.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019:

Học Bác về công tác cán bộ nhằm nâng cao chất lượng tự đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên tại Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Hải Dương – Hưng Yên trong giai đoạn hiện nay

Chủ Nhật, 27/10/2019|10:29

Công tác cán bộ luôn đóng vai trò rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định tới chất lượng và hiệu quả mọi công việc. Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định công tác cán bộ là khâu quan trọng nhất, là khâu then chốt trong sự nghiệp cách mạng. Bác Hồ đã chỉ rõ “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của công tác cán bộ, là yêu cầu khách quan trong xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng hợp lý, cơ cấu đồng bộ, chất lượng cao kết hợp với đào tạo, bồi dưỡng, tự đào tạo, bồi dưỡng là yếu tố quan trọng trong công tác cán bộ.

Trong từng thời kỳ, mỗi giai đoạn đều cần đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ, giai đoạn đó. Hiện nay, đất nước đang tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa, tạo được nền tảng vững chắc để sớm trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Để thực hiện được yêu cầu nhiệm vụ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, nhân tố quan trọng quyết định hàng đầu là phải xây dựng được một đội ngũ cán bộ có trình độ chính trị, phẩm chất đạo đức, có tài năng. Bởi, nếu không có đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu thì đường lối, chính sách có đúng mấy cũng khó hoặc không trở thành hiện thực. Mặt khác, yêu cầu nhiệm vụ của đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước là căn cứ để Đảng ta đề ra tiêu chuẩn cán bộ, xây dựng nội dung, phương hướng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xem xét, đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ.

Các cấp ủy Đảng là chủ thể quyết định thành công của công tác cán bộ, những vấn đề về chủ trương chính sách, đánh giá, bố trí, sử dụng, điều động, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật cán bộ nhất thiết phải do cấp ủy quyết định theo đa số. Thực hiện chính sách cán bộ thông qua các tổ chức và đội ngũ đảng viên theo đúng quy trình, quy chế và điều lệ đoàn thể của các tổ chức trong hệ thống chính trị, Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trách nhiệm của các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị.

Để không bị “tụt hậu” với xu hướng của thời đại và của đất nước, Đảng bộ Chi nhánh NHPTKV Hải Dương - Hưng Yên nhất thiết phải xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên có tư tưởng chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức trong sáng để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị của đơn vị không chỉ ở hiện tại mà còn sẵn sáng đáp ứng những yêu cầu cao hơn trong tương lai. Nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố đảm bảo cho sự thành công các nhiệm vụ của Đảng bộ của Chi nhánh NHPT Khu vực Hải Dương - Hưng Yên nói riêng và của hệ thống NHPT Việt Nam nói chung phải thực hiện. Vì vậy, việc tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên tại Đảng bộ trong thời gian tới có ý nghĩa rất quan trọng và cần thiết để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Được thành lập theo Quyết định số 610/QĐ-ĐU, ngày 24/4/2015 của Đảng ủy Ngân hàng Phát triển (NHPT) Việt Nam, Đảng bộ cơ sở Chi nhánh NHPT Khu vực Hải Dương - Hưng Yên có vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của NHPT Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hải Dương và tỉnh Hưng Yên.

Trong giai đoạn hiện nay, NHPT tiến hành tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu, nhiệm vụ mà Chi nhánh thực hiện giảm nhiều, việc triển khai cho vay theo đối tượng mới khó, những việc tồn đọng cần giải quyết dứt điểm lại tăng lên. Bên cạnh sự lãnh đạo tập trung, kiên quyết của Đảng ủy và lãnh đạo Chi nhánh, đòi hỏi cần phải có đội ngũ cán bộ có năng lực, kinh nghiệm công tác, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Thời gian qua, công tác tự đào tạo và bồi dưỡng cán bộ được Đảng ủy Chi nhánh quan tâm, thực hiện; đã lãnh đạo, chỉ đạo Chi nhánh thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ bằng các Nghị quyết, chương trình hành động và Chi nhánh triển khai đến các phòng nghiệp vụ. Công tác tự đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã bám sát vào tiêu chuẩn nghiệp vụ theo yêu cầu và quy định của NHPT Việt Nam. Đảng ủy, lãnh đạo Chi nhánh luôn quan tâm và tạo điều kiện về thời gian, hỗ trợ về kinh phí để các cán bộ tích cực tham gia học tập nghiệp vụ nâng cao trình độ chuyên môn (bổ sung văn bằng hai, học thạc sỹ), lý luận chính trị cho các cán bộ, đảng viên theo các hình thức khác nhau. Đã cử các cán bộ, đảng viên đúng thành phần, đúng đối tượng tham gia đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về các cơ chế, chính sách của nhà nước có liên quan đến hoạt động của Ngân hàng Phát triển. Đồng thời Đảng ủy, lãnh đạo Chi nhánh luôn tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên tham gia các lớp nâng cao trình độ lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước, ngoại ngữ, tin học và các kiến thức khác.

