.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019:

Một vài suy nghĩ về xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh

Thứ Năm, 10/10/2019|18:34

Tổ chức cơ sở Đảng là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị ở cơ sở, là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân; là nơi trực tiếp tổ chức, lãnh đạo cán bộ đảng viên và quần chúng thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện đầy đủ chức năng lãnh đạo ở cơ sở là tiền đề vững chắc để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ ở địa phương, cơ quan, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Qua học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trong đó có Nghị quyết Đảng bộ BIDV và Chi bộ BIDV Chi nhánh Quận 7 Sài Gòn, tôi càng thấy rõ vị trí, vai trò, nhiệm vụ rất quan trọng trong việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, đặc biệt là trong bối cảnh, tình hình chung hiện nay có nhiều thuận lợi nhưng cũng nhiều thử thách, khó khăn. Qua đánh giá của Trung ương và các địa phương, những năm qua, về cơ bản các cấp ủy đã chú trọng thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; Củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, quy định về những điều đảng viên không được làm… Công tác đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên từng bước đi vào nề nếp, phản ánh đúng thực chất, khắc phục dần tình trạng nể nang, chạy theo thành tích.

Tuy nhiên, qua học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, thông qua các phương tiện truyền thông chính thống và thực tế cuộc sống, tôi đồng thuận với đánh giá, nhiều năm qua còn không ít các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng không nghiêm, chất lượng sinh hoạt yếu kém; thực hiện chưa tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê và phê bình. Năng lực, sức chiến đấu còn yếu; tỷ lệ đảng viên vi phạm, bị xử lý kỷ luật, trong đó có một số người là cấp ủy viên, đảm nhiệm trọng trách ở một số cơ quan trung ương tham nhũng, vi phạm phẩm chất đạo đức lối sống…. tạo dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín, lòng tin của cán bộ và nhân dân đối với Đảng và chế độ.

Trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, ngăn ngừa chống suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” hiện nay, Đảng và Nhà nước ta, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã và đang tiến hành rất quyết liệt. Phòng chống tham nhũng không chỉ quan tâm đến các vụ án tham nhũng lớn mà còn cả các vụ án “tham nhũng vặt” cùng các biểu hiện nhũng nhiễu, cửa quyền…diễn ra ở nhiều nơi, nhiều cơ sở ban, ngành, địa phương, gây bức xúc với quần chúng.

Nhằm góp phần vào thắng lợi trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, chống những biểu hiện tiêu cực thoái hóa, biến chất trong nội bộ Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; củng cố niềm tin của quần chúng đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng,…Tôi nhận thức việc tổ chức và tham gia giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa Liềm Vàng) lần thứ IV năm 2019 là dịp để các tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên, trong đó có Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tự nhìn nhận, đánh giá lại những ưu điểm, hạn chế, thiếu sót của mình trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Tổ chức cơ sở Đảng và các tổ chức đoàn thể, quần chúng như: Công đoàn, Đoàn Thanh niên…vững mạnh. Những vụ việc, vụ án tiêu cực xảy ra trong ngành ngân hàng trong đó có BIDV thời gian vừa qua đã trở thành bài học kinh nghiệm lớn về công tác xây dựng Đảng, về việc quản lý, rèn luyện, ngăn ngừa tiêu cực xảy ra đối với cán bộ đảng viên và cấp ủy các cấp.

Từ nhận thức lý luận và thực tiễn, tôi có một số ý kiến đóng góp, đề xuất  về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và hoạt động của các đoàn thể quần chúng như sau:

Một là, trong bối cảnh tình hình hiện nay, việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về tư tưởng, chính trị, hành động càng trở nên quan trọng, cần phải tiến hành thường xuyên ở cấp ủy các cấp. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng phải kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục đẩy mạnh lãnh đạo, tổ chức thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” gắn với xây dựng chính quyền, các đoàn thể chính trị- xã hội. Việc học tập, làm theo tấm gương của Bác cần đổi mới nếp nghĩ, cách làm, đó là từ những việc làm nhỏ, có lợi cho tập thể, cơ quan, tránh phô trương, hình thức.

Hai là, có kế hoạch, định hướng, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ đảng viên, trước hết là Bí thư chi bộ, người đứng đầu và các cấp ủy viên cơ sở có đủ bản lĩnh, trình độ nhận thức chính trị, chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Các bí thư chi bộ, cấp ủy cần làm tốt vai trò “nêu gương” trong chi bộ, cơ quan.

Ba là, tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện bồi dưỡng đội ngũ đảng viên. Thực hiện tốt tập trung dân chủ, đấu tranh tự phê và phê bình, tránh e dè, nể nang, mất đoàn kết nội bộ.

Bốn là, không ngừng quan tâm chăm sóc người lao động cả về vật chất và tinh thần, tạo sự an tâm, phấn khởi, gắn bó lâu dài với cơ quan. Lãnh đạo, cấp ủy cơ quan cần có mối quan hệ mật thiết với các tổ chức đoàn thể, quần chúng như Công đoàn, Đoàn Thanh niên; nắm bắt và giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn của quần chúng, tránh quan liêu, mệnh lệch, xa rời quần chúng. Tạo điều kiện, định hướng phát triển cho cán bộ đặc biệt là những cán bộ trẻ có nhiệt huyết, trình độ, khả năng hội nhập tốt và có sức chiến đấucao; đẩy mạnh phong trào, tạo sự gắn kết lâu dài, trách nhiệm của cán bộ đối với cơ quan, tổ chức.

Là cán bộ, đảng viên của Chi bộ, Chi nhánh BIDV Quận 7 Sài Gòn, bản thân luôn cố gắng phấn đấu, rèn luyện, góp phần xây dựng chi bộ, xây dựng cơ quan vững mạnh. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, chuyên môn được giao, tôi xác định cần chủ động hơn trong việc học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ lý luận chính trị và nghiệp vụ; có quan điểm, nhận thức đúng đắn, khách quan, khoa học, góp phần đấu tranh chống quan điểm sai trái, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Trong sinh hoạt tại cơ quan, địa bàn nơi cư trú, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, cùng gia đình xây dựng gia đình văn hóa, hiếu học, trách nhiệm với cộng đồng.

Qua học tập, nghiên cứu nghị quyết của cấp ủy các cấp, với bản lĩnh và kinh nghiệm thành, bại được rút ra từ thực tiễn những năm qua, tôi tin tưởng đội ngũ cán bộ đảng viên, nhân viên BIDV, trong đó có BIDV Chi nhánh Quận 7 Sài Gòn của chúng tôi chắc chắn sẽ vượt qua những thử thách khó khăn, tiếp tục xây dựng BIDV ngày càng phát triển, góp phần xứng đáng vào thắng lợi chung của sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

                                    Hồ Hoàng Phương Trang

Ngân hàng BIDV chi nhánh Quận 7 Sài Gòn

.
.
.
.