.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019:

Làm tốt công tác xây dựng Đảng, nền tảng quan trọng để Bưu điện Việt Nam vượt qua khó khăn, phát triển bền vững

Thứ Ba, 29/10/2019|11:02

Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam được lập theo Quyết định số 2030-QĐ/ĐUK ngày 28/2/2013, là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng thời chịu sự lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định của Trung ương.

Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Với 05 Đảng bộ cơ sở, 04 Chi bộ cơ sở có trụ sở đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội và 18 Chi bộ trực thuộc khối Văn phòng Tổng công ty với 1.016 đảng viên, Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Đảng bộ Tổng công ty) lãnh đạo công tác xây dựng đảng của Đảng bộ và nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh, công tác cán bộ của 63 Bưu điện tỉnh, thành phố, 03 Công ty dọc, 01 Trung tâm; 05 công ty con; cán bộ đại diện vốn của Tổng công ty tham gia lãnh đạo các công ty liên kết (vốn góp của Tổng công ty dưới mức chi phối) tại 04 đơn vị. Tổ chức Đảng của 63 Bưu điện tỉnh, thành phố hiện nay không thuộc Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam mà thuộc Thành ủy, Tỉnh ủy hoặc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp các tỉnh, thành phố.

Kể từ khi thành lập đến nay, công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Tổng công ty luôn được chú trọng, vai trò của các tổ chức đảng trong Tổng công ty ngày càng được khẳng định. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy có nhiều điểm mới, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, nâng cao vai trò của các tổ chức quần chúng, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất. Các mặt công tác đảng ở cơ sở dần đi vào nền nếp; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đảng viên được củng cố và nâng lên. Mô hình tổ chức đảng được xây dựng, kiện toàn từng bước phù hợp với mô hình tổ chức của Tổng công ty, đơn vị; từng bước gắn kết công tác xây dựng Đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ, đồng thời lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp phát triển bền vững.

Trải qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo Bưu điện Việt Nam vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, khẳng định vị trí, vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Đảm bảo hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước, thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội. Doanh thu toàn Tổng công ty sau 10 năm tăng gấp hơn 2 lần, tăng trưởng bình quân là 22%/năm. Trong đó, giai đoạn 2015 - 2018 là 36%, đảm bảo kinh doanh có lãi từ năm 2014 và giữ vững tốc độ tăng trưởng, cán đích mức doanh thu 22.356 tỷ đồng vào năm 2018, cán đích doanh thu đạt 1 tỷ đô la mỹ trước 2 năm so với mục tiêu. Dự kiến năm 2019, tổng doanh thu phấn đấu đạt 27.868 tỷ đồng, tăng 24,6%; tổng lợi nhuận trước thuế phấn đấu đạt 522 tỷ đồng, tăng 23,7% so với năm 2018.

Với lợi thế về mạng lưới gồm hơn 13.000 điểm phục vụ đến tận cấp thôn bản trên toàn quốc, Bưu điện Việt Nam đã thực hiện cung ứng tốt nhiều dịch vụ cho hoạt động an sinh xã hội như việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội, người có công, chi trả lương hưu, phát triển đối tượng Bảo hiểm xã hội tư nguyện. Chỉ tính đến tháng 6 năm 2019, Bưu điện Việt Nam đã phát triển được 125.000 đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và thu hút hàng ngàn người tham gia Bảo hiểm y tế tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình góp phần giảm gánh nặng cho xã hội, người dân khi không còn khả năng lao động, tự chăm sóc bản thân.

Tổ chức triển khai có hiệu quả Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích ở tất cả các tỉnh thành trên cả nước; mở rộng cung cấp dịch vụ Hành chính công (HCC); phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố triển khai thí điểm chuyển giao nhiệm vụ, dịch vụ HCC cho một số BĐT/TP và bắt đầu nhân rộng mô hình chuyển trụ sở hành chính công (bộ phận một cửa) tại 18 bưu điện tỉnh/thành phố, sẽ tiếp tục nhân rộng đến tất cả các tỉnh/thành trong thời gian tới, bước đầu xây dựng mô hình hỗ trợ dịch vụ công cấp độ 3 - 4 tại một số địa phương khẳng định vai trò trở thành cánh tay nối dài, tiến tới là bộ mặt của Chính phủ trong giải quyết các thủ tục HCC với người dân và Chính phủ.

