.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019:

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Năm, 17/10/2019|16:11

Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, anh hùng Giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa Thế giới đã đi xa, nhưng để lại cho chúng ta di sản tinh thần to lớn, những tư tưởng vô giá, những giá trị nhân văn cao cả, trong đó, đặc biệt là tư tưởng đạo đức cách mạng của Người. Cả cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người là tấm gương sáng ngời cho toàn Đảng, toàn dân ta nguyện phấn đấu suốt đời học tập và noi theo.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là bộ phận quan trọng của nền tảng tinh thần xã hội, là chuẩn mực, động lực, nguồn sức mạnh to lớn để nhân dân ta phát huy nỗ lực, vượt qua thách thức, khó khăn, là biện pháp quan trọng để mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng, sửa chữa, khắc phục những sai lầm khuyết điểm, tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, giữ vững niềm tin của nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng.

Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức cách mạng, người cách mạng trước hết phải có đạo đức cách mạng, đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức vì nhân dân phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân, phải biết lo cho dân, phải lấy dân làm gốc, mọi lợi ích đều vì nhân dân, phải biết đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trước và lên trên hết, người nói “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Người cán bộ, đảng viên phải thật sự gương mẫu sống trong sáng, lành mạnh phải thật sự Cần, Kiệm, Lêm, Chính, chí công vô tư. Trong Di chúc thiêng liêng của mình, Người không quên căn dặn mỗi cán bộ Đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh chẳng những phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, nói đi đôi với làm mà còn phải biết giữ gìn, xây dựng cho mình có cuộc sống trong sáng, lành mạnh, không sa hoa lãng phí, phải thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, luôn có cuộc sống giản dị, trung thực trong sáng, lành mạnh trong đời sống tập thể và đời sống cá nhân.

Kể từ khi Đảng, nhà nước ta phát động cuộc vận động học tập làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, Hồ Chí Minh cho đến nay, chẳng những kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi mọi biểu hiện tiêu cực, thoái hóa, biến chất về tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, mà còn bảo đảm tăng cường vai trò lãnh đạo, niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, tạo nên nguồn lực, sức mạnh tổng hợp của toàn dân góp phần thúc đẩy, thực hiện có hiệu quả, thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công cuộc Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa, mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ công bằng, văn minh. Vai trò uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được cũng cố tăng cường.

Dưới sự lãnh đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, kể từ khi thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến nay, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của Ban Giám đốc, Ban Chấp hành các đoàn thể, được tiến hành một cách thường xuyên liên tục với nhiều hình thức, nội dung phong phú đa dạng dễ làm, dễ hiểu, dễ thực hiện, thiết thực cụ thể phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công việc được giao của mỗi cá nhân và tổ chức.Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, bình công, báo công, tổng kết khen thưởng… Kết quả chẳng những bảo đảm tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, quản lý của chính quyền tạo nên sự đoàn kết thống nhất, động lực sức mạnh của toàn đơn vị, không có tình trạng tiêu cực, thoái hóa biến chất trong Đảng, tiêu cực trong sản xuất, kinh doanh, phát huy nhều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh tế cao, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch Tổng Công ty giao.

Tóm lại, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh chẳng những bảo đảm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên, mà còn tạo nên nguồn lực, sức mạnh phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đất nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ và vững chắc, hướng tới chân thiện mỹ, xã hội văn minh thịnh vượng.

Học tập và làm theo tư tưởng,tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh ở Công ty chúng tôi đã trở thành nếp sống và thường nhắc nhở nhau rằng:

Học tập đạo đức Hồ Chí Minh

Là để soi rọi xem mình ra sao

Nếu còn khuyết điểm chỗ nào

Hãy mau sửa chữa đừng để đời sau cười.

Tấm gương của Bác sáng ngời

Đạo đức của Bác suốt đời noi theo.

 Lê Văn Hoàng

Chi bộ Công ty TNHH MTV Thuốc lá Đồng Tháp

.
.
.
.