.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019:

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tư tưởng tại các tổ chức cơ sở đảng trong tình hình mới hiện nay

Thứ Năm, 10/10/2019|16:47

Từ thực tiễn quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay cho thấy, trên cương vị của một Đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội, nhiệm vụ, trách nhiệm của Đảng hết sức nặng nề. Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam đã có các đánh giá sâu sắc công tác xây dựng Đảng, theo đó bốn nguy cơ mà Đảng ta chỉ ra vẫn còn tồn tại, có mặt diễn biến phức tạp. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham những lãng phí chưa bị đẩy lùi. Một số mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị chuyển biến chậm.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng cộng sản Việt Nam cũng đã xác định một trong số các nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu đó là: tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Có thể nói, trong xây dựng chỉnh đốn Đảng, công tác tư tưởng là một bộ phận đặc biệt quan trọng trong hoạt động của Đảng nhằm xây dựng, bồi đắp nền tảng chính trị, tuyên truyền, giáo dục, động viên và tổ chức nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng, khẳng định vai trò tiên phong của Đảng.

Tại các tổ chức cơ sở Đảng, công tác tư tưởng là nhiệm vụ của tất cả đảng viên, của cấp ủy, đồng chí bí thư cấp ủy nhằm tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhằm tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân; cổ vũ, động viên tinh thần sáng tạo cách mạng của nhân dân, đấu tranh chống các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng, góp phần xây dựng nền văn hóa và con người mới xã hội chủ nghĩa, quảng bá hình ảnh tươi đẹp của đất nước, con người Việt Nam ra cộng đồng quốc tế.

Công tác tư tưởng của Đảng bao gồm ba bộ phận chủ yếu đó là công tác lý luận; công tác tuyên truyền và cổ động; công tác văn hóa - văn nghệ. Công tác lý luận là trách nhiệm và hoạt động của toàn Đảng, chủ yếu thuộc về cấp chiến lược. Tại các tổ chức cơ sở đảng, công tác tuyên truyền và cổ động, giữ vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, có nhiệm vụ truyền bá rộng rãi, kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; cổ vũ, động viên tinh thần sáng tạo cách mạng của nhân dân, đấu tranh chống các thế lực phản động trên mặt trận tư tưởng… Công tác văn hóa - văn nghệ có nhiệm vụ, thông qua những giá trị văn hóa, những hình tượng nghệ thuật, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tinh thần yêu nước, yêu chế độ, tôn kính Đảng, giáo dục truyền thống dân tộc, truyền thống cách mạng, giáo dục đạo đức, thẩm mỹ góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và đấu tranh chống các quá trình xâm hại văn hóa.

Để nâng cao chất lượng công tác tư tưởng của Đảng, các tổ chức cơ sở Đảng cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau đây:

Trước tiên, nâng cao nhận thức của các tổ chức Đảng và đảng viên, đặc biệt là của các cấp ủy, chi bộ Đảng và người đứng đầu tổ chức Đảng về vai trò của công tác tư tưởng, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác tư tưởng nhằm tạo sự đồng thuận và nhất trí cao trong tư tưởng và hành động.

Đổi mới hình thức, cách thức tiến hành công tác tư tưởng. Về nội dung công tác tư tưởng phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị. Phát triển các hình thức, kênh tuyên truyền phù hợp với đặc điểm của các tổ chức cơ sở Đảng. Tiến hành đồng thời công tác chính trị tư tưởng với công tác tổ chức, cán bộ và công tác thi đua, khen thưởng. Thông tin phải kịp thời để định hướng, giáo dục chính trị tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây” là cơ bản, chiến lược, lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Thực hiện tốt phương châm “Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Qua đó, tạo hiệu ứng tác động lan tỏa trong các cơ quan báo chí và toàn xã hội.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên truyền, tăng cường cơ sở vật chất - kỹ thuật cho công tác tư tưởng đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Đặc biệt trong bối cảnh các mạng xã hội, diễn đàn trên internet đã phát triển không ngừng và gắn kết sâu rộng vào đời sống, sinh hoạt hàng ngày của mọi người, phạm vi tuyên truyền, thông tin cả trong và ngoài nước, cả bằng tiếng Việt và ngoại ngữ.  

Đẩy mạnh tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Công tác chính trị, tư tưởng của các tổ chức cơ sở Đảng cần phải kịp thời, sâu sát, tránh bệnh hình thức. Việc nắm tình hình và định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên, phải kịp thời và chủ động.

Xây dựng các kế hoạch, chương trình, tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ nhằm giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục đạo đức và thẩm mỹ cho cán bộ, đảng viên.

Trên đây là một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tư tưởng tại các tổ chức cơ sở đảng trong tình hình mới hiện nay.

Chi bộ Ban QLCB & DVHH

Đảng bộ TCT Hàng hải Việt Nam

 

.
.
.
.