi trọng. Việc học tập các môn lý luận chính trị về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được đưa vào giảng dạy ở tất cả các cấp học, bậc học trong hệ thống giáo dục của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội. Các chương trình được biên soạn phù hợp với từng đối tượng, như chương trình bồi dưỡng cán bộ, đảng viên ở cơ sở thực hiện trong cả nước.

Đặc biệt, trong thời đại công nghiệp 4.0, vạn vật kết nối internet, thông tin bùng nổ, vì vậy quá trình trao truyền tri thức, kinh nghiệm giữa con người với con người cũng cần có sự thay đổi cho phù hợp. Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đã khẳng định: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. Đổi mới chương trình, nội dung giáo dục theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ và ngành nghề. Đa dạng hóa nội dung, tài liệu học tập, đáp ứng yêu cầu của các bậc học, các chương trình giáo dục, đào tạo và nhu cầu học tập suốt đời của mọi người”.  Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đã cho thấy quan điểm của Đảng trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo đang từng bước đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng này. Thời đại công nghiệp 4.0 đòi hỏi một nền giáo dục 4.0. Tuy vậy, việc chuyển đổi nền giáo dục sao cho phù hợp với thời đại công nghiệp 4.0 là một điều không dễ dàng.

Hiện nay các thế lực thù đich, phản động đang triệt để sử dụng không gian mạng để thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng. Chúng triệt để sử dụng các trang web, blog, trang mạng xã hội đăng tải các bài viết, hình ảnh, clip với nội dung xuyên tạc tình hình chính trị trong nước, nói xấu chế độ, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phản bác chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vu cáo Việt Nam vi phạm tự do, dân chủ, nhân quyền, đàn áp tôn giáo, dân tộc, gây chia rẽ mối quan hệ giữa nhân dân với chính quyền, với Đảng, giảm sút niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lợi dụng các sự kiện chính trị trong nước và các vụ việc phức tạp để kêu gọi tụ tập đông người, kích động người dân xuống đường tuần hành, biểu tình, gây rối an ninh, trật tự, gây bạo loạn, lật đổ chính quyền nhân dân.

Trước thực trạng đó, việc phát triển cổng thông tin chính thức về công tác giáo dục chính trị sẽ thực sự tạo ra bộ lọc tốt nhất, có kiểm soát, thúc đẩy tính tự giác và tích cực học tập chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và đoàn viên thanh niên. Các nội dung học tập cần được số hóa, tổ chức khoa học để cán bộ, đảng viên có thể lựa chọn nội dung học tập, thời điểm học tập và địa điểm học tập phù hợp với thực tiễn tại đơn vị mình đang học tập và công tác. Hệ thống học tập được số hóa cũng giúp việc đánh giá có tính thích ứng hơn, cung cấp phản hồi về hiệu quả học tập cùng với gợi ý cho các nội dung học tập tiếp theo. Đặc biệt với ứng dụng công nghệ 4.0, cán bộ, đảng viên có thể truy cập vào kho tư liệu video về hàng loạt các hoạt động của các đơn vị, minh họa cho các nội dung triển khai các chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, trên cơ sở đó có thể học tập, trao đổi để ứng dụng một cách có sáng tạo, phù hợp với thực tiễn tại đơn vị mình.

Ứng dụng công nghệ 4.0 giúp việc học tập chính trị và tư tưởng được kết nối liên tục, vượt qua sự giới hạn về không gian, thời gian, thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, chuyển từ hình thức tiếp nhận thông tin thụ động sang hình thức học tập chủ động, tiếp cận được nguồn thông tin chất lượng, tự giác tìm hiểu, nghiên cứu, tích cực chia sẻ những thông tin về hoạt động của bản thân, của đơn vị mình. Một kênh ứng dụng trực tuyến với ID duy nhất của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên trên điện thoại, máy tính gắn với thương hiệu của đơn vị mình sẽ thực sự kết nối thu hút được cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, tạo nên một mạng xã hội chính thức phục vụ công tác giáo dục chính trị và tư tưởng, nâng cao số lượng và chất lượng thông tin chia sẻ chính thức, có ích, đẩy lùi không gian mạng của các thông tin phi chính thức, xấu và độc hại.

Hiện nay, tình hình trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, những yếu kém trong quản lý kinh tế, sự phân hóa giầu nghèo, tồn tại một số điểm nóng, bức xúc xã hội, khiếu kiện về đất đai, môi trường chậm được giải quyết, tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên còn diễn biến phức tạp; sự chống phá của các thế lực thù địch, nhất là sử dụng mạng xã hội, facebook, tác động của mặt trái kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, những diễn biến phức tạp về tình hình biển Đông… đòi hỏi công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên trong điều kiện mới phải được quan tâm hơn nữa, đổi mới cả về nội dung, phương thức thực hiện. Đổi mới ứng dụng giáo dục 4.0 trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và đoàn viên thanh niên sẽ mang lại những hiệu quả tích cực.