Đơn vị cũng đã xây dựng kế hoạch tự nghiên cứu, học tập nghiệp vụ hàng tuần, tổ chức thảo luận tại các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ, các phòng qua đó giúp các cán bộ, đảng viên, nắm bắt những kiến thức mới, học tập lẫn nhau, nâng cao trình độ chuyên môn, nhận thức và giáo dục đạo đức cách mạng cho đảng viên. Việc triển khai công tác tự đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ, các phòng nghiệp vụ được lãnh đạo quan tâm và tổ chức triển khai thực hiện tốt.

Các Chỉ thị, Nghị quyết, đường lối chủ trường của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước và chính sách mới được ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung của NHPT đều được phổ biến, quán triệt kịp thời cho cán bộ, đảng viên. Sau khi học tập, nghiên cứu, thực hiện thảo luận để thống nhất triển khai thực hiện.

Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có ý thức trách nhiệm, tích cực tự học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cũng như tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đã chủ động nghiên cứu, học tập và thực hiện nghiêm túc các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của ngành.

Nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy, lãnh đạo Chi nhánh trong thời gian qua, chất lượng cán bộ của Đảng bộ, Chi nhánh được duy trì và nâng cao. Về đào tạo chuyên môn: Tính đến thời điểm 30/9/2019 tổng số lao động của Chi nhánh là 61 người, trong đó số lượng đảng viên là 43 đồng chí chiếm 70,5 %. Đa số cán bộ, viên chức của Đảng bộ được đào tạo bài bản: 37 cán bộ có trình độ Đại học, 16 đồng chí có trình độ thạc sỹ; Hầu hết cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có trình độ B tiếng Anh và có trình độ tin học cơ sở trở lên. Về bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước: 34 đồng chí được đào tạo bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, 02 đồng chí được đào tạo bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính. Về lý luận chính trị: 05 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 01 đồng chí có trình độ cử nhân và 02 đồng chí có trình độ trung cấp lý luận chính trị. Hàng năm, khi Đảng ủy NHPT Việt Nam tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, Chi nhánh cử các cán bộ tham gia đầy đủ và đạt kết quả tốt.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ (bao gồm các đồng chí trong Đảng ủy, Chi ủy và đội ngũ cán bộ chủ chốt) có thời gian công tác và có kinh nghiệm thực tiễn trong tổ chức điều hành và lãnh đạo đơn vị, được rèn luyện thử thách trong công việc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt tình dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có phẩm chất đạo đức, thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước, biết vận dụng và cụ thể hóa chủ trương của Đảng ủy cấp trên vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể của Đảng bộ, của Chi nhánh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả các năm, Đảng ủy và Chi nhánh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tự đào tạo và bồi dưỡng tại đơn vị vẫn còn một số hạn chế: Trong triển khai phổ biến, quán triệt các chủ trương đường lối của Đảng đôi lúc còn lúng túng, các báo cáo viên tại các Hội nghị quán triệt là đảng viên, cán bộ của Đảng bộ Chi nhánh chưa có nhiều thông tin mang tính hệ thống, thực tiễn, thời sự để truyền đạt tới cán bộ, đảng viên.

Nội dung, chương trình tự đào tạo, bồi dưỡng của Đảng bộ, Chi nhánh chưa có nhiều tình huống thực tiễn; đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng thực thi công việc chưa được quan tâm nhiều. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chưa thực sự gắn với công tác đánh giá cán bộ, công tác thi đua khen thưởng…

Công tác tự đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục. Nhất là giai đoạn hiện nay, khi nhiệm vụ giảm xuống, chủ yếu là giải quyết các vấn đề tồn đọng, khó khăn trong khi các chế độ chính sách thường xuyên thay đổi đòi hỏi cán bộ phải thường xuyên cập nhật, trao đổi để hiểu và thực hiện đúng, phù hợp với chỉ đạo của Ngành và Chi nhánh.

Từ những phân tích, đánh giá trên, để nâng cao chất lượng công tác tự đào tào, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu của quá trình xây dựng Đảng bộ NHPT Việt Nam và hệ thống vững mạnh, hiện đại, thực hiện tốt nhiệm vụ tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu, phát huy kết quả tích cực, khắc phục hạn chế, xin đề xuất một số giải pháp thực hiện tại Đảng bộ Chi nhánh như sau:

Đối với Đảng ủy, Chi nhánh: Một là, cần tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Xác định rõ việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, là quy luật phát triển của Đảng, là chỉ tiêu phấn đấu quan trọng của Đảng bộ.

Hai là, tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý cán bộ, đảng viên; chủ động ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình quốc tế và trong nước, âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch để nâng cao cảnh giác cách mạng, tăng sức “đề kháng” cho cán bộ, đảng viên trước những tiêu cực của xã hội; thông tin về những biểu hiện và mức độ suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống để cán bộ, đảng viên chủ động phòng ngừa, phát hiện, phê phán, đấu tranh.

Ba là, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt, chất lượng nghị quyết của các cấp ủy Đảng theo hướng cụ thể, thiết thực, tập trung lãnh đạo các vấn đề trọng tâm, trọng yếu của đơn vị. Đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng. Các cấp ủy thường xuyên nghiên cứu, tăng cường tổ chức các sinh hoạt chuyên đề, tập trung lãnh đạo giải quyết các vụ việc trong Đảng bộ, Chi bộ và cơ quan mà cán bộ, đảng viên quan tâm.

