.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019:

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tại chi bộ BIDV chi nhánh Trường Sơn

Thứ Năm, 10/10/2019|19:09

Từ ngày thành lập, Đảng ta luôn coi trọng và tiến hành thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát. Đảng luôn khẳng định: kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng và là một trong những phương thức lãnh đạo chủ yếu của Đảng.

Nhờ coi trọng công tác kiểm tra, giám sát mà Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng thời kỳ cách mạng và ngày càng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đối với mỗi đảng bộ, chi bộ, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cũng có vai trò rất quan trọng. Nó giúp việc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của đảng bộ, chi bộ vào thực tiễn, góp phần tích cực nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng ở cơ sở và nâng cao chất lượng đảng viên. Đồng thời, đây là biện pháp hữu hiệu để chống tiêu cực, bảo đảm thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong đảng bộ, chi bộ. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nói chung và của mỗi đảng bộ, chi bộ nói riêng là rất quan trọng và cần thiết.

Đối với chi bộ BIDV chi nhánh Trường Sơn với tuổi đời còn khá trẻ so với các Chi bộ trong hệ thống, chi bộ luôn xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ quan trọng để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, chi ủy, chi bộ đã xây dựng Chương trình kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ BIDV và nghị quyết của chi bộ . Cùng với việc triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chi bộ đã quan tâm tổ chức học tập, quán triệt các chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thực hiện Chương trình, kế hoạch của chi bộ đã đề ra, từ đầu nhiệm kỳ 2015 đến nay, chi ủy, chi bộ đã thực hiện nghiêm túc việc sinh hoạt và học  tập theo quy định của Điều lệ Đảng, thông qua các buổi sinh hoạt, chi bộ giám sát việc thực hiện tiêu chuẩn, nhiệm vụ đảng viên; việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, thực hiện các Nghị quyết của Đảng; việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh của các đảng viên.Bên cạnh những kết quả đã đạt được, chi bộ còn những hạn chế sau: Việc triển khai học tập các nghị quyết của cấp trên nội dung cần  trọng điểm, sát thực tế hơn; Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động còn dàn trải; Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình, kế hoạch hành động của các đảng viên cần nâng cao tính hiệu quả, sâu sát.

Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm

Các đồng chí chi ủy viên bận công việc chuyên môn nên có ảnh hưởng và khó khăn nhất định về thời gian dành cho công tác Đảng.

- Một số chi ủy viên chưa được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng nên còn lúng túng trong hoạt động công tác Đảng.

- Để thực hiện tốt mục tiêu, quan điểm, phương hướng, phương châm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong giai đoạn hiện nay và thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của chi bộ. Chi bộ BIDV chi nhánh Trường Sơn đề ra một số mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể sau:

1. Mục tiêu chung

- Tạo chuyển biến rõ rệt, đưa công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ đi vào nền nếp, đúng quy định. Lấy việc xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và lãnh đạo đảng viên hoàn thành nhiệm vụ của người đảng viên, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao, nâng cao tính tự phê bình, phê bình, tính tiền phong, gương mẫu, tính tự giác, thúc đẩy và giáo dục nâng cao trách nhiệm của người đảng viên làm mục tiêu, phương hướng kiểm tra, giám sát.

- Kịp thời phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm và sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên; mở rộng và phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

2. Mục tiêu cụ thể

- 100% đảng viên trong chi bộ có nhận thức đúng đắn về công tác kiểm tra, giám sát, tham mưu, giúp chi bộ làm công tác kiểm tra, giám sát.

- Chi bộ hằng năm xây dựng và thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát theo phương châm giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm.

- Hằng năm, 100% đảng viên trong chi bộ được giám sát thường xuyên; 50% đảng viên trở lên được kiểm tra, giám sát chuyên đề.

- 100% cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ được tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ kiểm tra, giám sát.

3. Nhiệm vụ và giải pháp

3.1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của chi ủy, chi bộ, đảng viên về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

Tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát. Đảng viên, chi ủy, nhất bí thư chi bộ cần thường xuyên, tự giác học tập, nghiên cứu để nắm vững đường lối, quan điểm, chủ trương nghị quyết, quy định của Đảng về công tác xây dựng Đảng nói chung, về công tác kiểm tra, giám sát nói riêng.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của chi ủy, chi bộ và đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát. Chi ủy, đảng viên nắm vững và thực hiện nghiêm túc quan điểm, nguyên tắc, thẩm quyền, phương hướng, phương châm, phương pháp, quy trình, thủ tục trong công tác kiểm tra, giám sát. Đồng chí bí thư chi bộ và người được chi bộ phân công làm công tác kiểm tra phải tăng cường năng lực, trách nhiệm, chủ động tham mưu, đề xuất với chi bộ về công tác kiểm tra, giám sát.

