.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019:

Giữ vững và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy trong doanh nghiệp Nhà nước sau khi hợp nhất với cơ quan chuyên môn

Thứ Năm, 24/10/2019|17:35

Căn cứ Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 13/2/2017 và Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW ngày 05/10/2018, các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối tiến hành hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy cấp trên cơ sở với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Việc hợp nhất không đơn thuần là sắp xếp một cách cơ học, một quá trình tái cơ cấu toàn diện vì mục tiêu phát triển bền vững dưới sự lãnh đạo của đảng, của cấp ủy tại doanh nghiệp.

Căn cứ Điều 12, Quy định số 69-QĐ/TW ngày 13/2/2017 của Ban Bí thư (khóa XII) về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối; Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy cấp trên cơ sở với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối (sau đây gọi chung là doanh nghiệp nhà nước).

Việc hợp nhất nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp; bảo đảm cho cấp ủy thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Đồng thời hợp nhất sẽ giúp tổ chức bộ máy của cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng với cơ quan chuyên môn trong doanh nghiệp tinh gọn, không trùng lắp chức năng, nhiệm vụ, giảm bớt những quy trình trung gian, nâng cao chất lượng tham mưu.

Theo đó, Ban Tổ chức đảng ủy hợp nhất với cơ quan chuyên môn làm công tác tổ chức nhân sự của doanh nghiệp; Ban Tuyên giáo đảng ủy hợp nhất với cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp cho phù hợp; Cơ quan Ủy ban Kiểm tra đảng ủy hợp nhất với cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp; Văn phòng đảng ủy hợp nhất với cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp nhà nước phải hoàn thành hợp nhất chậm nhất trong quý II/2019.

Để phát huy ý nghĩa của việc hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc đảng ủy trong doanh nghiệp Nhà nước cũng như giữ vững hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc; sau khi hợp nhất doanh nghiệp vẫn cần luôn quán triệt nguyên tắc xây dựng Đảng là then chốt, phát triển doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm. Trên cơ sở đó ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan hợp nhất cho phù hợp thực tiễn công tác và có tính tổng quát, gắn kết nhiệm vụ chính trị với nhiệm vụ kinh tế. Việc xây dựng chức năng, nhiệm vụ của cơ quan hợp nhất đảm bảo hoạt động hiệu quả, tránh được sự cồng kềnh, chồng chéo so với mô hình thực trạng; bộ máy cơ quan tham mưu giúp việc chung tạo sức mạnh tổng hợp, thống nhất, từng bước tinh giản nhân sự; việc cơ cấu lại đội ngũ nhân sự có tính chuyên môn hóa cao hơn, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu, triển khai các hoạt động của bộ máy. Bộ máy tổ chức hợp nhất được triển khai sẽ tiết kiệm được nhiều kinh phí, cơ sở vật chất do thực hiện dùng chung phòng làm việc, nhân viên và tổ chức chung các hoạt động.

Cùng với tổ chức bộ máy, việc quan trọng nữa là bố trí cán bộ có đủ năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác Đảng và công tác chuyên môn của doanh nghiệp. Việc phân công công tác trong cơ quan hợp nhất cần phải rõ ràng, cụ thể và có sự tách bạch giữa các mảng nghiệp vụ, tránh chồng chéo. Bản thân người được phân công trong tổ chức hợp nhất phải luôn nhận thức rõ vị trí cũng như công việc mình đang làm, không để nhầm lẫn giữa quy trình nghiệp vụ của  đảng và quy trình nghiệp vụ chính quyền.

Công tác nghiệp vụ đảng trong cơ quan hợp nhất phải liên hệ, gắn kết chặt chẽ với cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy cấp trên; đồng thời giữ mối quan hệ phối hợp đồng bộ với các phòng ban chức năng trong doanh nghiệp. Người thực hiện công tác tham mưu, giúp việc đảng ủy phối hợp với bộ phận chức năng của doanh nghiệp để triển khai thực hiện nhiệm vụ tham mưu thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách có liên quan đến công tác sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Người thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tạo điều kiện, hỗ trợ để cùng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đối với hồ sơ, tài liệu của cơ quan hợp nhất vẫn có sự tách biệt thành hai phông tài liệu là tài liệu đảng ủy và tài liệu doanh nghiệp. Việc lập hồ sơ, sắp xếp, biên mục, thống kê đầy đủ tài liệu theo đúng quy định của Luật lưu trữ sẽ giúp khai thác hiệu quả giá trị tài liệu lưu trữ, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc. Tài liệu lưu trữ phông Đảng ủy cần được nộp lưu vào Lưu trữ cơ quan theo định kỳ để bảo quản an toàn và quản lý thống nhất tài liệu của doanh nghiệp.

Trong công tác tham mưu, giúp việc, cơ quan hợp nhất tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo và phát huy tính tiên phong của đảng. Bước vào giai đoạn phát triển mới, trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, để nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ lãnh đạo của cấp ủy; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, cơ quan hợp nhất cần xác định nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu và thông tin, phục vụ lãnh đạo, từng bước hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy doanh nghiệp.

Việc hợp nhất không đơn thuần là sắp xếp một cách cơ học với “bình mới rượu cũ” mà là một quá trình tái cơ cấu toàn diện vì mục tiêu phát triển bền vững dưới sự lãnh đạo của đảng, của cấp ủy tại doanh nghiệp. Cơ quan hợp nhất cần phải xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể để đạt mục tiêu giữ vững và nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy và lãnh đạo doanh nghiệp./.

Nguyễn Thị Phương Dung - Văn phòng Tập đoàn VRG

.
.
.
.