Tích cực tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội, tham gia sâu rộng vào việc xây dựng chính phủ điện tử thông qua việc thực hiện các đề án lớn mang tính nền tảng, dữ liệu số nổi bật như: đề án cổng thông tin liệt sỹ, mộ liệt sỹ và nghĩa trang liệt sỹ (thongtinlietsy.gov.vn) với hơn 857.527 mộ liệt sỹ tại 2998 nghĩa trang liệt sỹ trên cả nước được thu thập đưa lên hệ thống phục vụ việc tra cứu, định vị bao gồm cả hình ảnh ngôi mộ được Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá cao; đề án dữ liệu bản đồ số trong dự án tri thức giai đoạn 2, thu thập được 23.38 triệu địa chỉ trên toàn quốc nhằm xây dựng nền tảng các lớp bản đồ số của Việt Nam phục vụ chính người Việt.

Triển khai có hiệu quả các Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Chính phủ thông qua việc duy trì và phát triển bền vững hơn 8.000 Bưu điện - Văn hóa xã (BĐ-VHX) trên phạm vi cả nước. Đẩy mạnh cung ứng các dịch vụ hành chính công, chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội, các dịch vụ phân phối hàng tiêu dùng về địa bàn nông thôn thông qua hệ thống BĐ-VHX tạo điều kiện để người dân nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển kinh tế xã hội tại địa bàn nông thôn.

Thành công của Bưu điện Việt Nam có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm đúc kết từ công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Tổng công ty, đó là:

Một là, duy trì và phát huy sự đoàn kết, thống nhất cao và gương mẫu trong Ban Thường vụ, cấp ủy và lãnh đạo, tạo sự đồng thuận trong lãnh đạo, chỉ đạo; thực hiện dân chủ, giữ mối quan hệ hài hòa trong đơn vị. Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn bộ hệ thống chính trị trong Tổng công ty. Xây dựng Đảng bộ Tổng công ty trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là các Nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, về thực hiện nhiệm vụ chính trị để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cho phù hợp với thực tế tại Tổng công ty.

Hai là, phải chủ động, tích cực trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả; có tư duy đổi mới, sáng tạo, cách tiếp cận khoa học, phù hợp; mạnh dạn tổ chức thực hiện với bước đi chắc chắn, không chủ quan, nóng vội; kết hợp chặt chẽ, đồng bộ, toàn diện các mặt của công tác xây dựng Đảng với hoạt động chuyên môn. Phải kiên trì theo đuổi mục tiêu đã đề ra. Trong quá trình thực hiện luôn có sự theo dõi, đôn đốc sát sao và đề ra các giải pháp xử lý kịp thời.

Ba là, thường xuyên quan tâm, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, phù hợp với thực tế hoạt động Tổng công ty, gắn công tác xây dựng đảng với thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Kịp thời ban hành các nghị quyết, kết luận để lãnh đạo nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng. Coi trọng, đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đảng. Trong tổ chức thi hành cần phải giữ đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm Điều lệ Đảng.

Bốn là, thường xuyên bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế, hướng dẫn sát với tình hình thực tiễnrà soát, sắp xếp lại toàn bộ hệ thống văn bản của Đảng; các quy chế, quy định của chuyên môn để lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đảm bảo thống nhất, chặt chẽ và hiệu quà.

Năm là, kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng; các chủ trương, định hướng của Tổng công ty thành các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, của đơn vị để triển khai thực hiện bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, liên thông giữa quy định của Đảng, quy định nội bộ và pháp luật của Nhà nước.

Sáu là, quan tâm, chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, chế độ, chính sách, thu nhập của người lao động; thường xuyên quan tâm quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc công tác dân vận, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động CBCNV trong việc thực hiện các chủ trương, định hướng lớn của Tổng công ty; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và người lao động đối với Đảng, Nhà nước và sự nghiệp phát triển của Tổng công ty.

Với những kết quả đạt được, Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam nhiều năm liền được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Liên tục nhận được nhiều bằng khen của Đảng, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chính quyền các cấp  về thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

.
.
.
.