Nâng cao công tác phát triển đảng trong Đoàn thanh niên

Đoàn Thanh niên đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra môi trường hoạt động, giúp phát hiện ra những nhân tố tiêu biểu, phù hợp đã được rèn luyện, trưởng thành về nhận thức và hành động, trở thành đoàn viên ưu tú, đủ phẩm chất để giới thiệu vào Đảng. Để có thể làm tốt công tác phát triển Đảng, Đoàn thanh niên phải nắm vững và vận dụng đúng đắn các quan điểm, nguyên tắc, phương châm, phương hướng, quy định của Đảng về công tác này; giải quyết tốt các mối quan hệ giữa số lượng với chất lượng, giới thiệu với củng cố, giới thiệu với giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện đoàn viên, giới thiệu với sàng lọc đoàn viên. Để nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng, Đoàn thanh niên cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau:

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác phát triển đảng.

Phải có nhận thức đúng; nắm vững phương châm, quan điểm và quy trình phát triển đảng cũng như các nội dung mới về tiêu chuẩn đảng viên trong thời kỳ mới; khắc phục tình trạng tiến hành công tác phát triển Đảng mang nặng tính chủ quan, phiến diện; quy trình, thủ tục không được tuân thủ nghiêm túc, còn tùy tiện, giản đơn.

Hai là, chủ động làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng nguồn đoàn viên ưu tú giới thiệu vào Đảng.

Đây là giải pháp quan trọng nhưng còn bộc lộ những bất cập, lúng túng, bị động. Một đoàn viên tốt, có động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn, nếu không được sự quan tâm trong việc bồi dưỡng, rèn luyện để giới thiệu kết nạp thì ý chí, động cơ phấn đấu có thể bị mai một, mất đi cơ hội đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Công tác tạo nguồn phải bắt đầu từ việc xác định kế hoạch, lựa chọn đúng đối tượng phù hợp với kế hoạch phát triển đảng mà cấp ủy đã xác định, lựa chọn đối tượng để đưa vào nguồn bồi dưỡng, thử thách. Yêu cầu lựa chọn phải chính xác, mang tính toàn diện cả về cơ cấu thành phần, lai lịch chính trị, động cơ phấn đấu; khắc phục việc lựa chọn theo ý chí chủ quan hoặc chỉ làm cho xong kế hoạch. Bên cạnh việc lựa chọn đúng phải làm tốt các bước tiếp theo như bồi dưỡng nhận thức về Đảng, giác ngộ về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, giao nhiệm vụ, thử thách, định hướng hoạt động thực tiễn,… để đoàn viên luôn xác định đúng đắn động cơ phấn đấu vào Đảng, quá trình phấn đấu rèn luyện diễn ra bền bỉ, vững vàng. Khi đoàn viên đã có nhận thức tốt, có quá trình phấn đấu đạt đủ tiêu chuẩn của người đảng viên theo quy định thì chủ động có kế hoạch giới thiệu kết nạp quần chúng vào Đảng. Làm tốt khâu này trong quy trình phát triển đảng sẽ góp phần khắc phục tư tưởng bè phái, cục bộ, chủ quan, đồng thời ngăn chặn những người cơ hội, thực dụng chui vào hàng ngũ của Đảng.

Ba là, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy trình phát triển Đảng.

Để thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy trình, thủ tục, hướng dẫn về công tác phát triển Đảng, cần thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn cụ thể cán bộ, đoàn viên trong công tác phát triển Đảng. Quy trình, thủ tục phát triển Đảng được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc sẽ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, ngăn chặn những phần tử cơ hội vào hàng ngũ của Đảng. Cần thường xuyên, tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình, thủ tục phát triển đảng, kịp thời rút kinh nghiệm, chấn chỉnh nếu thực hiện chưa tốt.

Bốn là, kết hợp chặt chẽ giữa giới thiệu kết nạp đảng viên với giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và sàng lọc đoàn viên ưu tú.

Đoàn viên mới được giới thiệu kết nạp cần tiếp tục được giáo dục, rèn luyện, thử thách, qua đó để tôi luyện và tự khẳng định mình. Thực tế những năm qua, ở không ít đoàn viên mới sau khi được giới thiệu kết nạp và được kết nạp đã xuất hiện tư tưởng thỏa mãn, dừng lại, phai nhạt mục tiêu, lý tưởng... Đây là một nguyên nhân làm giảm vai trò của Đoàn thanh niên trong công tác phát triển Đảng.

Do đó, Đoàn thanh niên thực hiện chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc tiếp tục bồi dưỡng, rèn luyện và thử thách đoàn viên; tin tưởng, mạnh dạn giao những nhiệm vụ yêu cầu đòi hỏi cao hơn, qua đó để đoàn viên tiếp tục tự vươn lên, tự khẳng định mình đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn người đảng viên như Điều lệ Đảng quy định.

Lê Huy Việt
Bí thư ĐTN Agribank Chi nhánh Sở giao dịch

.
.
.
.