Bốn là, luôn nêu cao tính gương mẫu, trách nhiệm của cấp ủy, mà hạt nhân là đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chi bộ. Sự gương mẫu của tập thể cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị đặc biệt là của đồng chí bí thư cấp ủy trong việc tu dưỡng, học tập vừa là tấm gương, vừa là động lực phấn đấu cho cán bộ, đảng viên.

Năm là, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác cán bộ, chú trọng công tác tự đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, đảng viên, đồng thời tổ chức rà soát, đánh giá, phân loại cán bộ từ đó có kế hoạch sắp xếp đội ngũ cán bộ hợp lý, bố trí cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh đã xây dựng. Chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đảng viên toàn diện về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công tác, khuyến khích cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ, chú trọng chất lượng đào tạo, năng lực thực tế. Gắn việc tự đào tạo, bồi dưỡng với công tác đánh giá, phân loại, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, đảng viên.

Sáu là, thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ. Quy hoạch đảm bảo tính mở. Để làm tốt công tác này, yêu cầu phải thực hiện tốt từ khâu lựa chọn cán bộ để đưa vào quy hoạch phải là những cán bộ có tâm, có tầm. Kiên quyết đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không còn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, những đảng viên không có đủ phẩm chất đạo đức, tha hóa, biến chất. Quá trình xây dựng quy hoạch phải được giao cho những cán bộ thật sự công tâm, khách quan vì nhiệm vụ chung. Làm tốt công tác quy hoạch, có định hướng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tốt góp phần tạo dựng đội ngũ cán bộ thực sự vừa hồng, vừa chuyên.

Đối với cán bộ, đảng viên: Nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng. Tuy nhiên, yếu tố quyết định chất lượng, năng lực công tác lại phụ thuộc vào ý thức tự thân, tự giác học tập, rèn luyện phấn đấu của mỗi cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên phải luôn có nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ, luôn có ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ không ngừng phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Vì vậy: Một là, từng cán bộ, đảng viên cần phát huy tinh thần tự giác, thường xuyên tự sưu tầm tài liệu sắp xếp thời gian phù hợp để nghiên cứu, học tập có kế hoạch và mang lại hiệu quả cao nhất.

Hai là, cán bộ, đảng viên phải xác định rõ mục tiêu học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng để trở thành đảng viên toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cần  xác định rõ: ở từng thời điểm bản thân cần nghiên cứu, học tập vấn đề gì để đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ? Mỗi vấn đề dự kiến sẽ học tập nghiên cứu trong thời gian bao lâu? Cần tài liệu bổ trợ gì từ sách, tài liệu nào? Cần trao đổi với những ai trong quá trình học tập?... Qua đó phấn đấu thực hiện để đạt mục tiêu đề ra trong từng giai đoạn.

Ba là, việc học tập là thường xuyên, liên tục và học tập suốt đời, không phải khi đã đạt một số thành quả nào đó thì “lười” học, “ngại” học.

Bốn là, phải bắt tay vào việc tự học không phải bằng sách vở mà phải bắt đầu từ thực tiễn. Vì thực tiễn bao giờ cũng dạy cho chúng ta nhiều hơn bất cứ loại sách vở nào.

Năm là, khi tiến hành tự học, phải cố gắng thực hiện đúng lịch học đã sắp xếp. Phải kiên trì trong suốt quá trình học tập, mạnh dạn trao đổi, chia sẻ với đồng chí, đồng nghiệp về những vấn đề chưa hiểu rõ để nắm bắt vấn đề đúng và sâu sắc hơn.

Sáu là, mỗi người có một điều kiện học tập khác nhau, nên phương pháp học của mọi người cũng khác nhau. Bên cạnh đó, cần tham khảo phương pháp học của nhiều người để chọn cho mình một cách học phù hợp và hiệu quả nhất. Một hiện tượng tâm lý thường thấy trong quá trình tự học là một số người khi gặp khó khăn trong việc tự học thường tỏ ra chán nản, dễ buông xuôi, bỏ cuộc vì vậy cán bộ, đảng viên phải tự tin vào sức mình, tin vào việc mình đang làm để phấn đấu đạt được mục tiêu đề ra.

Cuối cùng để áp dụng hiệu quả và thiết thực kiến thức tự nghiên cứu từng cán bộ, đảng viên luôn tự tin, chủ động sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó để có cơ hội áp dụng, triển khai. Với những nhiệm vụ khó khăn mà hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Đảng bộ Chi nhánh đang phải thực hiện, việc nâng cao chất lượng công tác tự đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại các Đảng bộ, Chi bộ tạo ra đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng, vừa có chuyên môn giỏi sẽ góp phần cùng chèo lãi con thuyền VDB vượt “sóng” để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho./.

Trần Thị Kim Anh, Đảng bộ Chi nhánh NHPT KV Hải Dương - Hưng Yên

.
.
.
.