- Hằng năm, đồng chí bí thư chi bộ trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm của chi bộ. Đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát khi được chi bộ phân công. Đề cao việc tự quản lý, tự kiểm tra (tự phê bình) của chi bộ, của đảng viên. Lấy kết quả thực hiện, kết quả kiểm tra, giám sát để đánh giá phân, xếp loại cán bộ, chi ủy viên, đảng viên hằng năm theo quy định.

3.2. Thực hiện tốt việc xác định nội dung, đối tượng, hình thức, phương pháp, việc thẩm tra xác minh, đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc trong kiểm tra, giám sát của chi bộ

Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cấp ủy, chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp trên; chi bộ phải tiến hành kiểm tra, giám sát đảng viên; từ đó xác định nội dung, đối tượng, hình thức, phương pháp, thời điểm, thời gian kiểm tra, giám sát cho phù hợp.

Chi bộ kiểm tra mọi đảng viên trong việc chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm, việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, việc thực hiện nghị quyết của chi bộ và nhiệm vụ do chi bộ phân công (trừ nhiệm vụ cấp trên giao). Chi bộ giám sát đối với tất cả đảng viên về thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

Tăng cường và nâng cao chất lượng kiểm tra của chi bộ đối với cấp ủy viên các cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức.

Tăng cường và nâng cao chất lượng giám sát đối với cấp uỷ viên các cấp, cán bộ thuộc cấp uỷ cấp trên quản lý về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và việc thực hiện nghị quyết, kết luận của chi bộ; việc thực hiện tiêu chuẩn đảng viên và nhiệm vụ đảng viên; việc kê khai tài sản và thu nhập; việc chấp hành quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm; việc giữ mối liên hệ với cấp ủy, chi bộ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, thống nhất. Cách thức tiến hành kiểm tra, giám sát theo đúng quy trình. Làm tốt công tác thẩm tra, xác minh, qua đó, kết luận chính xác về những nội dung kiểm tra, giám sát. Phát huy những tích cực, khắc phục những hạn chế của yếu tố tâm lý - xã hội trong kiểm tra, giám sát. Lập và lưu trữ hồ sơ các cuộc kiểm tra, giám sát theo quy định.

Cán bộ, đảng viên trong chi bộ phải thường xuyên, tự giác học tập để nâng cao trình độ mọi mặt, nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, nghiêm túc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế của chi bộ, cơ quan, đoàn thể.

3.3. Tăng cường công tác lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết; nâng cao chất lượng bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về kiểm tra, giám sát

Kiến nghị Đảng ủy BIDV mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cấp ủy viên và cán bộ kiểm tra ở chi bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đảm bảo chất lượng, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ.

Chi bộ cần nêu cao ý thức trách nhiệm đối với công tác kiểm tra, giám sát, tích cực đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát. Thực hiện đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát và tăng cường tự kiểm tra. Kết hợp chặt chẽ cả tự phê bình và phê bình trong công tác kiểm tra, giám sát. Chú trọng nâng cao chất lượng và kỹ năng nghiệp vụ thực hiện kiểm tra, giám sát của các đảng viên trong chi bộ để thực hiện tốt các cuộc kiểm tra, giám sát của chi bộ.

Hằng năm, chi bộ phải xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Các đảng viên trong chi bộ phải sắp xếp công việc khoa học để dành thời gian cho công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ hoàn thành đúng kế hoạch đã đặt ra.

Chi bộ nâng cao hơn nữa chất lượng rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc cho phù hợp, trong đó có việc lãnh đạo, chỉ đạo hoặc tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tình hình thực tế của đơn vị. Thường xuyên đánh giá, sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ để kịp thời rút kinh nghiệm.

Chi bộ cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát toàn chi bộ thực hiện công tác tự kiểm tra, giám sát. UBKT tham mưu cho cấp ủy ban hành quy trình và mẫu hóa các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát cho phù hợp với thực tế của chi bộ.

Trên đây là một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ chi nhánh Trường Sơn. Hy vọng rằng những ý kiến trên sẽ góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của tập thể đảng bộ Ngân hàng BIDV./.

                                                            Đoàn Minh Vĩ

Chi bộ BIDV Trường Sơn

 

.
.
.
.